ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ingrained

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ingrained*, -ingrained-

ingrained ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ingrained (adj.) ติดแน่น See also: ซึ่งฝังแน่น, ซึ่งฝังในเส้นใย Syn. inherent, fixed, indelible
English-Thai: HOPE Dictionary
ingrained(อินเกรนดฺ') adj. ติดแน่น,ติดตัว,ฝังแน่น,ฝังรากอยู่ในเนื้อเส้นใย., Syn. engrained, See also: ingrainedness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These words are ingrained in the heart of every Tibetan.พระวจนะนี้ฝังแน่นในจิตใจ ชาวทิเบตทุกคน
We have got a face to put together here while it's still ingrained in her subcranium.ไม่ใช่เมล็ดพืชห่วยแตกแบบนี้
With Harry's code ingrained in me,ด้วยกฎของแฮร์รี่ ที่ติดแน่นอยู่ในตัวผม
Like it was ingrained in his DNA.เหมือนมันฝังแน่นในดีเอ็นเอของเขา

ingrained ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积重难返[jī zhòng nán fǎn, ㄐㄧ ㄓㄨㄥˋ ㄋㄢˊ ㄈㄢˇ, 积重难返 / 積重難返] ingrained habits are hard to overcome (成语 saw); bad old practices die hard
习以成性[xí yǐ chéng xìng, ㄒㄧˊ ㄧˇ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 习以成性 / 習以成性] deeply ingrained; steeped in

ingrained ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
根深い[ねぶかい, nebukai] (adj-i) deep-rooted; ingrained

ingrained ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝังรากลึก[adj.] (fang rāk le) EN: deep-rooted ; deeply rooted ; ingrained FR: profondément implanté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ingrained
Back to top