ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

preference

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *preference*, -preference-

preference ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
preference (n.) ความพึงใจ See also: สิทธิพิเศษ Syn. choice, favorite
English-Thai: HOPE Dictionary
preference(เพรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การชอบมากกว่า,สิ่งที่ชอบมากกว่า,บุริมสิทธิ,สิทธิพิเศษ,การใช้สิทธิพิเศษ, Syn. partiality,choice
English-Thai: Nontri Dictionary
preference(n) การชอบมากกว่า,ความสมัครใจ,การเลื่อนตำแหน่ง,บุริมสิทธิ์,สิทธิพิเศษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
preference orderingการจัดลำดับตามความนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หุ้นบุริมสิทธิ (n.) preference share
pref (abbr.) คำนำ (คำย่อ preface, prefatory, preference, preferred)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, effective stopping power is more important than your preference in guns.ความแรงจนทำให้หยุดเคลื่อนไหวได้น่ะ สำคัญกว่าความชอบที่ว่านะ
A perfect example of this school's... discriminatory preference of semen to ovaries.เป็นตัวอย่างที่ดีของ การลำเอียงเข้าหาซีเมนส์ของผู้ชายแทนที่จะเป็นไข่ของผู้หญิง
Then the city council decides to give minority-owned companies preference in city contracts.จากนั้นเขตก็ตัดสิน ให้พวกบริษัทของพวกคนกลุ่มน้อย ได้เซ็นต์สัญญากับเขต
ASK HIM ANYTHING YOU WANT. LIKE HIS, UH, PREFERENCE FOR SOFT DRINKS?ถามเค้าถึงสิ่งที่ลูกอยากได้ / อย่างเช่นน ดื่มอะไรดีครับอะเหรอ?
My personal preference is two Zegna bars and a copy of the Times.ส่วนตัวฉันก็โอนเอียงไปทางโน้น แล้วก็จะทำให้สำเร็จไปทุกครั้ง
It look like his preference is based more on age instead of physical characteristics.ดูเหมือนว่าเขาจะสนใจอายุ มากกว่าลักษณะทางกายภาพนะครับ
My personal preference is two Zegna bars and a copy of the Times.ของโปรดผมคือ ขนมเช็คน่า 2 แท่ง และนิตยสารไทมส์
The preference was too varied.รูปแบบเหยื่อหลากหลายเกินไป
He matched the age preference of the unsub.เขามีอายุตรงกับที่คนร้ายชอบ
And now we think that his preference evolved into an erotomanic obsession with Hope Kingston.และตอนนี้เราคิดว่า ความชอบนั้นพัฒนาขึ้น เป็นความหมกมุ่นทางเพศ ต่อโฮป คิงสตัน
Ladies, do you have any preference for the parts you want to play?คุณผู้หญิง คุณมีบทที่อยากเล่นมั๊ย ?
So, he has a preference for younger boys.เขาชอบเด็กผู้ชายมากกว่า

preference ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏爱[piān ài, ㄆㄧㄢ ㄞˋ, 偏爱 / 偏愛] favor; preference
性偏好[xìng piān hào, ㄒㄧㄥˋ ㄆㄧㄢ ㄏㄠˋ, 性偏好] sexual preference

preference ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お好み[おこのみ, okonomi] (n,adj-no) choice; preference
プリファレンス[, purifarensu] (n) preference
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination
優先株[ゆうせんかぶ, yuusenkabu] (n) preferred stock; preference shares
好まれる[このまれる, konomareru] (v1) to like; to appreciate; to have a preference
好みにより[このみにより, konominiyori] (n) depending on one's preference
時間選好[じかんせんこう, jikansenkou] (n) time preference
顕示選好[けんじせんこう, kenjisenkou] (n) revealed preference
優先権[ゆうせんけん, yuusenken] (n) priority; preference; preferential right
好き嫌い[すききらい, sukikirai] (n) likes and dislikes; pickiness (about food); choosiness; fussiness; tastes; preferences; (P)
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P)
性的嗜好[せいてきしこう, seitekishikou] (n) sexual preference; sexual predilection
方がまし(P);方が増し[ほうがまし, hougamashi] (exp) I would rather; I would as lief do; strong preference; (P)
最優先[さいゆうせん, saiyuusen] (n,vs) maximum preference; maximum priority; priority handling
趣味[しゅみ, shumi] (n) (1) hobby; pastime; (2) tastes; preference; liking; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プリファレンス[ぷりふぁれんす, purifarensu] Preference

preference ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุริมสิทธิ[n.] (burimmasit) EN: preferential right ; prior right ; preference ; priority FR: priorité [f]
หุ้นบุริมสิทธิ[n. exp.] (hunburimmas) EN: preference share ; preferred stock FR:
คอ[n.] (khø) EN: popularity ; preference FR:
ความชอบของลูกค้า[n. exp.] (khwām chøp ) EN: customer preference FR: préférence des clients [f]
ความต้องการ[n.] (khwām tǿngk) EN: requirement ; demand ; need ; want ; preference FR: besoin [m] ; besoins [mpl] ; demande [f] ; désir [m] ; exigence [f] ; desiderata [mpl]
ลำเอียง[v.] (lam-īeng) EN: be partial ; be unfair ; be biased ; have a preference for ; show favouritism FR: être partial ; être injuste ; favoriser
โอนเอียง[v.] (ōn-īeng) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference FR:
ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร[n. exp.] (rabop sitth) EN: Generalized System of Preference (GSP) FR:
รสนิยม[n.] (rotniyom = ) EN: taste ; liking ; preference ; fondness FR: goût [m] ; penchant [m] ; préférence [f]
รสนิยม[n.] (rotsaniyom ) EN: taste ; liking ; preference ; fondness FR: goût [m] ; penchant [m] ; préférence [f]

preference ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorzugsaktien {pl} | Vorzugsaktie mit variabler Dividendepreference shares; preference stock | adjustable rate preferred stock
Vorzugsdividende {f}preference dividend [Br.]; preferred dividend [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า preference
Back to top