ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

umber

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *umber*, -umber-

umber ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
umber (n.) ดินสีน้ำตาลแดงที่เป็นออกไซด์ของเหล็กและแมงกานีส
umber (adj.) ที่มีสีน้ำตาลแดง
umber (vt.) ทาด้วยสีน้ำตาลแดง
English-Thai: HOPE Dictionary
umber(อัม'เบอะ) n. ดินสีน้ำตาลอมแดง,สีน้ำตาลอมแดง,เงา,เงามืด. adj. สีน้ำตาลอมแดง.
English-Thai: Nontri Dictionary
umber(n) สีน้ำตาลไหม้,ดินสีน้ำตาลไหม้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
No. (n.) หมายเลข (คำย่อของ number) Syn. no.
no. (abbr.) หมายเลข (คำย่อของ number)
nos. (abbr.) คำย่อของ numbers
PIN (abbr.) เลขรหัสลับส่วนตัว (คำย่อของ Personal Identification Number)
ขยายสาขา (v.) increase the number of branches
จำนวนคู่ (n.) even number Ops. จำนวนคี่
จำนวนจริง (n.) real number See also: rational number Syn. จำนวนตรรกยะ, จำนวนอตรรกยะ
จำนวนจินตภาพ (n.) imaginary number
จำนวนตรรกยะ (n.) rational number
จำนวนนับ (n.) counting number See also: digit
จำนวนพหูพจน์ (n.) plural number See also: plural Syn. พหูพจน์ Ops. เอกพจน์
จำนวนมาก (n.) a great number of See also: a lot of, a large number of Syn. มากมาย Ops. จำนวนน้อย
จำนวนอตรรกยะ (n.) irrational number
จำนวนเชิงซ้อน (n.) complex number
ช่างประปา (n.) plumber
ดรรชนี (n.) index number Syn. ดัชนี
ดัชนี (n.) index number Syn. เลขดัชนี
ตรีศก (n.) year of a decade which bears in the twelve-year animal cycle and ends with number 3
ตัวตั้ง (n.) number standing on the top line See also: top line, summand, minuend, dividend, multiplicand, responsible one
ตัวตั้ง (n.) number standing on the top line See also: top line, summand, minuend, dividend, multiplicand, responsible one
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I must have dialed a wrong numberฉันต้องโทรเบอร์ผิดแน่
How did you get my number?คุณได้เบอร์โทรฉันมาได้อย่างไร?
No one else has my numberไม่มีใครอีกที่มีเบอร์โทรของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Harkon Umber, first of his name, born to Lord Hother Umber and Lady Amaryllis Umber in the 183rd year after Aegon's landing, at the last hearth."ฮาร์คอน อัมเบอร์ ที่หนึ่ง เกิดแด่ลอร์ดโฮเธอร์ อัมเบอร์ และท่านหญิงแอมมาลิลิส อัมเบอร์ หนึ่งร้อยแปดสิบสามปี หลังจากเอย์กอนตั้งรากฐาน
The bloody Wall will melt before an Umber marches behind a Glover.รอให้กำแพงถล่มก่อนเถอะ ถึงจะได้เห็นเราอัมเบอร์เดินตามพวกโกลเวอร์
Do I look like a fucking Umber to you?ข้าเหมือนคนตระกุลอุมเบอร์เหรอ?
Smalljon Umber died on the field of battle.สมอลจอน อัมเบอร์ ตายในสนามรบ
What more do they want? It's from the finest lumber!พวกมันต้องการอะไรอีกล่ะ ขี้เลื้อยนั้นได้จากไม้คุณภาพดี
Brahms' Hungarian Dance number five.บาร์ม' จังหวะฮังการี
Now passing, Hynkel's flying division number 34.เครื่องบินรบเฮนเคิล จำนวน 34 ลำ
For the number of lessons you've had, you ought to be ready for Wimbledon.เรียนหนักขนาดนี้ ฉันว่าเธอพร้อมจะไปแข่งวิมเบิลดันเเล้วล่ะ
What's the number of her room?- ห้องของหล่อนเบอร์อะไร
I thought we'd sit in order, by jury numbers.ผมคิดว่าเราจะนั่งในการสั่งซื้อโดยตัวเลขที่คณะลูกขุน
OK. I'll call off your jury numbers. One?ตกลง ผมจะโทรออกหมายเลขคณะลูกขุนของคุณ หนึ่ง?
