ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

philosophical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *philosophical*, -philosophical-

philosophical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
philosophical (adj.) เกี่ยวกับปรัชญา See also: ซึ่งยึดหลักปรัชญา Syn. esoteric
philosophical (adj.) เยือกเย็น See also: ใจเย็น, อดทน, ซึ่งมีเหตุผล
philosophical (adj.) ซึ่งยึดหลักธรรมะ See also: ธรรมะธัมโม
philosophically (adv.) โดยยึดหลักปรัชญา
philosophically (adv.) อย่างธรรมะธัมโม See also: โดยยึดหลักธรรมะ
philosophically (adv.) อย่างใจเย็น See also: อย่างเยือกเย็น, อย่างอดทน, อย่างมีเหตุผล
philosophically (adv.) อย่างปลงตก
English-Thai: HOPE Dictionary
philosophical(ฟิลละซอฟ'ฟิเคิล) adj. เกี่ยวกับปรัชญา,ยึดหลักปรัชญา,คัมภีรภาพ,ไม่ดิ้นรน,ยึดหลักธรรมะ,ธรรมะธัมโม,ปลงตก,มีเหตุและเยือกเย็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are really too undeveloped For philosophical junk like this Too adult is it?เธอด้อยพัฒนาเกินไป ที่จะเข้าใจเรื่องปรัชญาแบบนี้
But we still have these philosophical arguments about the gray areas.แต่เราก็ยังคงมีเรื่องให้โต้เถียงกัน... ในบริเวณที่เป็นสีเทาของเรา
Why haven't you dazzled us with these philosophical speculations of yours?ทำไมนายไม่แสดงปรัชญาอันล้ำลึก ให้พวกเราได้ตกตะลึงกันอีกล่ะ
Albert, what brought you to the philosophical club?หมายถึงนักสืบ เพื่อการดำรงชีวิตเหรอครับ
In terms of who goes, It boiled down to a philosophical question --ในการตัดสินใจว่าใครจะต้องไป มันมีเพียงคำถามปรัชญาคำถามเดียว
We had philosophical differences.เรามีแนวคิดปรัชญาแตกต่างกัน
Young lady, I said we are the masters of the universe... a society dedicated to promulgating the philosophical and political messages contained in the 1981 to '83 cartoon featuring he-man.สาวน้อย ผมบอกว่าพวกเรานี่แหละคือปรมาจารย์แห่งจักรวาล สังคมที่อุทิศตนให้กับการป่าวประกาศหลักปรัชญา รวมถึงข้อความทางการเมือง
Well, if you wanna get philosophical, I'll get philosophical with you.แกต้องก้าวเดินต่อไปให้ได้
Well, you pose an interesting philosophical question.โิอ่ว นายถามคำถามปรัชญาที่น่าสนใจมาก
First order logic is a philosophical system of reasoning using "if/then" statements as quantifiers or predicates.หลักตรรกะลำดับแรกสุด คือระบบหลักคิดทางปรัชญา ว่าด้วยการให้เหตุผล อย่างการใช้คำว่า "ถ้า/งั้นก็" เป็นคำขยายเพื่อหมายถึง หรือคาดการณ์อนาคต
Or halfway closed, depending on your philosophical bent.หรือปิดครึ่งนึง ขึ้นอยู่กับปรัชญาชีวิตของคุณ
There are thousands of pages devoted to this, scientific research, philosophical debate-- if we don't have the technology to see this thing, how the hell am I supposed to believe-- because Destiny is not our technology, Colonel.มันมีเป็นพันๆหน้าที่ เกี่ยวกับสิ่งนี้ การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การโต้เถียงกันทางปรัชญา... ถ้าเราไม่มีเทคโนโลยี

philosophical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可知论[bù kě zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不可知论 / 不可知論] agnosticism, the philosophical doctrine that some questions about the universe are in principle unanswerable
可知论[kě zhī lùn, ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 可知论 / 可知論] gnosticism, the philosophical doctrine that everything about the universe is knowable
[jiā, ㄐㄧㄚ, 家] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia
唯物主义[wéi wù zhǔ yì, ㄨㄟˊ ˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 唯物主义 / 唯物主義] materialism, philosophical doctrine that physical matter is the whole of reality
太极图说[Tài jí tú shuō, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨˊ ㄕㄨㄛ, 太极图说 / 太極圖說] philosophical book by Song dynasty scholar Zhou Dun'yi 周敦頤|周敦颐, starting from an interpretation of the Book of Changes
多元论[duō yuán lùn, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 多元论 / 多元論] pluralism, philosophical doctrine that the universe consists of different substances
玄理[xuán lǐ, ㄒㄩㄢˊ ㄌㄧˇ, 玄理] profound theory; philosophical theory of Wei and Jin 玄學|玄学 sect
新柏拉图主义[xīn Bó lā tú zhǔ yì, ㄒㄧㄣ ㄅㄛˊ ㄌㄚ ㄊㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 新柏拉图主义 / 新柏拉圖主義] neo-Platonism (philosophical system combining Platonism with mysticism)

philosophical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
君主道徳[くんしゅどうとく, kunshudoutoku] (n) (See 奴隷道徳) Herrenmoral (master morality, as a philosophical concept of Nietzsche)
哲学的人間学[てつがくてきにんげんがく, tetsugakutekiningengaku] (n) philosophical anthropology
ホリズム[, horizumu] (n) (obsc) (See 全体論) (philosophical) holism
モナド[, monado] (n) (philosophical) monad
主体[しゅたい, shutai] (n) (1) main constituent; core; nucleus; (2) (See 客体,主観) subject (philosophical); protagonist; (P)
偶然論[ぐうぜんろん, guuzenron] (n) (philosophical) casualism
全体論[ぜんたいろん, zentairon] (n) (philosophical) holism
器官なき身体[きかんなきしんたい, kikannakishintai] (exp,n) body without organs (philosophical concept); BwO
対自[たいじ, taiji] (n) being-for-others (philosophical term used by Hegel and Sartre (etre-en-soi))
権力意志[けんりょくいし, kenryokuishi] (n) the will to power (philosophical concept of Nietzsche)
自由意志論[じゆういしろん, jiyuuishiron] (n) (philosophical) libertarianism

philosophical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คำถามทางปรัชญา[n. exp.] (khamthām th) EN: philosophical questions FR: question philosophique [f]
ความคิดปรัชญา[n. exp.] (khwāmkhit p) EN: philosophical thinking FR: pensée philosophique [f]
คิดตก[v.] (khittok) EN: look at the bright side of things ; not take to heart ; take philosophically FR: considérer avec philosophie

philosophical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
philosophisch {adv}philosophically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า philosophical
Back to top