ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

territory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *territory*, -territory-

territory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
territory (n.) อาณาเขต See also: เขต, เขตแดน Syn. area, region
territory (n.) ดินแดน See also: พื้นที่
territory (n.) แนวความคิด
territory neighborhood (n.) เขต See also: เขตแดน, บริเวณ, อาณาบริเวณ, แขวง, ตำบล Syn. locality
English-Thai: HOPE Dictionary
territory(เท'ริทอ'รี) n. อาณาเขต,ดินแดน,เขต,ดินแดนในแผนที่,ดินแดนในอาณัติ,แนวการปฎิบัติ,แนวความคิด,ขอบข่าย,อาณาจักร
English-Thai: Nontri Dictionary
territory(n) ดินแดน,ขอบข่าย,อาณาเขต,แนวความคิด,แนวทางปฎิบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
territoryอาณาเขต, ดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
territoryอาณาเขต [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอก (n.) territory See also: region, district, place, locality, rim Syn. เขต, แดน
ดินแดน (n.) territory See also: country, land Syn. อาณาเขต, แคว้น, เขต
น่าน (n.) territory See also: jurisdiction Syn. ย่าน, เขต
บริเวณ (n.) territory See also: area, region Syn. อาณาเขต, ขอบเขต, เขต
อาณาจักร (n.) territory See also: regime, area
อาณาจักร (n.) territory
อาณาบริเวณ (n.) territory See also: area, region Syn. อาณาเขต, ขอบเขต, บริเวณ, เขต
การขยายอาณาเขต (n.) territory expansion See also: expansion, extension, spread
การแผ่อาณาเขต (n.) territory expansion See also: expansion, extension, spread Syn. การขยายอาณาเขต
กรมการอาสารักษาดินแดน (n.) defending the territory
ขยายพื้นที่ (v.) expand (territory) Syn. แผ่อาณาเขต
ขยายอาณาเขต (v.) expand (territory) Syn. ขยายพื้นที่, แผ่อาณาเขต
ร.ด. (n.) defending the territory Syn. กรมการอาสารักษาดินแดน
เสียดินแดน (v.) lose one´s territory See also: lose one´s land, lose one´s ground Syn. เสียเขตดินแดน
เสียเขตดินแดน (v.) lose one´s territory See also: lose one´s land, lose one´s ground
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They were heading into the territory we call...พวกเขาลึกเข้าไปในดินแดนชื่อ...
Barzini's people chisel my territory and we do nothing about it!Barzini's people chisel my territory and we do nothing about it!
Well, under the provisions of this bill we would snatch 200,000 acres of Indian territory which we have deemed unsafe for their use at this time.ด้วยร่าง กม.นี้... ...เราจะแย่งที่ดิน 2 แสนเอเคอร์จากเขตอินเดียนแดง... ...หนนี้ ไม่ปลอดภัย ที่จะให้พวกมันใช้ที่ดิน
All American personnel are ordered to leave Soviet territory immediately or they will be placed under arrest.บุคลากรอเมริกันทั้งหมดได้รับ การสั่งซื้อ ให้ออกไปจากดินแดนของ สหภาพโซเวียตได้ทันที หรือพวกเขาจะถูกวางไว้ภายใต้ การจับกุม
This is really new territory for us, but we're dealing with primal forces of nature.เรื่องนี้อาจเรื่องแปลกใหม่ สำหรับเราสองคน แต่เรากำลังต่อกรกับพลังธรรมชาติ
Was it you that broke into my territory and beat up my boys in open daylight?ทำไมแกถึงได้มาหาเรื่องพวกฉัน และก็ยังทำมาทำร้าย... ...ลูกน้องของฉันกลางวันแสกๆ แกมาทำร้ายลูกน้องของฉันทำไม
That gang's territory was only about four blocks.ไอ้แก็งค์นี้มันอยู่บริเวณ 4 ช่วงตึกแถวนั้นนี่
You know whose territory you are in, Mr. — What did you say your name was?คุณก็รู้ว่านี่ถิ่นใคร คุณ เอ่อ ชื่ออะไรนะ
On the territory Georan founded a new country called Dongranguk, which means 'Georan of East'.ปี 926 เมืองหลวงของ บัลเฮ ตกเป็นของ โจราน
I will establish my own country on the territory of current Balhae with a help of Georan.ข้าจะสร้างประเทศของข้าเอง บนแผ่นดินของ บัลเฮ ด้วยความช่วยเหลือของ โกราน
Reports indicate that an Escadrille pilot flew four French refugees out of occupied territory while being shot at by both riflemen and anti-aircraft cannons.รายงานแจ้งว่านักบินเอสกาดรีย์ พาผู้ลี้ภัยสี่คนบินหนี จากเขตยึดครอง ภายใต้การระดมยิง ทั้งปืนเล็กยาวและปตอ.
And the cowboy knows Roman dude wants to take over his territory so he rounded up a posse and put him in the stockade.และหนุ่มคาวบอยหรือหนุ่มโรมัน อยากยึดครองดินแดนของเค้า... ...ก็เลยจัดการจับเค้า ใส่เครื่องลงโทษซะ

