ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

high-spirited

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *high-spirited*, -high-spirited-

high-spirited ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
high-spirited (adj.) ซึ่งร่าเริง See also: ซึ่งมีชีวิตชีวา Syn. animated, lively, sprightly Ops. lethargic, sluggish, tired
English-Thai: HOPE Dictionary
high-spirited(ไฮ'สเพอ'ริด) กล้าหาญ,กล้าได้กล้าเสีย,ร่าเริง,คึกคะนอง., See also: high-spiritedly adv. high-spiritedness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You high-spirited kids do whatever it takes to have fun.ลูกเราเค้าเป็นเด็กที่เปี่ยมไปด้วยพลัง ปล่อยให้เค้าสนุกให้เต็มที่เหอะ
Don't get high-spirited on me and ruin a good thing.อย่าท้าทายฉันและวอนหาเรื่องใส่ตัวดีกว่า
It's good to be so high-spiritedเป็นเรื่องที่ดีที่ใจกล้า
You're a little high-spirited, but I trust them.คุณอาจจะกังวลเกินไปหน่อย แต่ผมเชื่อลูก

high-spirited ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意气风发[yì qì fēng fā, ㄧˋ ㄑㄧˋ ㄈㄥ ㄈㄚ, 意气风发 / 意氣風發] high-spirited and vigorous
昂奋[áng fèn, ㄤˊ ㄈㄣˋ, 昂奋 / 昂奮] buoyant; high-spirited; vigorous
昂扬[áng yáng, ㄤˊ ㄧㄤˊ, 昂扬 / 昂揚] elated; high-spirited
昂昂[áng áng, ㄤˊ ㄤˊ, 昂昂] high-spirited; brave-looking

high-spirited ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
興起[こうき, kouki] (n,vs) rise; ascendency; aroused energy; high-spirited action
勇気凛々;勇気凛凛[ゆうきりんりん, yuukirinrin] (adj-t,adv-to) full of spirit; brimming with courage; high-spirited; mettlesome
威勢のいい;威勢の良い;威勢のよい[いせいのいい(威勢のいい;威勢の良い);いせいのよい(威勢の良い;威勢のよい), iseinoii ( isei noii ; isei no yoi ); iseinoyoi ( isei no yoi ; isei noyoi )] (adj-i) high-spirited; cheerful; assertive; vigorous
軒昂[けんこう, kenkou] (adj-t,adv-to) high-spirited; being in high spirits

high-spirited ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮึกหาญ[adj.] (heuk-hān) EN: fiery ; raring to go ; high-spirited ; brave FR:
เหิม[adj.] (hoēm) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold FR: cynique ; impudent
คะนอง[v.] (khanøng) EN: be high-spirited FR:
คะนอง[adj.] (khanøng) EN: spirited ; high-spirited ; mettlesome ; boisterous ; impetuous ; wild FR:
คึก[adj.] (kheuk ) EN: in high spirits ; excited ; exuberant ; high-spirited ; animated FR:
คึกคะนอง[adj.] (kheuk khanø) EN: lively ; spirited ; high-spirited ; in high spirit ; boisterous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า high-spirited
Back to top