ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reportage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reportage*, -reportage-

reportage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reportage (n.) การรายงานข่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if it is upon his flimsy recollection that you're hinging your reportage,แต่ถ้าคุณจะเอารายงานข่าวทั้งเรื่อง ไปผูกไว้กับความจำคึร่งๆ กลางๆ ของเขา

reportage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カメラルポ[, kamerarupo] (n) (abbr) camera reportage
カメラルポルタージュ[, kameraruporuta-ju] (n) camera reportage
ルポライター[, ruporaita-] (n) reportage writer
ルポルタージュ[, ruporuta-ju] (n) reportage (fre
ルポ[, rupo] (n,vs) (abbr) reportage; (P)
記録文学[きろくぶんがく, kirokubungaku] (n) reportage; documentary

reportage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รายงานพิเศษ[n. exp.] (rāi-ngān ph) EN: special report FR: reportage spécial [m]

reportage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fotoreportage {f}photo reportage
Reportage {f} | Reportagen
Filmreportage {f} | Filmreportagen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reportage
Back to top