territory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地盘[dì pán, ㄉㄧˋ ㄆㄢˊ, 地盘 / 地盤] domain; territory under one's control; foundation of a building; base of operations; crust of earth
北领地[Běi lǐng dì, ㄅㄟˇ ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ, 北领地 / 北領地] Northern Territory, sparsely populated federal territory extending from center to north of Australia
[jī, ㄐㄧ, 畿] territory around the capital
地方[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, 地方] area; place; space; room; territory; part; respect
澳大利亚首都特区[Ào dà lì yà shǒu dū tè qū, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄉㄨ ㄊㄜˋ ㄑㄩ, 澳大利亚首都特区 / 澳大利亞首都特區] Australian Capital Territory
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 境] border; place; condition; boundary; circumstances; territory
租借地[zū jiè dì, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧˋ, 租借地] concession (territory)
国土[guó tǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨˇ, 国土 / 國土] country's territory; national land
属地[shǔ dì, ㄕㄨˇ ㄉㄧˋ, 属地 / 屬地] dependency; possession; annexed territory
版图[bǎn tú, ㄅㄢˇ ㄊㄨˊ, 版图 / 版圖] domain; territory
领域[lǐng yù, ㄌㄧㄥˇ ㄩˋ, 领域 / 領域] domain; sphere; field; territory; area
敌占区[dí zhàn qū, ㄉㄧˊ ㄓㄢˋ ㄑㄩ, 敌占区 / 敵佔區] enemy occupied territory
敌地[dí dì, ㄉㄧˊ ㄉㄧˋ, 敌地 / 敵地] enemy territory
总督[zǒng dū, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ, 总督 / 總督] governor-general; person in charge of a foreign possession or territory
土地[tǔ dì, ㄊㄨˇ ㄉㄧˋ, 土地] land; territory
本土[běn tǔ, ㄅㄣˇ ㄊㄨˇ, 本土] one's native country; metropolitan territory
努纳武特[Nǔ nà wǔ tè, ㄋㄨˇ ㄋㄚˋ ˇ ㄊㄜˋ, 努纳武特 / 努納武特] Nunavut territory, Canada
蛮荒[mán huāng, ㄇㄢˊ ㄏㄨㄤ, 蛮荒 / 蠻荒] savage; wild; uncivilized territory
疆土[jiāng tǔ, ㄐㄧㄤ ㄊㄨˇ, 疆土] territory
疆域[jiāng yù, ㄐㄧㄤ ㄩˋ, 疆域] territory
领土[lǐng tǔ, ㄌㄧㄥˇ ㄊㄨˇ, 领土 / 領土] territory
领地[lǐng dì, ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ, 领地 / 領地] territory
过境[guò jìng, ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˋ, 过境 / 過境] transit; pass through a country's territory
底线[dì xiàn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄢˋ, 底线 / 底線] underline; base line (in sports); fig. the legal limits; a spy (in enemy territory)

territory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna
お国;御国[おくに, okuni] (n) (1) (hon) your native country; your hometown; (2) (pol) my home country (i.e. Japan); (3) countryside; country; (4) (arch) daimyo's territory (Edo period)
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters
女子挺身隊[じょしていしんたい, joshiteishintai] (n) (See 従軍慰安婦) women's volunteer corps (groups of young female workers organized on Japanese territory during WWII, sometimes mistakenly associated with comfort women)
新地[しんち, shinchi] (n) newly opened or newly developed territory
王化[おうか, ouka] (n,vs) imperial influence; assimilation of new territory
膝元;膝下;膝許;ひざ元[ひざもと;しっか(膝下), hizamoto ; shikka ( hizashita )] (n) (1) near one's knee; below one's knee; (2) under the protection of (e.g. one's parents); under the care of; (3) (ひざもと only) (See お膝元) territory of a powerful person; (4) (しっか only) address used after the names of one's parents, grandparents, etc. in a letter
英領[えいりょう, eiryou] (n) British territory (possession)
金城湯池[きんじょうとうち, kinjoutouchi] (n) an impregnable fortress; an unassailable territory
領土侵犯[りょうどしんぱん, ryoudoshinpan] (n,vs) violation of territorial sovereignty; intrusion into territory
区域[くいき, kuiki] (n) (1) limits; boundary; domain; zone; sphere; territory; (2) area (e.g. in programming languages); (P)
失地回復[しっちかいふく, shicchikaifuku] (n) the recovery of lost territory; recovering (regaining) lost ground (one' former position); fence-mending
属領[ぞくりょう, zokuryou] (n) possession; dependency; territory; dominion
海外領土[かいがいりょうど, kaigairyoudo] (n) overseas territory; overseas possession
渉猟[しょうりょう, shouryou] (n,vs) ranging over or scouting out a territory; searching far and wide (for); reading extensively
準州[じゅんしゅう, junshuu] (n) territory; demicanton
縄張り(P);縄張;繩張り[なわばり, nawabari] (n,vs) roping off; stretching rope; demarcation; one's turf; domain; territory; sphere of influence; (P)
自治区[じちく, jichiku] (n,adj-no) (See 行政区) territory; autonomous region
踏み込む[ふみこむ, fumikomu] (v5m) (1) to step into (e.g. someone else's territory); to break into; to raid; (2) to come to grips with; to get to the core of
領分[りょうぶん, ryoubun] (n) territory; domain; dominion; possession; sphere of action
領土[りょうど, ryoudo] (n,adj-no) dominion; territory; possession; (P)
領地[りょうち, ryouchi] (n,adj-no) territory; dominion; grounds (e.g. school); (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
領土[りょうど, ryoudo] Thai: อาณาเขต English: territory

