ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

partiality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *partiality*, -partiality-

partiality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
partiality (n.) ความอยุติธรรม See also: ความลำเอียง, ความไม่เที่ยงธรรม Syn. favourable bias
English-Thai: HOPE Dictionary
partiality(พาร์แชล'ลิที) n. ความเป็นบางส่วน,ความไม่สมบูรณ์,ความลำเอียง
English-Thai: Nontri Dictionary
partiality(n) ความลำเอียง,ความอคติ,ความไม่ยุติธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
partialityความลำเอียง [ดู bias] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความลำเอียง (n.) partiality See also: unfairness, bias, prejudice, inclination, tendency
ความเอนเอียง (n.) partiality See also: bias, prejudice Syn. ความไม่เที่ยงตรง
ความไม่เที่ยงตรง (n.) partiality See also: bias, prejudice
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Colonel Forster did own he suspected some partiality on Lydia's side, but nothing to give him any alarm.พันเอกฟอสเตอร์ก็สงสัยอยู่บ้าง สำหรับทางฝั่งของลิเดีย แต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสัญญาณบอกเหตุ

partiality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏心眼[piān xīn yǎn, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 偏心眼] bias; partiality; to be partial
中立性[zhōng lì xìng, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, 中立性] impartiality; neutrality

partiality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏愛[へんあい, hen'ai] (n,vs) favoritism; favouritism; partiality
厚薄[こうはく, kouhaku] (n) thickness; partiality
趣好[しゅこう, shukou] (n) partiality
一様[いちよう, ichiyou] (adj-na,n) uniformity; evenness; similarity; equality; impartiality; homogeneity; (P)
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence
中正[ちゅうせい, chuusei] (adj-na,n) impartiality; fairness
依怙[えこ, eko] (n) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias
依怙贔屓;依估贔屓;えこ贔屓;依怙贔負[えこひいき, ekohiiki] (adj-na,n,vs) favoritism; favouritism; partiality; prejudice; bias
公平無私[こうへいむし, kouheimushi] (adj-na,n,adj-no) impartiality; fair play
公正[こうせい, kousei] (adj-na,n) justice; fairness; impartiality; (P)
厳正[げんせい, gensei] (adj-na,n) strictness; impartiality; exactness; rigidness
虚心[きょしん, kyoshin] (adj-na,n) impartiality; (P)

partiality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อยุติธรรม[n.] (ayuttitham) EN: injustice ; partiality FR: injustice [f] ; partialité [f]
ฉันทาคติ[n.] (chanthākhat) EN: bias arising from love ; prejudice caused by love ; bias ; partiality ; predilection ; favour ; favor (Am.) FR:
ความลำเอียง[n.] (khwām lam-ī) EN: partiality ; bias FR: partialité [f]
โมหาคติ[n.] (mōhākhati) EN: delusion ; partiality ; unfairness ; favoritism ; intolerance FR: partialité due à l'ignorance [f]
โทสาคติ[n.] (thōsākhati) EN: partiality due to anger ; wrong way of behaviour consisting in hatred ; prejudice caused by hatred FR:
อุปาทาน[n.] (upāthān ; u) EN: conviction ; prejudice ; bias ; partiality ; preconceived notion ; fixed idea FR: préjugé [m] ; idée préconçue [f] ; conviction [f]
ความไม่ลำเอียง[n. exp.] (khwām mai l) EN: impartiality ; fairness FR: impartialité [f]
ความเป็นกลาง[n.] (khwām penkl) EN: neutrality ; impartiality ; objectivity FR: neutralité [f] ; impartialité [f] ; objectivité [f]
สมานัตตตา[n.] (samānattatā) EN: constancy ; impartiality FR:
เสมอภาค[n.] (samoēphāk) EN: equality ; impartiality ; fairness FR: équité [f] ; impartialité [f]
อุเบกขา[n.] (ubēkkhā) EN: equanimity ; impartiality ; neutral feeling FR:
ยุติธรรม[n.] (yuttitham) EN: justice ; fair play ; fairness ; impartiality FR: justice [f] ; fair-play [m] ; impartialité [f] ; équité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า partiality
Back to top