ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

absorbed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *absorbed*, -absorbed-

absorbed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absorbed (adj.) ที่หมกมุ่นกับ Syn. engrossed, immersed
English-Thai: HOPE Dictionary
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
English-Thai: Nontri Dictionary
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absorbedดูดซึม, ถูกดูดซึมไป [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่น (v.) be absorbed in See also: be deep in, be engrossed in Syn. ตั้งหน้า, มุ่ง
ง่วนอยู่กับ (v.) be absorbed in See also: be busy with Syn. ยุ่งอยู่กับ, จดจ่ออยู่กับ
จดจ่ออยู่กับ (v.) be absorbed in See also: be busy with Syn. ยุ่งอยู่กับ
ยุ่งอยู่กับ (v.) be absorbed in See also: be busy with Syn. จดจ่ออยู่กับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He absorbed Latin yesterday in less than two hours.เมื่อวานเขารับภาษาละตินเข้าไป ใช้เวลาน้อยกว่าสองชั่วโมงซะอีก
They're all absorbed in their tabletsพวกเขากำลังหมกมุ่นอยู่กับแท็บเล็ตของพวกเขา
It could be absorbed by the body and therefore did have implications for human health.และก่อให้เกิดผลแทรกซ้อนต่อสุขภาพมนุษย์
Chosen siblings... who inherited Mother's cells that were absorbed in the Lifestream.เชื้อสายที่ถูกเลือก เป็นผู้สืบทอดของท่านแม่ ที่ตอนนี้ถูกกลืนกินไปโดยไลฟ์สตรีม
And then some of the radiation that is absorbed and warms the Earth is reradiated back into space in the form of infrared radiation.การแผ่รังสีบางส่วนที่โลกดูดซับไว้และสร้างความอบอุ่นให้กับโลก ก็มีการแผ่กลับออกไปสู่อวกาศ ในรูปของการแผ่รังสีอินฟราเรด
When you came into contact with Ted, you absorbed his power. That's right.ผมคิดว่าคุณเป็นคนเดียวที่สามารถหยุดเขา
Well, now that Sylar's absorbed it too,ตอนนี้ทั้งหมดที่เราต้องทำคือตามหาเขา มีความคิดอะไรไหมว่าจะเริ่มที่ไหน?
Yeah, well, whatever it is, something Liza handled or touched was absorbed into her skin.ใช่ ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม บางอย่างที่ลิซ่าจับหรือแตะต้อง มันซึมเข้าสู่ผิวหนังของเธอ
Ideas can be absorbed through osmosis.ความคิดสามารถซึมซับกันได้ผ่านการออสโมซิส
Arsenic gets absorbed in the internal organs so it doesn't show up in the blood tests.อาร์เซนิคถูกดูดซึมไปยังอวัยวะภายใน ดังนั้นมันไม่แสดงในผลเลือด
We found a hive of them at the Ship-lt office, and they've infected the clerk.. absorbed him.แต่เราเจอมันเป็นรังเลย ที่ศูนย์ชิป-อิท มันสิงร่างพนักงาน แล้วควบคุมจิตใจ
Ben, wait a minute, what do we do if Alien X or Humongusaur gets absorbed by the hive?เบน เดี๋ยวก่อนนะ ถ้าพลาดท่า เอเลี่ยนเอ็กซ์หรือฮิวมันกะซอร์ถูกฝังชิปล่ะ?

absorbed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吸收剂量[xī shōu jì liàng, ㄒㄧ ㄕㄡ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 吸收剂量 / 吸收劑量] absorbed dose
入味[rù wèi, ㄖㄨˋ ㄨㄟˋ, 入味] tasty; to be absorbed in sth; interesting

