ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marque

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marque*, -marque-

marque ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marque (n.) ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์
marquee (n.) ที่กำบังคล้ายหลังคาเหนือทางเดินเข้าสู่อาคารขนาดใหญ่ Syn. marquise
marquee (n.) เต็นท์ขนาดใหญ่ See also: กระโจมขนาดใหญ่ Syn. conventionhall, showplace
marquess (n.) ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล Syn. marquis
marquessate (n.) ขุนนาง มียศระหว่างดยุคกับเอิร์ล
marqueterie (n.) เครื่องประดับ
marquetry (n.) เครื่องประดับ
English-Thai: HOPE Dictionary
marque(มาร์ค) n. ใบอนุญาตจากรัฐให้เอกชนยึดเรือสินค้าของชาติอื่นได้ (letter of marque) ,การยึดที่เป็นการโต้ตอบ
marquee(มาร์คี') n. เต้นขนาดใหญ่,ที่กำบังคล้ายหลังคาที่ยื่นออกมาบังเหนือทางเดิน,ส่วนยื่น เหนือทางเข้าโรงมหรสพ
marquess(มาร์'ควิส) n. marquis (ดู)
marqueterie(มาร์'ควีทรี) n. เครื่องไม้ประดับมุกหรืออื่น ๆ
marquetry(มาร์'ควีทรี) n. เครื่องไม้ประดับมุกหรืออื่น ๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
marquetryงานฝังไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marquetryเครื่องไม้ฝังประดับ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปะรำ (n.) marquee See also: pavilion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These letters of marque are signed by the king.หนังสือแต่งตั้งนี่ พระราชาทรงลงพระนามแล้ว
You know anyone named Jason Marquette?-ของฉันประมาณสองปี -ฉันก็เหมือนกัน
I say I'm looking for a Jason Marquette, you don't mention it?...เขียนว่าเขาจะฆ่าฉัน และลงชื่อว่า "จ.ม."
Picked up Marquette.อยู่กับเพื่อนไว้ ผมจะบอกคุณให้ทราบถ้าผมได้เรื่องเพิ่ม
It's Detective Vaughn. We had to let Marquette go.พ่อฉันเก็บปืนไว้ที่ห้องหนังสือหนะ
They had to let Marquette go.อะไรหรอ? เกิดอะไรขึ้น?
About a month ago, she backed her S.U.V. into 12 people outside Marquee.เมื่อเดือนก่อน เธอขับรถชนคนไป 12 คนที่ได้นอกมาร์ควีน
We're gonna have the biggest example anyone has ever seen... the most exotic sweets anyone has ever tasted, at the marquee of the hall grounds under the giant Roman pillars.เราจะจัดแบบยิ่งใหญ่ชนิดที่ใครๆไม่เคยเห็น... จะมีขนมจากต่างประเทศมากมาย แบบที่ใครๆไม่เคยได้ชิม จะมีกระโจมขนาดใหญ่ ค้ำด้วยเสาหินโรมันมหึมา
I was filling in, in an interval band at a club called The Marquee Club, playing on Thursday evening.ผมเคยไปเล่นให้กับวงประจำ ในคลับแห่งนึง ชื่อ "The Marquee Club เล่นคืนวันพฤหัส
And I know how much miguel loves garcia marquez,และผมรู้ว่ามิเกล รักการ์เซีย มาร์เควซแค่ไหน
# All the way to Marquette ## All the way to Marquette #
This girl. She works over at the Marquee?ผู้หญิงคนนี้ เธอทำงานขึ้นกับมาร์คิว

marque ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帐篷[zhàng peng, ㄓㄤˋ ㄆㄥ˙, 帐篷 / 帳篷] tent; marquee

marque ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルケサスコリス[, marukesasukorisu] (n) Coris marquesensis (type of wrasse species, endemic to Marquesan Islands)
マルケサスバタフライフィッシュ;マルケサンバタフライフィッシュ;ワイルダーズバタフライフィッシュ[, marukesasubatafuraifisshu ; marukesanbatafuraifisshu ; wairuda-zubatafuraifisshu] (n) Marquesas butterflyfish (Chaetodon declivis declivis); Wilder's butterflyfish (Chaetodon declivis wilderi)
侯爵[こうしゃく, koushaku] (n) (See 五等爵) marquis; marquess; (P)
寄せ木細工;寄木細工[よせぎざいく, yosegizaiku] (n) wooden mosaic work; parquetry; wooden mosaic (e.g. on a piece of furniture); marquetry; marqueterie
車名[しゃめい, shamei] (n) marque; car name

