ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eject

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eject*, -eject-

eject ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eject (vt.) ขับไล่ (ออกจากตำแหน่งหรือสถานที่) See also: ไล่ออก Syn. dismiss, expel, drive out
eject (vt.) ดันออกมา See also: ผลักออก Syn. evict, expel, throw out
eject (vi.) ดีดตัวออกจากเครื่องบิน (ขณะฉกเฉิน)
eject from (phrv.) ดีดตัวออกจาก See also: เด้งออกมาจาก
eject from (phrv.) ขับออก See also: ไล่ออก Syn. throw out
ejection (n.) การขับออกมา See also: การไล่ออก, การพุ่งออก, การดีดออก Syn. banishment, exile, expulsion
ejection seat (n.) ที่นั่งคนขับเครื่องบินที่ดีดตัวออกได้ในขณะฉุกเฉิน Syn. ejector seat
ejector (n.) เครื่องขับออก See also: เครื่องดีดออก, เครื่องพ่น
ejector seat (n.) ที่นั่งคนขับเครื่องบินที่ดีดตัวออกได้ในขณะฉุกเฉิน
English-Thai: HOPE Dictionary
eject(อีเจคทฺ') {ejected,ejecting,ejects} vt. ขับออก,ขับไล่,ขว้างออก,พ่น,เป่า,พุ่ง. vi. ดีดตัวออกจากเครื่องบิน, See also: ejection n. ดูeject ejective adj. ดูeject ejector n. ดูeject
English-Thai: Nontri Dictionary
eject(vt) ขับออก,ปล่อยไป,ขับไล่,ไล่ไป,เป่า,พ่น
ejection(n) การดีดตัวออก,การปล่อยไป,การไล่ออก,การพุ่งออก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ejection from the courtการขับไล่ออกนอกศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ejectorอีเจ็กเตอร์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ejectionหดตัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกไป (v.) be rejected See also: be defeated, be settled Syn. ล้มเลิกไป, ระงับไป
ระงับไป (v.) be rejected See also: be defeated, be settled Syn. ล้มเลิกไป
ล้มเลิกไป (v.) be rejected See also: be defeated, be settled Syn. ระงับไป
สิ้นหวัง (v.) dejected See also: be depressed, be dispirited, be miserable Syn. ท้อแท้, หดหู่
ห่อเหี่ยว (v.) feel dejected See also: be downcast, be dispirited Syn. ท้อแท้, หดหู่, ท้อใจ, ห่อเหี่ยวใจ
ห่อเหี่ยว (v.) dejected See also: be depressed, be dispirited, be miserable Syn. ท้อแท้, หดหู่, สิ้นหวัง
ห่อเหี่ยวใจ (v.) feel dejected See also: be downcast, be dispirited Syn. ท้อแท้, หดหู่, ท้อใจ
เจ่าจุก (adv.) (sit) dejectedly See also: (sit) disconsolately Syn. จุกเจ่า, เซา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I got rejected last weekฉันถูกปฏิเสธเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Most of our children are rejects from other schoolsเด็กๆ ของเราส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธจากโรงเรียนอื่น
I don't think I'd be able to handle that kind of rejectionฉันไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถรับมือกับการถูกปฏิเสธอย่างนั้นได้
What if you get rejected?ถ้าเผื่อเธอถูกเขาปฏิเสธล่ะ
I'm scared of others hating me and I don't know how to reject othersฉันกลัวคนอื่นจะเกลียดฉัน และฉันก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธคนอื่นได้อย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Push that, it will eject the magazine.กดแล้วมันจะปลดแม๊คออกมา
Damage catastrophic. Eject sequence initiated.ความเสียหายขั้นวิกฤติ\ ระบบทำการดีดตัว
Ok, if we eject the core and detonate the blast... could be enough to push us away.เอางี้ ถ้าเราดีดแกนออกแล้วจุดระเบิด แรงระเบิดนั้นจะช่วยส่งเราได้ แต่ผมไม่รับประกันนะ
Transmit the deactivation signal. Eject the entry plug by force.ตัดการควบคม ดีดปลั๊กออกมา
You can't aim it, and two, it'll eject a shell casing right into your face.นายจะไม่สามารถเล็งได้ และปลอกกระสุนมันก็จะเด้งใส่หน้านาย
Vickers, I'll eject your module onto that surface.คุณวิคเกอร์สเราจะปล่อยยานชูชีพ
You forcing me to eject you from yet another prom, Hudson?เตะนายออกจากงานเหมือนพรอมปีที่แล้วใช่มั้ย ฮัดสัน
I have to eject it as quickly as possible.อยากจะปล่อยออกไปให้เร็วที่สุด
This is it. We-we got to press the eject button of our lives.ตอนนี้เป็นตอนที่เราต้องกดปุ่มดีดตัวแล้วนะ
I'm going to eject the sleep module.ให้ไปที่คุณกลับไปนอนโมดูล
Sold. Show me the eject button.ว่ามา ชี้ปุ่มเลิกติดตั้งให้หน่อย
Without his acceptance, Sam can eject me at any time, especially with me so weak.ปราศจากความยินยอมจากเขา แซมสามารถไล่ข้าไปได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะยามข้าอ่อนแอ

