ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encase

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encase*, -encase-

encase ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encase (vt.) หุ้มอย่างมิดชิด Syn. cover, encapsulate, enclose, sheathe
encase in (phrv.) ปิดด้วย See also: ห่อหุ้มด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
encasevt. ใส่ในถุงหุ้ม, Syn. incase
encasementn. การหุ้มห่อด้วยถุงหุ้ม,ถุงหุ้ม,สิ่งที่หุ้มห่อ., Syn. incasement
English-Thai: Nontri Dictionary
encase(vt) ห่อไว้,หุ้มไว้,ใส่หีบ,ใส่กรอบใส่กลัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In order to recreate what happened to the skull, we need to encase it in flesh.เราอยากจบเรื่องนี้ให้เร็ว มันยังระบุไม่ได้ว่าเป็นใคร เท่าที่คุณเห็นนั่นเเหละ
We'll encase the body in concrete, then bury it.เราก็จะใส่เขาลงในคอนกรีต แล้วก็ฝังซะ
I admit, it is difficult to even think encased in this rotting piece of meat.ยอมรับเลยว่ามันยากที่จะคิด ในขณะที่ถูกขังในเนื้อเน่าๆ อย่างนี้
His body is buried in town, but it's encased in a coupletons of concrete.ศพเขาถูกฝังในเมือง แต่มันถูกบรรจุอยู่ใน.. คอนกรีตหลายตัน
It encases a whole bunch of this cable.มันควรจะถูกหุ้มรวมเป็นสายเดียว
This may sound a little odd to you, but encased meat is my life's work.นี่มันอาจจะแปลกสำหรับคุณ แต่ว่าเนื้อห่อนี่มันงานทั้งชีวิตผมเลยนะ
Wrapped in silver, encased in concrete.พันด้วยแร่เงิน แล้วเทคอนกรีตทับ
The remains are encased in adipocere.ศพถูกห่ออยู่ด้วยผ้ากันฉนวน
What is it wh this job and corpses encased in mystery wrap?ทำอะไรกันมาละเนี้ย ศพถูกหุ้มอย่างมิดชิด ในถุงห่อลึกลับของฉัน?
How do you get a six-month-old palm print off a piece of plastic that's encased in concrete?แล้วคุณจะงัดเอาลายฝ่ามือ ที่ผ่านมา 6 เดือนได้ไง? ออกจากแผ่นพลาสติก ที่โดนห่อหุ้มอย่างมิดชิด ใต้คอนกรีตอีกทีหนึ่ง
The 10,000 citizens encased in quarantine amberกว่า 10,000 ชีวิตในเขตถูกกักกันนี้
Citizens encased in quarantine amber have been ruled legally dead.ประชาชนที่ติดอยู่ด้านในก้อนอำพันที่ใช้กักกันนี้ ตามกฎหมายจะถือว่าบุคคลเหล่านั้นตายแล้ว

encase ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tà, ㄊㄚˋ, 錔] encase the end with metal
[tào, ㄊㄠˋ, 套] cover; sheath; to encase; a case; to overlap; to interleave; bend (of a river or mountain range, in place names); harness; classifier for sets, collections; tau (Greek letter Ττ)

encase ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
箱枕[はこまくら, hakomakura] (n) pillow encased in a box
箱火鉢[はこひばち, hakohibachi] (n) brazier encased in a wooden box

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encase
Back to top