absorbed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P)
のめり込む[のめりこむ, nomerikomu] (v5m,vi) to be completely absorbed in; to fall for (something)
凝る[こる, koru] (v5r,vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P)
吸収線量[きゅうしゅうせんりょう, kyuushuusenryou] (n) absorbed dose (radiation)
戯作三昧[げさくざんまい, gesakuzanmai] (n) being absorbed in writing popular novels (cheap fiction); being absorbed in writing something to amuse oneself
放蕩三昧[ほうとうざんまい, houtouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation
汲々;汲汲[きゅうきゅう, kyuukyuu] (adj-t,adv-to) diligent; absorbed (in something)
流連荒亡[りゅうれんこうぼう, ryuurenkoubou] (n) spending all one's time in idle amusement away from home; being absorbed in self-indulgent pleasures
演劇付く;演劇づく[えんげきづく, engekiduku] (v5k) to be absorbed in a play
潤びる[ほとびる, hotobiru] (v1,vi) (See 潤ける) to be rehydrated; to be reconstituted; to swell from absorbed moisture
牽束[けんそく, kensoku] (n) restraint; being exclusively absorbed in something
病み付き[やみつき, yamitsuki] (n) being addicted to; being wholly absorbed by
病み付く;病みつく[やみつく, yamitsuku] (v5k,vi) to be taken ill; to be addicted to; to become absorbed in; to give oneself up (to)
窶す;俏す(oK)[やつす, yatsusu] (v5s,vt) (1) to be absorbed in; to lose oneself to; (2) to disguise oneself as; to adorn oneself
考えにふける;考えに耽る[かんがえにふける, kangaenifukeru] (exp,v1) (See 考え事に耽る) to be absorbed in thought; to muse; to muse about; to think things through
考え事にふける;考え事に耽る[かんがえごとにふける, kangaegotonifukeru] (exp,v5r) be absorbed in deep thought; be sunk in thought
耽る(P);耽ける(io)[ふける, fukeru] (v5r,vi) (1) to indulge in; to give oneself up to; to be obsessed by; (aux-v) (2) (See 読み耽ける) to be engrossed in; to be lost in; to be absorbed in; (P)
遊蕩三昧[ゆうとうざんまい, yuutouzanmai] (n) being absorbed in self-indulgent pleasures; giving oneself up to debauchery and dissipation
風流三昧[ふうりゅうざんまい, fuuryuuzanmai] (n) taking delight in elegant pursuits; being absorbed in such elegant cultural pursuits as poetry, painting and calligraphy
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly

absorbed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูดซึม[v.] (dūtseum) EN: absorb ; suck up ; soak up/into ; be absorbed by/into FR: absorber ; assimiler
ห่วง[v.] (hūang = hua) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious (about) ; worry (about) ; be worried ; be perturbed about ; think about ; be engrossed with ; be solicitous about ; be absorbed about FR: être concerné par ; s'en faire ; s'inquiéter
อิ่มเอิบ[v.] (im-oēp) EN: be absorbed (into) FR:
จดจ่อ[v.] (jotjø) EN: concentrate ; pay particular attention to ; be absorbed in FR:
ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน[n. exp.] (khā chai jā) EN: absorbed overhead FR:
เคลิบเคลิ้ม[adj.] (khloēpkhloē) EN: enraptured ; entranced (by) ; absorbed (in) FR:
ขลุก[n.] (khluk) EN: be absorbed (in) ; be immersed ; be occupied ; be busy (with) ; keep to oneself FR: être occupé ; être affairé
ขลุก[adj.] (khluk) EN: immersed ; absorbed FR:
ขลุกขลุ่ย[adj.] (khlukkhlui) EN: absorbed in ; occupied (with) ; busy with ; engrossed with ; immersed in FR:
ขลุกขลุ่ยอยู่กับ[adj.] (khlukkhlui ) EN: immersed in ; absorbed in FR:
ขลุกอยู่กับ[v. exp.] (khluk yū ka) EN: be absorbed in FR: être absorbé par
คร่ำเคร่ง[v.] (khramkhreng) EN: be engrossed in ; be absorbed in ; be preoccupied with ; immerse oneself ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard FR:
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be toughtful ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet ; mull FR:
ก่น[v.] (kon) EN: persist ; do nothing but ; keep ; be absorbed in FR:
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immersed in ; bury oneself in FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
ม่ง[n.] (mong) EN: be absorbed in FR:
มัว[adj.] (mūa) EN: absorbed in ; immersed in ; engrossed in FR:
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard ; firmly intend (to) FR: s'entêter ; s'obstiner ; se creuser la tête
ง่วน[v.] (ngūan) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed (in) ; be preoccupied with ; immerse oneself in ; engage ; busy oneself with FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans
ง่วนอยู่กับ[v. exp.] (ngūan yū ka) EN: be absorbed in ; be busy with FR: être absorbé par ; être occupé à/par
เพลิน[v.] (phloēn) EN: be absorbed ; be lost in thought ; be engrossed ; be amused ; enjoy FR: être absorbé ; être fasciné ; être subjugué
เพลิน[adj.] (phloēn) EN: absorbed (in) ; engrossed (in) ; enjoyable FR:
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloē) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure (in) ; have fun ; relish ; be pleased with ; be absorbed FR: jubiler ; avoir du plaisir
ทำงานง่วน[v. exp.] (tham ngān n) EN: be absorbed in work ; be busy (with) FR:
ถูกกลืน[adj.] (thūk kleūn) EN: absorbed by/into ; swallowed up (by) FR:
ต้นทุนคิดเข้างาน[n. exp.] (tonthun khi) EN: absorbed cost FR:
ยุ่งอยู่กับ[v. exp.] (yung yū kap) EN: be absorbed in FR: s'absorber dans

absorbed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vollkostenbasis {f}absorbed cost basis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า absorbed
Back to top