ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peacan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peacan*, -peacan-

peacan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peacan (n.) ถั่วลิสง Syn. groundnut

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peacan
Back to top