territory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region ; vicinage ; surrounding area ; bounds FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาเกษตร[n.] (ānākasēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตของประเทศ[n. exp.] (ānākhēt khø) EN: frontier territory FR: limite territoriale [f]
อันต-[pref.] (anta-) EN: boundary ; region ; territory FR:
อวจร[n.] (awajøn) EN: territory FR:
บริติชแอนตาร์กติกเทร์ริทอรี[n. prop.] (Britit Aēnt) EN: British Antarctic Territory (BAT) FR:
บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี[n. prop.] (Britit Indī) EN: British Indian Ocean Territory (BIOT) FR:
แดน[n.] (daēn) EN: country ; land ; territory FR: pays [m] ; contrée [f] ; territoire [m]
ด้าว[n.] (dāo) EN: land ; territory ; country ; region ; area FR: territoire [m]
ดินแดน[n. exp.] (din daēn) EN: territory ; country ; land FR: territoire [m] ; pays [m]
ดินแดนหมู่เกาะโคโคส (คีลิง)[n. prop.] (Din Daēn Mū) EN: Territory of the Cocos (Keeling) ; Cocos Islands and Keeling Islands FR:
ดินแดนสหพันธ์[n. exp.] (din daēn sa) EN: federal territory ; federal territories [pl] FR:
ดินแดนสหภาพ[n. exp.] (din daēn sa) EN: union territory FR:
การแผ่อาณาเขต[n. exp.] (kān phaē ān) EN: territory expansion FR:
เขตครอบครอง[n. exp.] (khēt khrøpk) EN: territory held in possession FR:
แคว้น[n.] (khwaēn) EN: country ; nation ; state ; region ; territory ; land FR: pays [m] ; région [f] ; territoire [m] ; État [m]
เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์[n. prop.] (Kǿ Hoēt lae) EN: Territory of Heard Island and McDonald Islands ; Heard Island and McDonald Islands FR:
น่าน[n.] (nān) EN: territory ; jurisdiction FR: zone [f] ; territoire [m]
แผ่อาณาเขต[v. exp.] (phaē ānākhē) EN: extend one's territory FR: étendre son territoire
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: state ; territory ; country ; nation ; region ; kingdom FR: territoire [m] ; région [f]
พื้นที่[n.] (pheūnthī) EN: district ; region ; area ; zone ; territory ; terrain ; floor space ; place ; tract FR: région [f] ; espace [m] ; place [f] ; domaine [m] ; territoire [m] ; zone [f] ; étendue [f] ; parcelle [f] ; secteur [m]
ถิ่น[n.] (thin) EN: location ; locality ; territory ; country ; land ; territory ; region ; residence ; home ; place ; zone ; area ; domicile ; part FR: endroit [m] ; lieu [m] ; coin [m] ; quartier [m] ; bourg [m] ; localité [f] ; région [f] ; pays [m] ; zone [f] ; domaine [m] ; territoire [m]
แว่นแคว้น[n.] (waenkhwaēn) EN: region ; territory ; domain ; state ; land ; kingdom ; realm ; national territory FR: région [f] ; territoire [m] ; pays [m] ; domaine [m]
ขยายอาณาเขต[v. exp.] (khayāi ānāk) EN: expand (territory) FR:

territory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatzgebiet {n}trading area; sales territory
assoziiert {adj} | assoziiertes Gebiet | assoziiertes Land | assoziiertes Mitglied; außerordentliches Mitglied (einer Gesellschaft)associated | associated territory | associated country | associate member (of a society)
Mandatsgebiet {n}mandated territory
Staatsgebiet {n}territory (of a state); national territory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า territory
Back to top