ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

engrossed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *engrossed*, -engrossed-

engrossed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
engrossed (adj.) ที่หมกมุ่นกับ Syn. immersed
engrossed (adj.) ซึ่งมีใจจดจ่อ See also: หมกมุ่น, คร่ำเคร่ง Syn. absorbed, immersed, philosophical, profound, wise
engrossed (adj.) ครุ่นคิด See also: วิตกกังวล Syn. meditative, absorbed, thoughtful
engrossed (adj.) ที่มีใจหมกหมุ่น Syn. absorbed
engrossed (adj.) ครุ่นคิด See also: ไตร่ตรอง Syn. thinking, meditative
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คร่ำเคร่ง (v.) be engrossed in See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard Syn. หมกมุ่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ
มุ่งมั่น (v.) be engrossed in See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard Syn. คร่ำเคร่ง, ตั้งใจ
กรุก (v.) engrossed with See also: consumed with interest in, absorbed mentally Syn. ขลุก, ขลุกขลุ่ย, ง่วนอยู่
ขลุก (v.) engrossed with See also: consumed with interest in, absorbed mentally Syn. ขลุกขลุ่ย, ง่วนอยู่
ขลุกขลุ่ย (v.) engrossed with See also: consumed with interest in, absorbed mentally Syn. ขลุก, ง่วนอยู่
ง่วนอยู่ (v.) engrossed with See also: consumed with interest in, absorbed mentally Syn. ขลุก, ขลุกขลุ่ย

engrossed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, 只管] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth)
只顾[zhǐ gù, ㄓˇ ㄍㄨˋ, 只顾 / 只顧] solely preoccupied (with one thing); engrossed; focusing (on sth); to look after only one aspect

engrossed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with
呆ける(P);惚ける(P);耄ける[ぼける(呆ける;惚ける)(P);ほうける, bokeru ( boke ru ; boke ru )(P); houkeru] (v1,vi) (1) to grow senile; to be childish with age; (2) to be mentally slow; to be befuddled; (3) (ほうける only) to become engrossed (in something); (P)
注意を集中する[ちゅういをしゅうちゅうする, chuuiwoshuuchuusuru] (exp,vs-i) to concentrate one's attention; to be engrossed in
玩物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal
耽る(P);耽ける(io)[ふける, fukeru] (v5r,vi) (1) to indulge in; to give oneself up to; to be obsessed by; (aux-v) (2) (See 読み耽ける) to be engrossed in; to be lost in; to be absorbed in; (P)
気を奪われる[きをうばわれる, kiwoubawareru] (exp,v1) to be engrossed; to be enthralled

engrossed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห่วง[v.] (hūang = hua) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious (about) ; worry (about) ; be worried ; be perturbed about ; think about ; be engrossed with ; be solicitous about ; be absorbed about FR: être concerné par ; s'en faire ; s'inquiéter
ใจจดใจจ่อ[adj.] (jaijotjaijø) EN: mindful (of) ; engrossed (in) ; focused (on) ; attentive (to) FR:
ใจรัก[v. exp.] (jai rak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in FR: être fou amoureux ; adorer
ขลุกขลุ่ย[adj.] (khlukkhlui) EN: absorbed in ; occupied (with) ; busy with ; engrossed with ; immersed in FR:
คร่ำเคร่ง[v.] (khramkhreng) EN: be engrossed in ; be absorbed in ; be preoccupied with ; immerse oneself ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard FR:
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be toughtful ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet ; mull FR:
กรุก[v.] (kruk) EN: be engrossed (with) FR:
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immersed in ; bury oneself in FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
มัว[adj.] (mūa) EN: absorbed in ; immersed in ; engrossed in FR:
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard ; firmly intend (to) FR: s'entêter ; s'obstiner ; se creuser la tête
ง่วน[v.] (ngūan) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed (in) ; be preoccupied with ; immerse oneself in ; engage ; busy oneself with FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans
เพลิน[v.] (phloēn) EN: be absorbed ; be lost in thought ; be engrossed ; be amused ; enjoy FR: être absorbé ; être fasciné ; être subjugué
เพลิน[adj.] (phloēn) EN: absorbed (in) ; engrossed (in) ; enjoyable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า engrossed
Back to top