ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

immersed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *immersed*, -immersed-

immersed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
immersed (adj.) ที่หมกมุ่นกับ Syn. engrossed
immersed (adj.) ซึ่งมีใจจดจ่อ See also: หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง Syn. absorbed, engrossed, philosophical, profound, wise
immersed (adj.) จมอยู่ใต้น้ำ Syn. capsized, submerged
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
immersedจมน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมกมุ่น (v.) immersed oneself in See also: be absorbed in, be engrossed in/with, be preoccupied, be occupied, be immerse in, bury oneself in

immersed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
森林浴[しんりんよく, shinrinyoku] (n) peaceful walk through the woods; being immersed in a forest; forest therapy
沈溺[ちんでき, chindeki] (n,vs) (1) being immersed in water; being drowned; (2) being infatuated; being dazed; being blinded by
浸かる;漬かる[つかる, tsukaru] (v5r,vi) (1) (esp. 漬かる) to be pickled; to be well seasoned; (2) to be submerged; to be soaked; (3) to be totally immersed (in a condition, e.g. laziness)
浸る(P);漬る[ひたる, hitaru] (v5r,vi) (1) to be soaked in; to be flooded; to be submerged; (2) to be immersed in (joy, memories, alcohol, etc.); to give oneself over to; (P)
どっぷり[, doppuri] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) totally (immersed in something, e.g. liquid, work); addicted
入り浸る;入りびたる[いりびたる, iribitaru] (v5r,vi) (1) to stay long; to hang around; to hang out; (2) to be immersed; to be soaked; to seep in

immersed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่น้ำ[v. exp.] (chaē nām) EN: soak in water ; be immersed in water FR: immerger dans l'eau ; plonger dans l'eau
จม[v.] (jom) EN: sink ; submerge ; be imbedded ; be immersed FR: couler ; s'enfoncer ; être submergé ; sombrer
จมมิด[adj.] (jom mit) EN: completely immersed ; buried FR:
จมอยู่ในความคิด[v. exp.] (jom yū nai ) EN: be immersed in meditation FR: être plongé dans les pensées
ขลุก[n.] (khluk) EN: be absorbed (in) ; be immersed ; be occupied ; be busy (with) ; keep to oneself FR: être occupé ; être affairé
ขลุก[adj.] (khluk) EN: immersed ; absorbed FR:
ขลุกขลุ่ย[adj.] (khlukkhlui) EN: absorbed in ; occupied (with) ; busy with ; engrossed with ; immersed in FR:
ขลุกขลุ่ยอยู่กับ[adj.] (khlukkhlui ) EN: immersed in ; absorbed in FR:
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be toughtful ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet ; mull FR:
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immersed in ; bury oneself in FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
มัว[adj.] (mūa) EN: absorbed in ; immersed in ; engrossed in FR:
ง่วน[v.] (ngūan) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed (in) ; be preoccupied with ; immerse oneself in ; engage ; busy oneself with FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า immersed
Back to top