eject ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懊丧[ào sāng, ㄠˋ ㄙㄤ, 懊丧 / 懊喪] dejected; despondent; depressed
废然[fèi rán, ㄈㄟˋ ㄖㄢˊ, 废然 / 廢然] depressed; dejected
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 泄气 / 洩氣] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre)
潦倒[liáo dǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄉㄠˇ, 潦倒] disappointed; frustrated; dejected
罢黜[bà chù, ㄅㄚˋ ㄔㄨˋ, 罢黜 / 罷黜] dismiss from office; ban; reject
沮丧[jǔ sàng, ㄐㄩˇ ㄙㄤˋ, 沮丧 / 沮喪] dispirited; dejected; be dismayed
垂头丧气[chuí tóu sàng qì, ㄔㄨㄟˊ ㄊㄡˊ ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ, 垂头丧气 / 垂頭喪氣] to be crestfallen; dejected; dispirited (成语 saw)
[pàn, ㄆㄢˋ, 拚] disregard; reject
弹射座椅[tán shè zuò yǐ, ㄊㄢˊ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧˇ, 弹射座椅 / 彈射座椅] ejection seat
弹射座舱[tán shè zuò cāng, ㄊㄢˊ ㄕㄜˋ ㄗㄨㄛˋ ㄘㄤ, 弹射座舱 / 彈射座艙] ejection capsule (cabin)
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 屏] get rid of; put aside; reject; keep control; hold back
废品[fèi pǐn, ㄈㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, 废品 / 廢品] production rejects; seconds; scrap; discarded material
不受理[bù shòu lǐ, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 不受理] reject a complaint; refuse to entertain (a proposal)
[bìn, ㄅㄧㄣˋ, 摈 / 擯] reject; expel; discard; exclude; renounce
摈斥[bìn chì, ㄅㄧㄣˋ ㄔˋ, 摈斥 / 擯斥] reject; dismiss
驳回[bó huí, ㄅㄛˊ ㄏㄨㄟˊ, 驳回 / 駁回] reject; turn down; overrule
报废[bào fèi, ㄅㄠˋ ㄈㄟˋ, 报废 / 報廢] report as worthless; discard as worthless; reject; scrap
太空舱[tài kōng cāng, ㄊㄞˋ ㄎㄨㄥ ㄘㄤ, 太空舱 / 太空艙] space capsule; ejection capsule (cabin)

