ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

binding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *binding*, -binding-

binding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
binding (adj.) ที่สัมพันธ์
English-Thai: HOPE Dictionary
binding(ไบน์'ดิง) n. การผูก,การมัด,สิ่งผูกมัด,การเข้าปกหนังสือ,การเย็บเล่มหนังสือ,การทำให้ท้องผูก,สายมัด,สายพัน,ยาเชื่อมติด adj. จำเป็น,ผูกพัน, Syn. compelling
English-Thai: Nontri Dictionary
binding(adj) ผูกพัน,จำเป็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
binding agreementสัญญาที่จะมีผลผูกมัดต่อเมื่อคู่สัญญาสนองรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bindingการเย็บเล่ม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระพัด (n.) strap binding the howdah Syn. สายรัดกูบ
ขะเน็ด (n.) a rope made from rice-straw for binding sheaves of rice-stalks Syn. เขน็ด
ทักนิมิต (v.) ask and answer in binding the boundary of a temple See also: ask and answer during the tying of monastic boundary
ประพัด (n.) strap binding the howdah Syn. กระพัด, สายรัดกูบ
สายรัดกูบ (n.) strap binding the howdah Syn. กระพัด
เขน็ด (n.) a rope made from rice-straw for binding sheaves of rice-stalks Syn. ขะเน็ด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe we should send the binding money?เราน่าจะส่งเงินมัดจำไปพร้อมจดหมายนะ
If you promised a girl's dad that you wouldn't see her would you consider that a binding promise?ถ้าแกไปสัญญากับพ่อของสาวว่าแกจะไม่ไปเห็นลูกสาวเค้าอีก แกจะคิดว่านั่นเป็นการสัญญาที่ผูกมัดมั้ย
BY RAPING A WOMAN, BINDING HER, AND SUFFOCATING HER.โดยการข่มขืน มัด และคลุมหัวเธอด้วยถุง
Isn't that a binding agent?มันเป็นสารที่สัมพันธ์กัน?
The binding is fragile.ปกมันเปื่อยแล้วน่ะสิ
I think your wife's binding should remain here.ข้าคิดว่าผ้าผูกของเมียแกควรเก็บไว้ที่นี่
Right now, it's what's binding the sun and moon curse.ตอนนี้ มันเชื่อมระหว่างพระอาทิตย์และดวงจันทร์
You need to look at your relationship as a binding off the next step. Deal with the one before.เธอต้องมองถึงความสัมพันธ์ในตอนนี้ คิดว่าจะทำอะไรต่อ อะไรแล้วก็แล้วไป
It's a binding spell. Marnie's binding Antonia to herself.คาถาผูกวิญญาน มาร์นี่ ผูกแอนโทเนียไว้กับเธอ
By binding themselves to the earth, and claiming it for their own.สิ่งที่ยึดติดพวกมันไว้กับโลก แล้วเรียกร้องกลับขืน
And then throw in the eggs as a binding element--และก็ใส่ไข่ เพื่อเป็นธาตุผสม...
It's not like she's signing a legally binding contract.ก็เธอไม่ได้ทำสัญญา ก่อนแต่งงานซักหน่อย

binding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绑扎[bǎng zhá, ㄅㄤˇ ㄓㄚˊ, 绑扎 / 綁紮] binding (computer science)
连绵词[lián mián cí, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˊ ㄘˊ, 连绵词 / 連綿詞] binding word
法律约束力[fǎ lǜ yuē shù lì, ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ ㄌㄧˋ, 法律约束力 / 法律約束力] legal force (i.e. binding in law)
装订[zhuāng dìng, ㄓㄨㄤ ㄉㄧㄥˋ, 装订 / 裝訂] bookbinding
特征联合[tè zhēng lián hé, ㄊㄜˋ ㄓㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ, 特征联合 / 特徵聯合] characteristic binding
埋线[mái xiàn, ㄇㄞˊ ㄒㄧㄢˋ, 埋线 / 埋線] sunken cord (used in bookbinding)
订书机[dìng shū jī, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨ ㄐㄧ, 订书机 / 訂書機] stapler; stapling machine; bookbinding machine

