ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disesteem

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disesteem*, -disesteem-

disesteem ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disesteem (vt.) ไม่เห็นด้วย See also: ไม่ชอบ, ไม่ยอมรับ Syn. dislike Ops. like, favor, esteem
disesteem (n.) ความเสื่อมเสีย See also: การสูญเสียชื่อเสียง Syn. disrepute Ops. grace
disesteem (n.) ความไม่ชอบ See also: การไม่ยอมรับ, การปฏิเสธ Syn. disapproval, objection Ops. approval, admiration, respect
disesteem (n.) ความไม่ชอบ See also: การไม่ยอมรับ, การปฏิเสธ Syn. disapproval Ops. approval, respect
disesteem (vt.) ไม่ชอบ See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ Syn. displeasure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disesteem
Back to top