Eighty-five is a lucky number.แปดสิบห้าเป็นเลขนำโชค

umber ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眉黛[méi dài, ㄇㄟˊ ㄉㄞˋ, 眉黛] eyebrows (with umber black make-up)
大数[dà shù, ㄉㄚˋ ㄕㄨˋ, 大数 / 大數] a large number
不名数[bù míng shù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄕㄨˋ, 不名数 / 不名數] abstract number
帐号[zhàng hào, ㄓㄤˋ ㄏㄠˋ, 帐号 / 帳號] account number
堆垒数论[duī lěi shù lùn, ㄉㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄕㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, 堆垒数论 / 堆壘數論] additive number theory (math.)
年限[nián xiàn, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 年限] age limit; fixed number of years
[lǚ, ㄌㄩˇ, 铝 / 鋁] aluminum Al, metal, atomic number 13
数目[shù mù, ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ, 数目 / 數目] amount; number
数额[shù é, ㄕㄨˋ ㄜˊ, 数额 / 數額] amount; sum of money; fixed number
转速[zhuàn sù, ㄓㄨㄢˋ ㄙㄨˋ, 转速 / 轉速] angular velocity; number of revolutions per minute
[tī, ㄊㄧ, 锑 / 銻] antimony Sb 銻|锑, metalloid, atomic number 51
概数[gài shù, ㄍㄞˋ ㄕㄨˋ, 概数 / 概數] approximate number (两三百, 十幾|十几, 一千多 etc)
[yà, ㄧㄚˋ, 氩 / 氬] argon Ar, noble gas, atomic number 18
[shēn, ㄕㄣ, 砷] arsenic As, metalloid, atomic number 33
[ài, ㄞˋ, 砹] astatine At, radioactive halogen (or metalloid), atomic number 85
最多[zuì duō, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄨㄛ, 最多] at most; maximum; largest (number of sth); the most
原子序数[yuán zǐ xù shù, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄒㄩˋ ㄕㄨˋ, 原子序数 / 原子序數] atomic number
阿伏伽德罗常数[Ā fú jiā dé luó cháng shù, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄔㄤˊ ㄕㄨˋ, 阿伏伽德罗常数 / 阿伏伽德羅常數] Avogadro's number; the number of molecules in a mole, about 6.022 x 10^23
阿伏伽德罗数[Ā fú jiā dé luó shù, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ ㄕㄨˋ, 阿伏伽德罗数 / 阿伏伽德羅數] Avogadro's number; the number of molecules in a mole, about 6.022 x 10^23
[bèi, ㄅㄟˋ, 钡 / 鋇] barium Ba, alkaline earth, atomic number 56
标底[biāo dǐ, ㄅㄧㄠ ㄉㄧˇ, 标底 / 標底] base number (of a tender); starting price (for auction)
二进[èr jìn, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ, 二进 / 二進] binary (i.e. writing numbers to base 2)
[bì, ㄅㄧˋ, 铋 / 鉍] bismuth Bi, metal, atomic number 83
[péng, ㄆㄥˊ, 硼] boron B, metalloid, atomic number 5
[xiù, ㄒㄧㄡˋ, 溴] bromine Br, halogen with atomic number 35
[gé, ㄍㄜˊ, 镉 / 鎘] cadmium Cd, transition metal, atomic number 48
基数[jī shù, ㄐㄧ ㄕㄨˋ, 基数 / 基數] cardinal number
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, 洞] cave; hole; zero (unambiguous spoken form when spelling out numbers)
[sè, ㄙㄜˋ, 铯 / 銫] cesium Cs, alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 55
[zhāng, ㄓㄤ, 章] chapter; seal; section; movement (of symphony); camphor laurel tree; lumber; surname Zhang
对号[duì hào, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄠˋ, 对号 / 對號] checkmark; number for verification (serial number, seat number etc); fig. two things match up
[lǜ, ㄌㄩˋ, 氯] chlorine Cl, halogen with atomic number 17
[gè, ㄍㄜˋ, 铬 / 鉻] chromium Cr, transition metal, atomic number 24
[gǔ, ㄍㄨˇ, 钴 / 鈷] cobalt Co, transition metal, atomic number 27
密码[mì mǎ, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ, 密码 / 密碼] code; secret code; password; pin number
补数[bǔ shù, ㄅㄨˇ ㄕㄨˋ, 补数 / 補數] complementary number
[fán, ㄈㄢˊ, 繁] complicated; many; in great numbers
定数[dìng shù, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨˋ, 定数 / 定數] constant (math.); quota; fixed number (e.g. of places on a bus); fixed quantity (e.g. load of truck); destiny
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, 铜 / 銅] copper Cu, transition metal, atomic number 29
报数[bào shù, ㄅㄠˋ ㄕㄨˋ, 报数 / 報數] number off; count off