eject ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イジェクト[, ijiekuto] (n,vs) {comp} eject
立ち退かせる[たちのかせる, tachinokaseru] (v1) to evict; to eject
イジェクトボタン[, ijiekutobotan] (n) {comp} ejector button
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown
がっかり[, gakkari] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) feel disappointed; dejected; lose heart; feel emotionally drained; feel let down; (P)
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles
げんなり;ゲンナリ[, gennari ; gennari] (adv,vs) wearily; dejectedly
コロナ質量放出[コロナしつりょうほうしゅつ, korona shitsuryouhoushutsu] (n) coronal mass ejection
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
しょぼん[, shobon] (adv-to) (on-mim) (See しょんぼり) down-hearted; dejected
テフラ[, tefura] (n) tephra (particles ejected by an eruption)
どっぴゅ[, doppyu] (adv,adv-to) (on-mim) sound of something being powerfully ejected
ハブ[, habu] (n) (1) {comp} hub; (vs) (2) (sl) to ostracize (someone); to reject
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well)
びしり[, bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well).
一蹴[いっしゅう, isshuu] (n,vs) kick; rejection
一蹴り[ひとけり, hitokeri] (n) kick; rejection
不合格[ふごうかく, fugoukaku] (n) (examination) failure; rejection; disqualification; (P)
不合格者[ふごうかくしゃ, fugoukakusha] (n) unsuccessful candidate; rejected person
不裁可[ふさいか, fusaika] (n) veto; rejection
力なげ;力無げ[ちからなげ, chikaranage] (adj-na) feeble; dejected; helpless; despondent
却下[きゃっか, kyakka] (n,vs) rejection; dismissal; (P)
厭棄[えんき, enki] (n,vs) (obsc) abandonment; rejection
取捨[しゅしゃ, shusha] (n,vs) choice; option; rejection or adoption; (P)
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n,vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject
取捨選択[しゅしゃせんたく, shushasentaku] (n,vs,adj-no) selection; making a choice; sifting; decision to adopt or reject
喪心[そうしん, soushin] (n,vs) absent-mindedness; stupor; dejection
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r,vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P)
弱る[よわる, yowaru] (v5r,vi) to weaken; to be troubled; to be downcast; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; to impair; (P)
悄気る[しょげる, shogeru] (v1,vi) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
意気消沈;意気銷沈[いきしょうちん, ikishouchin] (n,vs,adj-no) depressed in spirits; dispirited; disheartened; rejection
意気阻喪[いきそそう, ikisosou] (n,vs) depressed in spirits; rejection; disheartened; lacking nerve
憂鬱(P);憂欝;憂うつ;幽鬱;幽欝[ゆううつ, yuuutsu] (adj-na,n) depression; melancholy; dejection; gloom; (P)
抑鬱;抑うつ[よくうつ, yokuutsu] (n) dejection; depression
拒否[きょひ, kyohi] (n,vs,adj-no) denial; veto; rejection; refusal; (P)
拒否る[きょひる, kyohiru] (v5r) (sl) to refuse; to reject; to deny
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P)
指弾[しだん, shidan] (n,vs) attack; criticism; blame; rejection; disdain
振られる[ふられる;フラれる, furareru ; fura reru] (v1,vi) (See 振る・ふる・4) to be given the cold shoulder; to be jilted; to be rejected; to be dumped
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イジェクト[いじえくと, ijiekuto] eject (vs)
取り出しボタン[とりだしボタン, toridashi botan] load, eject button
排出[はいしゅつ, haishutsu] eject (vs)
非常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole
同相分除去[どうそうぶんじょきょ, dousoubunjokyo] common mode rejection
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection

