ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

refrigerator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *refrigerator*, -refrigerator-

refrigerator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
refrigerator (n.) ตู้เย็น Syn. cooler, freezer
refrigeratory (adj.) ซึ่งเย็นเยือกหรือเป็นน้ำแข็ง
English-Thai: HOPE Dictionary
refrigerator(รีฟริจ'จะเรเทอะ) n. ตู้เย็น
English-Thai: Nontri Dictionary
refrigerator(n) เครื่องทำความเย็น,ตู้เย็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
refrigeratorตู้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Refrigerator carsรถห้องเย็น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู้เย็น (n.) refrigerator See also: freezer
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you help me remove the refrigerator?คุณช่วยฉันย้ายตู้เย็นนี่หน่อยได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You should fill the refrigerator firstอย่างแรกเลยนะ คุณต้องดูของในตู้เย็น
Wow there is an entire kitchen even a refrigerator very niceว้าวที่นี่มครัวด้วย ตู้เย็นก็มี ดีจรงๆ
In a refrigerator talking to a rat about cooking in a gourmet restaurant.พูดถึงเรื่องการทำอาหาร ในภัตตาคารชั้นเลิศกับหนูในตู้เย็น
Spends his whole life devoted to the refrigerator then gets killed by an oven.ใช้เวลาทั้งชีวิตให้กิจการขายตู้เย็น แต่ดันตายเพราะเตาอบ
So I helped him move a refrigerator there.ผมช่วยเขาขนตู้เย็นที่นั่น
Hey, Joanne, just FYI... you've got refrigerator magnets stuck to your brace again.นี่, โจแอน, แค่ FYI... เธอไปเอาแม่เหล็กติดตู้เย็นมาอีกแล้ว เอามาติดอีกแล้ว
Top shelf of the refrigerator on the left.ชั้นบนด้านซ้ายในตู้เย็น
Hey, Giovanni, you got a refrigerator in there?เฮ้ จีโอวานนี่ นายลืม ตู้เย็นไว้ตรงนี้หรือ
And then it gels in the refrigerator and you flip it onto a plate.แล้วก็แช่เย็นให้เป็นวุ้นในตู้เย็น แล้วก็คว่ำลงบนจาน
Heat still on, refrigerator full of food?เครื่องทำความร้อนยังใช้ได้มั้ย อาหารในตู้เย็นยังเต็มอยู่มั้ย
Let's get a refrigerator truck over there.นำรถบรรทุกแช่แข็งไปที่นั่น
It was the walk-in refrigerator and you are one sick buzzard.มันเป็นตู้เย็นแช่ของ พวกเธอมันบ้า

refrigerator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰箱[bīng xiāng, ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄤ, 冰箱] icebox; refrigerator; freezer
电冰箱[diàn bīng xiāng, ㄉㄧㄢˋ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄤ, 电冰箱 / 電冰箱] refrigerator

refrigerator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリーザー[, furi-za-] (n) freezer; refrigerator
冷える[ひえる, hieru] (v1,vi) to grow cold (from room temperature, e.g. in refrigerator); to get chilly; to cool down; (P)
冷凍器[れいとうき, reitouki] (n) refrigerator; refrigerating machine; freezer
冷却器[れいきゃくき, reikyakuki] (n) refrigerator; cooler; freezer; radiator (of a car)
庫内[こない, konai] (adv,adj-no) inside (refrigerator, warehouse, etc.)
電気冷蔵庫[でんきれいぞうこ, denkireizouko] (n) electric refrigerator; fridge

refrigerator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องทำความเย็น[n. exp.] (khreūang th) EN: refrigeration equipment ; refrigerator FR: appareil de réfrigération [m]
เครื่องทำความเย็นแบบดูดกลืน[n. exp.] (khreūang th) EN: absorption refrigerator FR:
ผ่อนค่าตู้เย็น[v. exp.] (phǿn khā tū) EN: pay off a refrigerator FR:
ตู้เย็น[n.] (tūyen) EN: fridge ; refrigerator FR: réfrigérateur [m] ; frigo [m] (fam.) ; frigidaire [m] ; chambre frigorifique [f]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classif.: machines, tools, appliances (TVs, radios, refrigerators ...)] FR: [classif. : machines, outils, appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...), appareillages électriques]

refrigerator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kühlwagen {m}refrigerator car

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า refrigerator
Back to top