umber ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンバー[, anba-] (n,adj-no) amber; umber
バーントアンバー[, ba-ntoanba-] (n) burnt umber
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number)
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number
Fナンバー[エフナンバー, efunanba-] (n) f-number (photography)
ID番号[アイディーばんごう, aidei-bangou] (n) ID number
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP
M走[メートルそう, me-toru sou] (suf) -meter race (after number)
アイキャン[, aikyan] (n) {comp} Internet Corporation for Assigned Names and Numbers; ICANN
アバウト[, abauto] (adj-na) (1) (from "about") approximate (number); rough (calculation); (2) sloppy (person); lackadaisical; (P)
アボガドロ定数[アボガドロていすう, abogadoro teisuu] (n) Avogadro's constant; Avogadro's number
アボガドロ数[アボガドロすう, abogadoro suu] (n) (obs) (See アボガドロ定数) Avogadro's number; Avogadro's constant
アンナンバード接続[アンナンバードせつぞく, annanba-do setsuzoku] (n) {comp} unnumbered connection
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P)
オープニングナンバー[, o-puningunanba-] (n) opening number
オイキムチ[, oikimuchi] (n) (See キムチ) cucumber kimchi (kor
おしっこ[, oshikko] (n) (1) (col) wee-wee; pee-pee; number one; (vs) (2) to urinate; (P)
カージナル[, ka-jinaru] (n) cardinal (Catholic prelate, number characteristic, etc.)
ガイドナンバー[, gaidonanba-] (n) guide number
キリリク[, kiririku] (n) (col) (See キリ番,リクエスト) lucky-number request (the person who is the Nth visitor to a web site gets to make a request, e.g. for a custom drawing, where N is a special number like 10000)
キリ番;切り番[キリばん(キリ番);きりばん(切り番), kiri ban ( kiri ban ); kiriban ( kiri ban )] (n) good turning point number (10000, 12345 etc., often referring to web site visit counts)
クラスタ番号[クラスタばんごう, kurasuta bangou] (n) {comp} cluster number
クレジットカード番号[クレジットカードばんごう, kurejittoka-do bangou] (n) credit card number
クロナマコ[, kuronamako] (n) black sea cucumber (Holothuria atra)
ゲーム差[ゲームさ, ge-mu sa] (n) distance in the standings between two teams expressed as the difference in number of games won or lost (baseball)
ケッヘル番号[ケッヘルばんごう, kehheru bangou] (n) Koechel number (catalogue of Mozart's music)
コールナンバー[, ko-runanba-] (n) call number
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.)
コントローラ番号[コントローラばんごう, kontoro-ra bangou] (n) {comp} controller number
シーケンス番号[シーケンスばんごう, shi-kensu bangou] (n) {comp} sequence number
しっこ[, shikko] (n) (1) (col) (See おしっこ) wee-wee; pee-pee; number one; (vs) (2) to urinate
シリアルナンバー[, shiriarunanba-] (n) {comp} serial number
シリアル番号[シリアルばんごう, shiriaru bangou] (n) {comp} serial number
スーパースプレッダー[, su-pa-supuredda-] (n) super spreader (carrier of a viral disease who spreads the virus to a large number of other people)
スタンダードナンバー[, sutanda-donanba-] (n) standard number
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] (n) {comp} statement number
スリザーリンク[, suriza-rinku] (n) slither link (popular Japanese number puzzle)
セタン価[セタンか, setan ka] (n) cetane number
Japanese-English: COMDICT Dictionary
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number
シーケンス番号[シーケンスばんごう, shi-kensu bangou] sequence number
ジョブ番号[ジョブばんごう, jobu bangou] job number
シリアルナンバー[しりあるなんばー, shiriarunanba-] serial number
シリアル番号[シリアルばんごう, shiriaru bangou] serial number
ステートメント番号[ステートメントばんごう, sute-tomento bangou] statement number
バージョン番号[バージョンばんごう, ba-jon bangou] version number
パス番号[パスばんごう, pasu bangou] path number
ビット番号[びっとばんごう, bittobangou] bit number
ファイル通し番号[ファイルとおしばんごう, fairu tooshibangou] file serial number
フリーダイヤル[ふりーだいやる, furi-daiyaru] toll free number
プロセス番号[プロセスばんごう, purosesu bangou] process number
ページ番号[ページばんごう, pe-ji bangou] page number
ポート番号[ポートばんごう, po-to bangou] port number
