ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reporting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reporting*, -reporting-

reporting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reporting (n.) การรายงานข่าว Syn. broadcasting, newscasting, publicizing
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reporting of acquisition or disposal of securities : Form 246-2รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ผ่านทุก ๆ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนอำนาจในการบริหารบริษัทในอนาคตได้ โดยจะต้องส่งแบบรายงานภายใน 3 วันทำการ [ตลาดทุน]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, I think you mentioned reporting and sabotage... as things you do very well.{\cHFFFFFF}ตอนนี้ผมคิดว่าที่คุณกล่าวถึง การรายงานและการก่อวินาศกรรม ... {\cHFFFFFF}เป็นสิ่งที่คุณทำดีมาก
Police continue to describe barely coherent witnesses... all reporting having read... horror novelist Sutter Cane's latest novel...ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวว่าพยาน เห็นผู้อ่านทุกคนที่ได้อ่าน นิยายสยองขวัญเล่มล่าสุดของซัทเตอร์ เคนที่มีชื่อว่า
We now go to Jeremy Roth, who is reporting from the Very Large Array near Socorro, New Mexico.ตอนนี้เราไปที่เจเรมี โรทที่มีการรายงาน จากจำนวนมากแห่ใกล้ โสโคโร
We're reporting live from Dante's Peak, where they're evacuating the town.เรากำลังรายงานสดจากยอดของดันเต้, ที่พวกเขากำลังอพยพเมือง
We have a reporting structure. Just because you're my son don't expect any special treatment.พวกเรามีขั้นตอนการรีพอร์ทงานนะ เพราะแกเป็นลูกชั้น
You'll be reporting to the show's producer, Chase Renzi.คุณจะได้รับการรายงานถึงการแสดงของผู้ผลิตเชส Renzi
Palmdale and Lancaster are reporting wind speeds in excess....ลมที่ปาล์มเดล ความเร็วเกิน 70 ไมล์ต่อชั่วโมง
The BBC is reporting that a steel mill in Nuremberg was virtually excavated by what witnesses describe as a mechanized tornado.บีบีซีนิวส์รายงานว่า โรงงานถลุงเหล็กในเมืองนิวเร็มเบิร์ก ได้ถูกถล่มราบเป็นหน้ากลอง ซึ่งผู้พบเห็นต่างพูดเหมือนกันว่า มันคือพายุทอน์นาโดจักรกล
All units reporting clear, the building is clear, we're all out.ทุกหน่วยรับทราบ ยุติการค้นหา พวกเรากำลังออกไป
They will treat you reporting from Kigali, Rwanda, where tensions are high as the deadline for the U.N.-brokered peace agreement approaches.พวกเขาจะหลอก รายงานจาก คิกาลี ราวันดา ที่ๆแผ่นดินจะสูงขึ้น สถานการ์ณตึงเครียดมากขึ้น เมื่อถึงขอเสนอจับมือของประชาชาติ
NORAD is reporting that at least nine of the Titan II missiles have hit their target.โนแรด รายงานว่า จรวจไทแทน 2 อย่างน้อย เก้าลูก ถูกเป๋าหมาย
And now,we go to john jenkins, reporting live from franklin park with breaking news on the sniper investigation.คนขับรถบรรทุก และเซลส์แมนชื่อโอทิส เมอริดิธ บริษัทส่งเขาไปพักที่นั่น

reporting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出勤時間[しゅっきんじかん, shukkinjikan] (n) (1) time for reporting to work; (2) time one leaves home to go to work; (3) working hours; number of hours worked
勘進[かんしん, kanshin] (n) reporting after careful investigation
取材現場[しゅざいげんじょう, shuzaigenjou] (n) reporting location; interview location; field interview; on-the-scene coverage
庚申待;庚申待ち[こうしんまち, koushinmachi] (n) (See 三尸) staying awake on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle (to prevent the three worms from reporting one's wrongdoings and shortening one's lifespan), while worshipping Sakra, the Blue-Faced Vajra, or Sarutahiko
決算[けっさん, kessan] (n,adj-no) balance sheet; settlement of accounts; reporting (of accounts); (P)

reporting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รายงานทางการเงิน[n. exp.] (rāi-ngān th) EN: financial reporting FR:

reporting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berichtspflicht {f}reporting duty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reporting
Back to top