binding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory
キーバインド[, ki-baindo] (n) {comp} key binding
セーフティービンディング[, se-futei-bindeingu] (n) safety binding (ski)
バインディング[, baindeingu] (n) binding
バインドタイム[, baindotaimu] (n) {comp} binding time
バインドファイル[, baindofairu] (n) {comp} binding file
下文[くだしぶみ, kudashibumi] (n) edict from a senior official in government or military which had the status of a binding official document
係助詞;係り助詞[かかりじょし;けいじょし(係助詞), kakarijoshi ; keijoshi ( kakarijoshi )] (n) {ling} binding particle (i.e. specifying an expression later in the sentence); linking particle; connecting particle
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance
横綴じ[よことじ, yokotoji] (n) binding a book in an oblong shape
縅;威(ateji)[おどし, odoshi] (n) leather strap binding the plates of traditional Japanese armor (armour)
羽交い絞め;羽交絞め(io)[はがいじめ, hagaijime] (n,vs) pinioning; binding arms behind the back
金縛り[かなしばり, kanashibari] (n) (1) binding hand and foot; temporary feeling of paralysis; sleep paralysis; (2) (col) being tied down with money; (P)
錯簡[さっかん, sakkan] (n) pages (in a book) out of order due to an error in binding
ラングリメン[, rangurimen] (n) wraparound retaining straps worn with the old ski cable bindings (ger
上製本[じょうせいぼん;じょうせいほん, jouseibon ; jouseihon] (n) best binding; deluxe edition
事情変更の原則[じじょうへんこうのげんそく, jijouhenkounogensoku] (n) clausula rebus sic stantibus (legal principle that agreements become non-binding if there is a major, unforeseeable change of circumstances)
割り当て(P);割当て(P);割当[わりあて(P);かっとう(割当), wariate (P); kattou ( wariate )] (n) (1) allotment; assignment; allocation; quota; rationing; (2) {comp} binding; (P)
拘束[こうそく, kousoku] (n,vs) restriction; restraint; binding; constraint; (P)
束縛[そくばく, sokubaku] (n,vs) restraint; shackles; restriction; confinement; binding; (P)
水締め[みずしめ;みずじめ, mizushime ; mizujime] (n,adj-no) water-binding; compaction by watering; hydraulic filling; hydraulic tilling
結合[けつごう, ketsugou] (n,vs) combination; union; binding; catenation; coupling; joining; (P)
綴(P);綴り(P)[つづり, tsuduri] (n) (1) spelling; (2) orthography; (3) patching; binding; (P)
造本[ぞうほん, zouhon] (n) bookbinding or bookmaking
造本技術[ぞうほんぎじゅつ, zouhongijutsu] (n) art of bookbinding or bookmaking
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キーバインド[きーばいんど, ki-baindo] key binding
割当て[わりえあて, warieate] allocate, assign, binding
束縛[そくばく, sokubaku] binding (vs)
言語結合[げんごけつごう, gengoketsugou] language binding
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling

binding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเย็บเล่มหนังสือ[n. exp.] (kān yeplem ) EN: bookbinding ; book binding FR: reliure [f]
ข้อผูกมัด[n.] (khø phūkmat) EN: obligation ; binding condition ; duty ; condition ; commitment ; clause ; stipulation FR: obligation [f]
เครื่องประสาน[n.] (khreūang pr) EN: binding agent ; cement FR: liant [m]
กระพัด[n.] (kraphat) EN: strap binding the howdah FR:
กระพัตร[n.] (kraphat) EN: strap binding the howdah FR:
กรมธรรม์[n.] (krommathan) EN: policy ; insurance policy ; contract ; document binding FR: police d'assurance [f]
แนบแน่น[adj.] (naēpnaen) EN: constant ; binding FR:
พลังงานยึดเหนี่ยว[n. exp.] (phalang-ngā) EN: binding energy FR:
ผูกมัด[adj.] (phūkmat) EN: binding FR:
ทักนิมิต[v.] (thaknimit) EN: ask and answer in binding the boundary of a temple FR:
เย็บกี่[v.] (yepkī) EN: have a sewn binding FR:
เย็บเล่ม[v.] (yeplem) EN: staple together ; bind ; make a binding ; sew into book form FR: relier
เย็บปก[X] (yep pok) EN: binding ; bookbinding FR: reliure [f]
พิธีบายศรีสู่ขวัญ[n. exp.] (phithī bāi ) EN: wrist-binding ceremony FR: rituel de l'offrande du cordon-bracelet [m]
สายสิญจน์[n. exp.] (saīsin) EN: wrist-binding string ; wrist string ; holy thread FR: cordon-bracelet porte-bonheur [m] ; cordelette bénie [f] ; cordon sacré [m]

binding ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klebebindung {f}adhesive binding
Bebauungsplangebiet {n}area covered by a binding land-use plan
bindend; verbindlich {adj} | rechtlich bindendbinding | legally binding
Kathedraleinband {m}cathedral binding
Legenot {f}egg binding
Kettenband {m}chained binding
Einbandart {n}kind of binding
Ledereinband {m}leather binding
rechtsverbindlich {adj}legally binding
Skibindung {f}ski binding
Spiralheftung {f}spiral binding
Bindedraht {m}binding wire; baling wire
Bindefaser {f}binding fibre
Buchbinderpappe {f}binder board; bookbinding board
Luxuseinband {m}binding de luxe
Buchbinden {n}bookbinding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า binding
Back to top