ラベル番号[ラベルばんごう, raberu bangou] label number
リリース番号[リリースばんごう, riri-su bangou] release number
リンク番号[リンクばんごう, rinku bangou] link number
レコード番号[レコードばんごう, reko-do bangou] record number
レベル番号[レベルばんごう, reberu bangou] level-number
一様乱数[いちようらんすう, ichiyouransuu] uniform random number, uniformly distributed random number
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol)
二進法[にしんほう, nishinhou] binary number system
住居表示番号[じゅうきょひょうじばんごう, juukyohyoujibangou] displayed address number
偶数[ぐうすう, guusuu] even number
出現回数[しゅつげんかいすう, shutsugenkaisuu] number of occurances
列番号[れつばんごう, retsubangou] column number
加入者番号[かにゅうしゃばんごう, kanyuushabangou] subscriber number
区分番号[くぶんばんごう, kubunbangou] segment-number
単精度浮動小数点数[たんせいどふどうしょうすうてんすう, tanseidofudoushousuutensuu] single precision floating point number
台数[だいすう, daisuu] number of large objects such as cars, computers, etc
回数[かいすう, kaisuu] count, number of times, frequency
回避番号[かいひばんごう, kaihibangou] shunned number
基数[きすう, kisuu] base, radix, cardinal number
外字番号[がいじばんごう, gaijibangou] external character number
子順序番号[こじゅんじょばんごう, kojunjobangou] child-sequence-number
実数[じっすう, jissuu] real number
市内局番[しないきょくばん, shinaikyokuban] local office number
市外局番[しがいきょくばん, shigaikyokuban] toll number, long-distance number
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number
擬似乱数列[ぎじらんすうれつ, gijiransuuretsu] pseudo-random number sequence
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ごう, gou] Thai: หมายเลข English: number
[すう, suu] Thai: จำนวน English: number
減る[へる, heru] Thai: ลดลง English: to decrease (in size or number)
番号[ばんごう, bangou] Thai: หมายเลข English: number
足す[たす, tasu] Thai: บวก(เลข) English: to add (numbers)

umber ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอมพลิจูดจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (aēmphlijūt ) EN: amplitude of a complex number FR:
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai-ēs-bī-en) EN: ISBN (International Standard Book Number) FR: ISBN [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles ; tart relish FR: achards [mpl] ; pickles [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre [mpl] ; relish [f] (Québ.)
อาร์กิวเมนต์จำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (ākiumēn jam) EN: argument of a complex number FR:
อักโขภิณี ; อักโขเภณี[n.] (akkhōphinī ) EN: high numeral ; number 1 followed by 42 zeroes/zeros FR: nombre 1 suivi de 42 zéros
อันดับต่อไป[X] (andap tø pa) EN: next ; next number FR: suivant
อนุกรมเอกสาร[n. exp.] (anukrom ekk) EN: reference number of a document ; serial number of a document FR: référence de document [f]
บรรทม[v.] (banthom) EN: sleep ; slumber ; drowse FR:
เบอร์[n.] (boē) EN: number FR: numéro [m]
เบอร์บ้าน[n. exp.] (boē bān) EN: home number FR:
เบอร์แฟกซ์[n. exp.] (boē faēk) EN: fax number FR:
เบอร์โทรศัพท์[n. exp.] (boē thōrasa) EN: telephone number FR: numéro de téléphone [m]
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน[n. exp.] (boē thōrasa) EN: work number FR:
ฉบับที่ ...[X] (chabap thī ) EN: number ... ; issue ... (+ number) FR: numéro ... (+ nb) ; édition ... (+ nb)
ช่างประปา[n. exp.] (chang prapā) EN: plumber FR: plombier [m]
ช่างท่อ[n. exp.] (chang thø) EN: plumber FR: plombier [m]
ช่างวางท่อ[n. exp.] (chang wāng ) EN: plumber FR: plombier [m]
ฉศก[n.] (chøsok) EN: the sixth year of the decade ; [the final number six in years of the minor era (Chulasakarat)] FR: sixième année de la décade [f]
ช่วงของจำนวนจริง[n. exp.] (chūang khøn) EN: interval of real numbers FR:
ดา[v.] (dā) EN: advance along a wide front ; come in force ; go in force ; advance in large numbers ; make a combined attack FR:
