ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ill-disposed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ill-disposed*, -ill-disposed-

ill-disposed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill-disposed (adj.) ซึ่งไม่เป็นมิตร See also: ซึ่งมีเจตนาไม่ดี Syn. hostile, unfriendly, unkind Ops. friendly, kind

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ill-disposed
Back to top