ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impairment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impairment*, -impairment-

impairment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impairment (n.) ความเสื่อม See also: ความทรุดโทรม, ความเสื่อมถอย, ความตกต่ำ, การถดถอย, การทำให้เสื่อมเสีย Syn. deterioration, decline in quality, worsening
impairment (n.) การก่อวินาศกรรม See also: การลอบทำลาย, การบ่อนทำลาย Syn. incapacitation, subversive destruction, vandalism
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
impairmentความบกพร่อง, ความเสื่อมโทรม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impairmentการสูญเสียหน้าที่, ความบกพร่อง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรงเรียนสอนคนหูหนวก (n.) school for special education (hearing impairment) See also: school for the Deaf
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mild cognitive impairment and dementia have a lot in common.โรคระบบทางประสาทเสื่อมหรือโรคสมองเสื่อมเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปครับ
Memory impairment;อ้อ อาการความจำเสื่อมลง
The caregiver could have caused the impairment.คนที่ให้ความดูแล อาจเป็นคนที่ทำให้เขาพิการ
I believe your mother is suffering from Mild Cognitive Impairment.ผมเชื่อว่าแม่คุณกำลังทุกข์ทรมานจาก ความแปรปรวนในการรับรู้อย่างอ่อน
20. We have several people with chronic conditions, hearing impairments, arthritis.20 คน แต่ถ้านับบางคนที่มีโรคประจำตัว
And you know that, because of your impairment, they'll forgive you anyway.ยังไงพวกเขาก็ให้อภัย
And even minor T.B.I. can produce sleep deprivation, emotional issues, memory impairment.อาการ TBI เล็กน้อย ทำให้นอนไม่เพียงพอ ปัญหาทางอารมณ์ ความจำเสื่อม
For thousands of years, lead had been known to cause brain damage, developmental impairment, violent behavior, and even death.เป็นพัน ๆ ปีที่ผ่านมานำ ไปสู่การเป็นที่รู้จัก ที่จะทำให้เกิดความเสีย หายสมองด้อยพัฒนา พฤติกรรมรุนแรงและเสียชีวิตได้

impairment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮层性视损伤[pí céng xìng shì sǔn shāng, ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 皮层性视损伤 / 皮層性視損傷] cortical visual impairment (CVI)
神经性视损伤[shén jīng xìng shì sǔn shāng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 神经性视损伤 / 神經性視損傷] neurological visual impairment (NVI)
视损伤[shì sǔn shāng, ㄕˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 视损伤 / 視損傷] visual impairment

impairment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na,n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P)
減損[げんそん, genson] (n,vs) decrease; diminution; loss; impairment
侵害[しんがい, shingai] (n,vs) infringement; violation; trespass; impairment; (P)
[おし;あ;おうし(ok), oshi ; a ; oushi (ok)] (n) (1) muteness; speech impairment; (2) (おし, おうし only) (sens) mute; deaf-mute
視力障害[しりょくしょうがい, shiryokushougai] (n,adj-no) vision damage; vision impairment; blindness
認知症[にんちしょう, ninchishou] (n) (See 痴呆) cognitive impairment; senility; dementia
軽度認識障害[けいどにんしきしょうがい, keidoninshikishougai] (n) mild cognitive impairment; MCI
運動障害[うんどうしょうがい, undoushougai] (n) dyskinesia; motor impairment; motor disturbance
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n,vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P)

impairment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความบกพร่องทางการมองเห็น[n. exp.] (khwām bokph) EN: visual impairment ; vision impairment FR:
ความบกพร่องทางการพูด[n. exp.] (khwām bokph) EN: speech disorder ; speech impairment FR: trouble de la parole [m]
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion ; defilements ; impurities ; impairments FR: mauvaise pensée[f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impairment
Back to top