ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dashingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dashingly*, -dashingly-

dashingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dashingly (adv.) อย่างมีชีวิตชีวา See also: อย่างร่าเริง Syn. lively

dashingly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fesch {adv}dashingly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dashingly
Back to top