ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

declivity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *declivity*, -declivity-

declivity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
declivity (n.) ทางลาด See also: การเอียงลาด Syn. descent, downslope, slope
English-Thai: HOPE Dictionary
declivity(ดิคลิฟ'วิที) n. ทางลาด,ทางเอียง
English-Thai: Nontri Dictionary
declivity(n) ทางลาดลง,ทางเอียงลาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า declivity
Back to top