ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

favourable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *favourable*, -favourable-

favourable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
favourable (adj.) ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ See also: ซึ่งเป็นที่ปรารถนา, ซึ่งเป็นที่นิยม Syn. desirable, pleasing, welcome Ops. ill-disposed, uninclined
favourable bias (n.) ความอยุติธรรม See also: ความลำเอียง, ความไม่เที่ยงธรรม
English-Thai: HOPE Dictionary
favourable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย,ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ,เป็นที่โปรดปราน,ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness,favourableness n. favorably,favourably adv., Syn. benefit
English-Thai: Nontri Dictionary
favourable(adj) เหมาะ,โชคอำนวย,ซึ่งอำนวยประโยชน์,เป็นที่ชื่นชอบ,เป็นที่โปรดปราน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อปมงคล (n.) unfavourable condition See also: inauspicious event, unfortunate thing Syn. อวมงคล Ops. ศุภมงคล
อัปมงคล (n.) unfavourable condition See also: inauspicious event, unfortunate thing Syn. อปมงคล, อวมงคล Ops. ศุภมงคล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have a favourable wind, sir.ลมเป็นใจให้กับเรา,ขอรับ
However, if he by chance fails, this might turn out favourable for you, manager.แต่ว่าถ้าเค้าทำพลาดล่ะก็ มันจะเป็นผลดีกับคุณนะครับ ผู้จัดการ
I only said it looked very favourable.ผมแค่พูดว่า มันอำนวยประโยชน์

favourable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アピる[, api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n,vs,adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P)
出超[しゅっちょう, shucchou] (n) excess of exports; favorable balance of trade; favourable balance of trade
好感[こうかん, koukan] (n) good feeling; good will; favourable impression; favorable impression; (P)
好条件[こうじょうけん, koujouken] (n) favourable terms; favorable terms; favourable conditions; favorable conditions; place in the sun
好評[こうひょう, kouhyou] (n,adj-na,adj-no) popularity; favorable reputation; favourable reputation; (P)
恵方[えほう, ehou] (n) favourable or lucky direction (favorable)
時を待つ[ときをまつ, tokiwomatsu] (exp,v5t) to wait for a favorable chance; to wait for a favourable chance
綱引き(P);綱曳き[つなひき, tsunahiki] (n) (1) tug of war (orig. a form of divination to predict whether the year will be favourable or unfavourable); (2) forward puller (of a rickshaw); (P)
贔屓目[ひいきめ, hiikime] (n) see things in a favourable light (favorable)
順境[じゅんきょう, junkyou] (n) favorable circumstances; favourable circumstances
一陽来復;一陽来腹[いちようらいふく, ichiyouraifuku] (n) return of spring; long-awaited, favorable turn of fortune (favourable)
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P)
佳良[かりょう, karyou] (adj-na,n) good; favourable; favorable; successful
好調[こうちょう, kouchou] (adj-na,n,adj-no) favourable; favorable; promising; satisfactory; in good shape; (P)
好都合[こうつごう, koutsugou] (adj-na,n) convenient; favorable; favourable; expedient; expedience; (P)
恵方参り;恵方詣り;恵方詣(io)[えほうまいり, ehoumairi] (n) New Year's visit to a shrine or temple which lies in a favorable (favourable) or lucky direction
悪し様[あしざま, ashizama] (n,adj-no) unfavourable; unfavorable
悪条件[あくじょうけん, akujouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism
損な条件[そんなじょうけん, sonnajouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions
虫が付く;虫がつく[むしがつく, mushigatsuku] (exp,v5k) to become verminous; to be infested with insects; to begin to keep bad company; to have an (unfavorable, unfavourable) lover
見劣り[みおとり, miotori] (n,vs) unfavourable comparison; unfavorable comparison
起きる[おきる, okiru] (v1,vi) (1) to get up; to rise; (2) to wake up; (3) to occur (usu. of unfavourable incidents); to happen; to take place; (P)
逆調[ぎゃくちょう, gyakuchou] (n) unfavourable condition; adverse position
順調[じゅんちょう, junchou] (adj-na,n) favourable; favorable; doing well; OK; all right; (P)
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)

favourable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัยภูมิ[n.] (chaiyaphūm ) EN: strategically located place ; strategically favourable position FR: position stratégique [f]
เอื้อ[adj.] (eūa) EN: beneficial ; favourable ; advantageous FR:
คำนิยม[n. exp.] (kham niyom) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium ; foreword FR: appréciation [f]
โอกาสดี[n. exp.] (ōkāt dī) EN: good chance ; auspicious opportunity ; favourable opportunity FR:
อปมงคล ; อัปมงคล[adj.] (apamongkhon) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious ; ill-omened ; sinister FR: sinistre ; lugubre
อัปมงคล[adj.] (appamongkho) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious ; ill-omened ; sinister FR: sinistre ; lugubre

favourable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
günstig (für) {adj} | günstiger | am günstigstenfavorable [Am.]; favourable [Br.] (to) | more favourable | most favourable
passiv (Zahlungsbilanz) {adj}unfavorable [Am.]; unfavourable [Br.]
abfällig {adj} | abfälliger | am abfälligstenunfavourable | more unfavourable | most unfavourable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า favourable
Back to top