marque ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบรนด์[n.] (braēn) EN: brand FR: marque [f]
บุคคลสำคัญมาก[X] (bukkhon sam) EN: v.i.p. ; very important person FR: notabilité [f] ; VIP = V.I.P. [m] ; personnalité de marque [f]
ชื่อตราสินค้า[n. exp.] (cheū trā si) EN: brand name ; trade name FR: nom de marque [m]
การกำหนดตำแหน่งตราสินค้า[n. exp.] (kān kamnot ) EN: brand positioning FR: positionnement de la marque [f]
คดีสะเทือนขวัญ[n. exp.] (khadī sathe) EN: FR: une affaire qui a marqué les esprits
ขึ้นนำ[v. exp.] (kheun nam) EN: lead FR: mener à la marque ; prendre l'avantage ; devancer
ของมียี่ห้อ[n. exp.] (khøng mī yī) EN: FR: article de marque [m]
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
เครื่องหมายการค้า[n.] (khreūangmāi) EN: trademark ; brand ; logo ; logotype FR: marque commerciale [f] ; marque de fabrique [f] ; marque [f] ; logo commercial [m]
โลโก้[n.] (lōkō) EN: logo ; brand FR: logo [m] ; marque [f]
นำ[v.] (nam) EN: FR: mener à la marque ; mener
ภาพพจน์[n.] (phāpphot) EN: image ; word-picture FR: image de marque [f]
ไรฟัน[n.] (raifan) EN: mark left by the theeth FR: marque laissée par les dents
รอย[n.] (røi) EN: wrinkle ; scratch ; mark ; trace : sign ; crack ; split ; breach ; flaw FR: marque [f] ; trace [f] ; vestige [m]
ร่องรอย[n.] (rǿngrøi) EN: clue ; trail ; traces FR: trace [f] ; marque [f] ; traces [fpl]
สัญลักษณ์[n.] (sanyalak) EN: symbol ; mark ; sign ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp FR: symbole [m] ; marque [f] ; signe [m] ; pictogramme [m] ; emblème [m]
สินค้ายี่ห้อ[n. exp.] (sinkhā yīhø) EN: brand FR: marque [f]
แต้ม[n.] (taēm) EN: mark ; spot ; dot FR: marque [f]
ตีเสมอ[v. exp.] (tīsamoē ) EN: equalise FR: égaliser ; revenir à la marque ; recoller au score
ตรา[n.] (trā) EN: mark ; brand ; trademark ; emblem ; coat of arms ; sign FR: marque [f] ; label [m] (anglic.) ; symbole [m] ; emblême [m] ; armoiries [fpl] ; écusson [m]
ตราการค้า[n. exp.] (trā kānkhā) EN: FR: marque commeciale [f]
ตราสินค้า[n. exp.] (trā sinkhā) EN: brand ; brand name ; trade name FR: marque [f]
ตรายี่ห้อ[n.] (trāyīhø) EN: brand name FR: marque [f] ; marque commerciale [f]
ยี่ห้อ[n.] (yīhø) EN: brand name ; trademark ; trade name ; marque ; brand FR: marque déposée [f] ; marque de fabrique [f] ; marque de commerce [f] ; marque commerciale [f]
ยี่ห้อการค้า[n. exp.] (yīhø kānkhā) EN: FR: marque de commerce [f] ; marque commerciale [f]
ยี่ห้อรถยนต์[n. exp.] (yīhø rotyon) EN: FR: marque de voiture [f]
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
เฉลิมฉลอง[v.] (chaloēmchal) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice ; mark FR: célébrer ; commémorer ; marquer
ชนะหนึ่งแต้ม[v. exp.] (chana neung) EN: score a point FR: marquer un point
ได้สิบแต้ม[v. exp.] (dāi sip taē) EN: score ten points FR: marquer dix points
ได้...แต้ม[v. exp.] (dai ... taē) EN: score ... (+ nb) points FR: marquer ... (+nb) points
ให้การรับรอง[v. exp.] (hai kān rap) EN: FR: marquer son accord ; s'engager
กา[v.] (kā) EN: mark with ; make a mark ; make a sign ; put a cross on ; mark with a cross FR: cocher ; marquer d'une coche
คำพูด[n. exp.] (kham phūt) EN: speech ; words ; discourse ; remark ; vocable ; utterance FR: parole [f] ; mot [m] ; propos [m] ; remarque [f]
เข้าประตู[v. exp.] (khao pratū) EN: score a goal FR: marquer un but
ขีด[v.] (khīt) EN: draw ; mark ; delineate ; line FR: tracer ; marquer ; délimiter
เคาะจังหวะ[v. exp.] (khǿ jangwa) EN: beat time FR: battre la mesure ; battre le rythme ; marquer la cadence
ค่อนว่า[v. exp.] (khǿn wā) EN: chide ; make a biting remark FR: faire une remarque désobligeante
ข้อสังเกต[n.] (khøsangkēt) EN: notice ; remark ; observation ; note ; explanatory remark ; comment FR: observation [f] ; remarque [f] ; commentaire [m]

marque ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marquesa-Falterfisch {m} (Chaetodon declevis) [zool.]Marquesas butterfly
Marquesasfruchttaube {f} [ornith.]Marquesas Pigeon
Marquesastaube {f} [ornith.]Marquesas Ground Dove
Marquessasalangane {f} [ornith.]Marquesan Swiftlet
Marquesasmonarch {m} [ornith.]Marquesas Flycatcher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marque
Back to top