ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worsening

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worsening*, -worsening-

worsening ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worsening (n.) ความเสื่อม See also: ความทรุดโทรม, ความเสื่อมถอย, ความตกต่ำ, การถดถอย, การทำให้เสื่อมเสีย Syn. deterioration, impairment, decline in quality
worsening (n.) การที่โรคกำเริบอีก Syn. deterioration
English-Thai: HOPE Dictionary
worsening(เวิร์ส'เซินนิง) n. ความเลวลง,ความแย่ลง, Syn. deterioration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The situation is worsening. They have taken her palace maidens for now.สถานการณ์กำลังเลวร้าย เขาเอาตัวนางกำนัลของนางไปแล้ว

worsening ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪質化[あくしつか, akushitsuka] (n,vs) worsening

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worsening
Back to top