ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appreciation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appreciation*, -appreciation-

appreciation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
appreciation (n.) การประเมินค่า Syn. evaluation
appreciation (n.) การมีค่าเพิ่มขึ้น
appreciation (n.) ความสำนึกบุญคุณ See also: ความขอบคุณ, ความกตัญญู Syn. thankfulness, recognition, gratefulness
English-Thai: HOPE Dictionary
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
English-Thai: Nontri Dictionary
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appreciationความนิยม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชื่นชม (n.) appreciation See also: admiration, satisfaction Syn. ความชื่นชอบ, ความชื่นชมยินดี Ops. ความรังเกียจ
คำชมเชย (n.) appreciation See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words Syn. คำชม, คำยกย่อง, คำเยินยอ
คำนิยม (n.) appreciation See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words Syn. คำชมเชย, คำสรรเสริญ
ศิลปนิยม (n.) art appreciation
สุนทรียภาพ (n.) arts and appreciation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On table, mem, is small gift of appreciation for your many efforts at anniversary party.On table, mem, is small gift of appreciation for your many efforts at anniversary party.
Lex, did you know the caesars would send their sons to the furthermost corners of the empire so they could get an appreciation of how the world works?เล็กซ์, แกน่าจะรู้จักซีซาร์นะ ที่เขาส่งลูกชายตัวเอง ไปเป็นทหารประจำการในที่ไกลๆ เพื่อที่จะให้ลูกเขาได้เรียนรู้โลกกว้าง
"In Appreciation for Tanaka Naomi'"ขอแสดงความขอบคุณจาก ทานากะ นาโอมิ"
Just wanna show my appreciation for your work.คุณไม่เข้าใจ ทุกอย่างที่ผมบอกคุณล้วนแต่ลับสุดยอด
That girl had no appreciation for taste.ผู้หญิงคนนั้นไม่มีรสนิยมซะเลย
Rotten folks with no appreciation for saving electricity...ไม่รู้จักประหยัดไฟฟ้ากันบ้างเลย...
"readiness to show appreciation for and return kindness. ""พร้อมที่จะแสดง ความขอบคุณและความมีน้ำใจ"
Remember in Music Appreciation we had a class on Mozart?จำที่เราเรียนเกี่ยวกับโมซาทได้ไหมคะ
You know, a little appreciation wouldn't kill you.คุณรู้ เล็กน่อยๆ ไม่ฆ่าคุณหรอก
But sports appreciation was all full up at my community college.แต่ในคณะผม กีฬามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะ
You, show my appreciation for respecting our agreement.เธอแสดงให้ฉันเห็นแล้วว่า เคารพข้อตกลงของเรา
A small token of appreciation will be presented.สัญญาณเล็กๆจะแสดงออกมา

appreciation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增值[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, 增值] appreciation (of a car, house etc); to increase in value
[en, ㄣ˙, 嗯] interjection indicating approval, appreciation or agreement
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, 耐看] able to withstand careful appreciation; well worth a second look
赏识[shǎng shí, ㄕㄤˇ ㄕˊ, 赏识 / 賞識] appreciation

appreciation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit
円高ドル安[えんだかドルやす, endaka doru yasu] (n) appreciation of the yen against the (American) dollar
思いやり予算[おもいやりよさん, omoiyariyosan] (n) omoiyari yosan; appreciation payment; financial support towards welfare benefits and allowances of U.S. forces stationed in Japan
意識一般[いしきいっぱん, ishikiippan] (n) transcendental appreciation
感謝の印[かんしゃのしるし, kanshanoshirushi] (n) token of appreciation
物の哀れ[もののあわれ, mononoaware] (n) strong aesthetic sense; appreciation of the fleeting nature of beauty; pathos of things
玩味[がんみ, ganmi] (n,vs) relish; appreciation
賞味[しょうみ, shoumi] (n,vs) relish; gusto; appreciation
鑑賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) appreciation (e.g. of art); aesthetic sense; (P)
鑑賞眼[かんしょうがん, kanshougan] (n) appreciation (e.g. of art)
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill)
感佩[かんぱい, kanpai] (n,vs) deep gratitude; heartfelt appreciation; not forgetting to express one's gratitude.
熟読玩味[じゅくどくがんみ, jukudokuganmi] (n,vs) reading carefully with appreciation; giving (something) a careful perusal
賞玩;賞翫[しょうがん, shougan] (n,vs) appreciation; admiration; enjoyment

appreciation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลอง[v.] (chaløng) EN: celebrate ; congratulate ; rejoice ; show appreciation for ; commemorate FR: célébrer ; fêter
ชื่นชม[n.] (cheūnchom) EN: appreciation FR: appréciation [f]
การเห็นคุณค่า[n. exp.] (kān hen khu) EN: appreciation ; esteem FR: estime [f]
กตัญญู[n.] (katanyū) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
คำชมเชย[n.] (kham chomch) EN: praise ; compliment ; appreciation ; commendation FR: compliment [m] ; mention [f]
คำนิยม[n. exp.] (kham niyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium ; foreword FR: appréciation [f]
ของชำร่วย[n. exp.] (khøng chamr) EN: gift ; present ; keepsake ; small token of one's appreciation ; souvenir ; memento FR:
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความนิยม[n.] (khwām niyom) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval FR: popularité [f] ; faveur [f]
ความนิยมชมชอบ[n. exp.] (khwām niyom) EN: popularity ; liking ; appreciation ; favour = favor (Am.) ; approval FR:
ความรู้สึกขอบคุณ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: appreciation FR:
ความสำนึกบุญคุณ[n. exp.] (khwām samne) EN: appreciation FR:
โล่เกียรติยศ[n. exp.] (lō kīettiyo) EN: honorary award ; testimonial plaque ; token of appreciation FR:
ปฏิการ[n.] (patikān) EN: token of appreciation ; token of gratitude FR:
ตาต่ำ[X] (tā tam) EN: have low taste ; have no appreciation (for) FR:
วรรณคดีวิจักษ์[n. exp.] (wannakhadī ) EN: literary appreciation FR:

appreciation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldaufwertung {f}currency appreciation
Bewertungsüberschuss {m}appreciation surplus
Problembewusstsein {n}appreciation of the problem
Problembewusstsein {n}appreciation of the difficulties
Zuschreibung {f}appreciation in value

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appreciation
Back to top