ดัชนี[n.] (datchanī) EN: index ; index number FR:
เดือนคี่ [n. exp.] (deūoen khī) EN: month of odd number FR: mois impair [m]
เดือนคู่[n. exp.] (deūoen khū) EN: month of even number FR: mois pair [m]
เอก-[pref. (adj.)] (ēka- = ēkka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
เอก-[pref. (adj.)] (ēkka- = ēka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
ฟักข้าว [n.] (fakkhāo) EN: spring bitter cucumber ; Momordica cochinchinensis FR: Momordica cochinchinensis
เฟสจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (fēt jamnūan) EN: phase of a complex number FR:
ฟีลด์จำนวน[n. exp.] (fīn jamnūan) EN: field number FR:
หักบัญชี[v.] (hakbanchī) EN: debit one's account ; deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank FR: débiter un compte
หางเลข[n.] (hānglēk) EN: last numbers of a lottery ticket ; last serial numbers on the government' s lottery tickets FR: derniers chiffres d'un billet de loterie nationale [mpl]
หวยบนดิน[n. exp.] (hūay bon di) EN: legalized numbers pool FR:
หวยใต้ดิน[n. exp.] (hūay tāidin) EN: numbers racket FR:
หวยเถื่อน[n. exp.] (hūay theūoe) EN: illegal lottery ; umbers game FR: pari illégal [m] ; loterie illégale [f]
จำกัดจำนวน[v. exp.] (jamkat jamn) EN: limit the number of FR: limiter le nombre de
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[xp] (jamkat jamn) EN: limit the number of passengers FR: limiter le nombre de passagers
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation ; figure FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m] ; chiffre [m]
จำนวนอดิศัย[n. exp.] (jamnūan adi) EN: transcendental number FR: nombre transcendant [m]
จำนวนอะเลฟ[n. exp.] (jamnūan alē) EN: aleph number FR:
จำนวนอตรรกยะ[n.] (jamnūan-ata) EN: irrational number FR: nombre irrationnel [m]
จำนวนบวก[n.] (jamnūanbūak) EN: positive number FR: nombre positif [m]

umber ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmezahl {f}acceptance number
Aggregatnummer {f}aggregate number
Nummernvergabe {f}allocation of numbers
x-beliebig {adj} [ugs.] | eine x-beliebige Zahl [ugs.]any old | any old number
Archivnummer {f}archive number
Archivnummernvergleich {m}archive number comparison
Artikelkontonummer {f}article account number
Artikelnummerkriterium {n}article number criterion
Zuordnungsbegriff {m}association number term
Zuordnungsnummer {f}association number
Zuordnungsnummerntabelle {f}association number table
Kernladungszahl {f}atomic number
Ordnungszahl {f} [math.]atomic number
Zusatzzahl {f} (Lotto)bonus number
Buchnummer {f}book number
Bytenummer {f}byte number
Gemarkung {f}cadastral number
Kalenderwoche {f}calendar week; week number; weeknum
Kardinalzahl {f}cardinal (number)
Cetanzahl {f}cetane number
Kennzahl {f}classification number
Kennziffer {f}code digit; code number
Sammelnummer {f}collective number
komplexe Zahl {f} [math.]complex number
Konditionszahl {f} [math.]condition number
fortlaufende Nummerierung {f}consecutive numbering
Gurkensalat {m}cucumber salad
Kundennummer {f}customer number
Debitorennummer {f}accounts receivable number
Steckhäufigkeit {f}expected number of mating cycles
Aktenzeichen {n}file number; serial number
Bruchzahl {f}fraction number
Bruchzahlen {pl}fraction numbers
gradzahlig {adj}even-numbered
hinderlich; behinderlich; beschwerlich; mühselig {adj}cumbersome
Hausnummer {f}house number; number of the house; street number
Vielzahl {f}huge number; vast number
Ausweisnummer {f}ID number
Identifikationsnummer {f}identification number
Kennzeichnungsnummer {f}identification number

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า umber
Back to top