ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impatiently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impatiently*, -impatiently-

impatiently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impatiently (adv.) อย่างหงุดหงิด See also: อย่างฉุนเฉียว, อย่างอารมณ์เสีย, อย่างไม่สบอารมณ์, อย่างเบื่อหน่าย, อย่างรำคาญ Syn. irritably Ops. patiently, toerantly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm afraid that I if I impatiently told them, it might not be good.แล้วฉันก็ไม่อยากทำให้ใครตกใจ ฉันก็เลยไม่ได้บอกพวกเค้า

impatiently ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もどかしげに[, modokashigeni] (adv) fretfully; impatiently
待ちわびる;待ち侘びる;待ち詫びる;待ち佗びる(iK)[まちわびる, machiwabiru] (v1,vt) to be tired of waiting; to wait impatiently
待ち兼ねる[まちかねる, machikaneru] (v1,vt) to wait impatiently for; (P)
待ち切れない[まちきれない, machikirenai] (adj-i) waiting impatiently for
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
今や遅しと[いまやおそしと, imayaososhito] (adv) impatiently; eagerly

impatiently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุทะลุ[adv.] (muthalu) EN: impetuously ; rashly ; recklessly ; hastily ; impatiently FR: impétueusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impatiently
Back to top