ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imperious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imperious*, -imperious-

imperious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imperious (adj.) ที่ครอบงำ Syn. haughty, domineering, overbearing
English-Thai: HOPE Dictionary
imperious(อิมเพอ' เรียส) adj. โอหัง, ยโส, เป็นเชิงบังคับ, ครอบงำ, เผด็จการ, จำเป็น, ด่วน., See also: imperiously adv. imperiousness n., Syn. domineering, commanding
English-Thai: Nontri Dictionary
imperious(adj) หยิ่ง,เผด็จการ,จำเป็น,เชิงบังคับ,เผด็จการ,ด่วน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No one wants this imperious cadre of toxic phonies to eat it more than yours truly.ๆความลับของเธอปลอดภัยดี ไม่มีใครที่เธออยาก จะใส่ยาพิษลงในอาการให้เขากิินเลยเหรอ
Like an imperious Greek goddess, imposing her will on the guileless masses.เหมือนกับเทพธิดากรีกเผด็จการ การกำหนดความคาดหวังของเธอต่อมวลชน
And now you're injured and you're scared, so you're putting up an imperious facade and overcompensating for your insecurity.แล้วตอนนี้เธอบาดเจ็บ แล้วเธอก็กลัว เธอก็เลยพยายามยกฉากหน้าอันโอหังให้สูงขึ้น เพื่อชดเชยให้กับการไร้หลักค้ำประกัน
Mr. Jursic refers to me as "stern and imperious."มิสเตอร์ เจอร์ซิค พูดถึงฉัน ว่า "เข้มงวด และ เผด็จการ"

imperious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咄咄逼人[duō duō bī rén, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄅㄧ ㄖㄣˊ, 咄咄逼人] overbearing; forceful; aggressive; menacing; imperious

imperious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
権柄尽く[けんぺいずく;けんぺいづく, kenpeizuku ; kenpeiduku] (n) dictatorial; imperious

imperious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แสดงอำนาจบาตรใหญ่[adj.] (sadaēng amn) EN: tyrannical ; despotic ; imperious ; oppresive FR: tyrannique ; despotique

imperious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
befehlshaberisch; herrisch {adj} | befehlshaberischer; herrischer | am befehlshaberischsten; am herrischstenimperious | more imperious | most imperious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imperious
Back to top