ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inequity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inequity*, -inequity-

inequity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inequity (n.) ความไม่เสมอภาค See also: ความอยุติธรรม Syn. injustice, unfairness Ops. justice, equity, fairness
English-Thai: HOPE Dictionary
inequity(อินเอค'ควิที) n. ความไม่เสมอภาค,ความไม่ยุติธรรม, Syn. unfairness,injustice
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a scathing indictment of societal inequity as seen through the lens of the working poor.มันกล่าวถึงความรุนแรงและ ความไม่เสมอภาคทางสังคม เท่าที่เห็นผ่านเล็นส์ของ การทำงานที่ไม่ดี

inequity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่ยุติธรรม[n. exp.] (khwām mai y) EN: inequity ; unfairness ; injustice FR: injustice [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inequity
Back to top