ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rashness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rashness*, -rashness-

rashness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rashness (n.) ความหุนหันพลันแล่น See also: ความบุ่มบ่าม, ความใจร้อน, การกระทำที่หุนหันพลันแล่น Syn. hastiness, recklessness
rashness (n.) ความคึกคะนอง See also: ความหุนหันพลันแล่น, ความมุทะลุ Syn. hastiness, recklessness
rashness (n.) ความหุนหันพลันแล่น Syn. impetuosity
rashness (n.) การถือดี See also: การอวดดี Syn. audacity, effrontery, boldness
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความใจร้อน (n.) rashness See also: hasty, recklessness Syn. ความใจเร็ว Ops. ความใจเย็น
ความใจเร็ว (n.) rashness See also: hasty, recklessness Ops. ความใจเย็น

rashness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
客気[かっき, kakki] (n) youthful ardor; rashness
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
勇み足[いさみあし, isamiashi] (n) (1) overeagerness; rashness; (2) forward step-out (in sumo); (P)
向こう見ず;向う見ず;向こうみず[むこうみず, mukoumizu] (adj-na,n) recklessness; rashness; foolhardiness; temerity; (lit

rashness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความใจเร็ว[n.] (khwām jaire) EN: rashness FR:

rashness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hast {f}rashness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rashness
Back to top