eject ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
ขับ[v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off FR: expulser ; éjecter ; propulser
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt FR: projeter ; éjecter ; rejeter
บอกปัด[v.] (bøkpat) EN: reject FR: rejeter
ห่อแห่ ; ห้อแห้[adj.] (høhaē) EN: dejected FR:
ห่อเหี่ยว[adj.] (høhīo) EN: dejected ; downcast ; dispirited ; depressed ; drooping ; wilted ; miserable FR: découragé ; abattu
หดหู่[v.] (hothū) EN: depress ; deject ; be dispirit FR: être déprimé ; être découragé ; être démoralisé ; avoir le cafard ; avoir des idées noires ; broyer du noir
เจ่าจุก[adj.] (jaojuk) EN: dejected ; discouraged ; forlom FR: découragé
เจ่าจุก[adv.] (jaojuk) EN: dejectedly FR: avec découragement
จับเจ่า[adj.] (japjao) EN: dejected ; lonesome FR:
จ๋อย[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected ; sad ; low-spirited ; downcast ; subdued ; depressed ; wan FR:
กากเดน[n. exp.] (kāk dēn) EN: trash ; remnant ; dregs ; garbage ; reject FR:
การฟ้องขับไล่[n. exp.] (kān føng kh) EN: eviction ; ejectment FR:
คำฟ้องตกไป[n. exp.] (khamføng to) EN: charge ejected FR: accusation rejetée [f]
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
คัดค้านคำกล่าวหา[v. exp.] (khatkhān kh) EN: reject an accusation FR:
คัดออก[v. exp.] (khat øk) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out ; reject ; strike off ; cull ; drop ; expunge FR: exclure ; éliminer
คัดทิ้ง[n. exp.] (khat thing) EN: reject FR:
ขี้ช้าง[n. exp.] (khī chāng) EN: elephant dung FR: déjection d'éléphant [f]
ขี้ไถ[n.] (khīthai) EN: animal droppings FR: déjection animale [f]
คอตก[adj.] (khøtok) EN: downcast ; crestfallen ; dejected FR:
คว่ำบาตร[v.] (khwambāt) EN: boycott ; ostracize ; shun ; reject FR: boycotter
ความปฏิเสธ[n.] (khwām patis) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: refus [m]
กอดเข่า[v. (loc.)] (køtkhao) EN: hug one's knees (in a posture of dejection) FR:
กอดเข่า[adj.] (køtkhao) EN: donwcast ; dejected FR:
กอดเข่าเจ่าจุก[v. (loc.)] (køtkhaojaoj) EN: hug one's knees (in a posture of dejection) FR: replier les jambes
ละเหี่ยใจ[adj.] (lahīa jai) EN: dejected ; depressed ; disheartened FR:
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful ; dejected ; sorrowful ; crestfallen FR: mélancolique ; triste ; malheureux
ไล่ไป[v.] (lai-pai) EN: FR: éjecter ; expulser ; renvoyer
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person FR: abandonner ; déserter ; négliger
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
เหลือเดน[X] (leūadēn) EN: rejects ; dregs ; leftovers ; bottom of the barrel FR:
เหลือเดนเลือก[X] (leūadēnleūa) EN: rejects ; dregs ; leftovers ; bottom of the barrel FR:
ล้มเลิกไป[v. exp.] (lomloēk pai) EN: be rejected FR:
ไม่ผ่าน[adj.] (mai phān) EN: rejected FR: rejeté
ไม่รับฎีกา[v. exp.] (mai rap dīk) EN: reject an appeal FR:
ไม่รับผู้โดยสาร[v. exp.] (mai rap phū) EN: reject passengers FR:
ไม่ยอมรับ[v. exp.] (mai yømrap) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove ; deny ; turn down FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter ; rejeter ; désapprouver ; réfuter
มีดพับสปริง[n.] (mītphapsapr) EN: FR: couteau à lame éjectable [m]
มีดสปริง[n.] (mītsapring) EN: FR: couteau à lame éjectable [m]

eject ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswurftaste {f}eject button
Auswurfmechanismus {m}ejection device
Ejektionsfraktion {f} [med.]ejection fraction
Schleudersitz {m}ejector seat
Betriebsstrahler {m}holding ejector
Trübsinn {m}mood of dejection
Aussteuermagazin {n}reject stacker
Rückweisungsquote {f}rejection number

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eject
Back to top