ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arrive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arrive*, -arrive-

arrive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arrive (vi.) เกิด See also: กำเนิด
arrive (vi.) แก้ปัญหาได้ See also: หาทางออกได้
arrive (vi.) ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ) See also: ถึง Syn. achieve success, grow famous
arrive (vi.) มาถึง See also: ถึง, ส่งถึง Syn. come, enter, reach Ops. leave, depart
arrive (vi.) มีใช้ See also: ปรากฏ Syn. appear
arrive (vi.) เริ่มต้น See also: เริ่ม
arrive at (phrv.) มาถึง (สถานที่)
arrive in (phrv.) มาถึง (สถานที่)
arrive on the scene (phrv.) โผล่ See also: ปรากฏตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
arrive(อะไรว') vi. มาถึง,มา,บรรลุถึง,ปรากฎ,ขึ้นฝั่ง -arriver n., Syn. come ###A. depart
arrivederci(อาร์รีวีเดอ'ซี่) interj. (Italian) จนกว่าเราจะพบกันอีก., Syn. a rivederci
English-Thai: Nontri Dictionary
arrive(vi) มาถึง,ไปถึง,บรรลุถึง,ปรากฏ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arrived demaged valueมูลค่า ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
parting of the ways (idm.) ทางแยก (มักนำหน้าด้วย come to a, arrive at a, reach a) See also: จุดแตกหัก
มา (v.) arrive See also: come, reach, show up, turn up
มาช้า (v.) arrive late See also: come late Syn. มาล่า Ops. มาเร็ว
มาสาย (v.) arrive late See also: follow banker´s hours Ops. มาเช้า
มาสาย (v.) arrive late See also: come late Syn. มาช้า, มาล่า Ops. มาเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We must arrive there on timeพวกเราต้องไปถึงที่นั่นตรงเวลา
Did your cousin arrive on time?ญาติของคุณมาถึงตรงเวลาไหม?
Did you arrive at the theater early?คุณไปถึงโรงภาพยนตร์ก่อนเวลาใช่ไหม?
I have asked him so many times to arrive on timeฉันขอร้องเขาหลายครั้งให้มาตรงเวลา
When I arrived at the station, the train had already leftรถไฟได้ออกไปแล้ว เมื่อฉันมาถึงสถานี
He arrived about 5 minutes after you didเขามาถึงราว 5 นาทีหลังคุณมาแล้ว
Give me a call when you arriveโทรหาฉันนะถ้าคุณไปถึงแล้ว
Everybody has arrivedทุกคนมาถึงแล้ว
I haven't had anything to eat since I arrivedฉันยังไม่ได้ทานอะไรนับตั้งแต่มาถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I did arrive last night about 10:00.ฉันมาถึงแล้ว เมื่อคืน สี่ทุ่ม.
He'll arrive at the sea on the anniversary of the Massacre of Amritsar.เขาจะไปถึงทะเล ในวันครบรอบ สังหารหมู่ที่อมฤตสาร์
The Leonov has enough fuel for a Iow consumption trajectory that will arrive 12 months earlier.ลีอนอฟ มีเชื้อเพลิงเพียงพอ สำหรับวิถีการบริโภคต่ำ ที่จะมาถึง 12 เดือนก่อนหน้านี้
If he told you to invite us all to his house, why did he arrive late?ถ้าเขาบอกให้คุณเชิญพวกเราทุกคน มาที่บ้านของเขา ทำไมเขาถึงมาสายล่ะ?
I'll arrive Thursday, by 5 p.m. bus.ฉันจะมาวันพฤหัส, ตอน 5 โมงเย็น ทางรถบัส.
They'll arrive at your door ... as innocent as children, longing for the past.พวกเขาจะมาถึงประตูบ้านนาย เหมือนกับเด็กไร้เดียงสา ไขว่คว้าหาอดีต
Did Dante arrive on his own or with others?ไม่ Dante มาถึงตัวเขาเองหรือกับคนอื่น ๆ ?
Did Savelyev arrive at Peredelkino by himself or with others?ไม่ Savelyev มาถึงที่ Peredelkino ด้วยตัวเองหรือกับคนอื่น ๆ ?
With a hat, by the time the sunbirds arrive At Motu Nui. But if he loses the raceเมื่อนกของเทพเจ้ามาถึง ที่เกาะโมโตนุย
She's been living with Mr Wickham in London. If she were to arrive home unmarried still...เพราะหล่อนได้ใช้ชีวิตอยู่กับวิคแฮมที่ลอนดอนแล้ว ถ้าหล่อนมาบ้านเราโดยยังไม่ได้แต่งงานล่ะก็...
A great man is about to arrive and bless us with his words, all the way from Washington City.ผู้ชายที่ยิ่งใหญ่กำลังจะมาถึง และจะมาพูดกับพวกเรา มาจากวอชิงตันโดยตรงเลย
Also, I think, to arrive at forefront of world in wealth and power.Also, I think, to arrive at forefront of world in wealth and power.

arrive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dá, ㄉㄚˊ, 逹] arrive at; reach; intelligent; variant of 達|达
临门[lín mén, ㄌㄧㄣˊ ㄇㄣˊ, 临门 / 臨門] to arrive home; facing one's home; home-coming; (soccer) facing the goalmouth
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, 届 / 屆] to arrive at (place or time); period; to become due; classifier for events, meetings, elections, sporting fixtures etc
得出[dé chū, ㄉㄜˊ ㄔㄨ, 得出] obtain (results); arrive at (a conclusion)
抵华[dǐ huá, ㄉㄧˇ ㄏㄨㄚˊ, 抵华 / 抵華] to arrive in China (of a foreign national); to settle in China
不速而至[bù sù ér zhì, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ ㄦˊ ㄓˋ, 不速而至] to arrive without invitation; unexpected guest; unwanted presence
抵达[dǐ dá, ㄉㄧˇ ㄉㄚˊ, 抵达 / 抵達] arrive; reach (a destination)
[zhì, ㄓˋ, 至] arrive; most; to; until
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, 踵] arrive; follow; heel
到了[dào le, ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙, 到了] at last; finally; in the end; has arrived; when subj. arrives at a location or time
[dǐ, ㄉㄧˇ, 抵] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage
充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣[chōng mǎn xī wàng de bá shè bǐ dào dá mù dì dì gēng néng gěi rén lè qù, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄉㄜ˙ ㄅㄚˊ ㄕㄜˋ ㄅㄧˇ ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ ㄍㄥ ㄋㄥˊ ㄍㄟˇ ㄖㄣˊ ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ, 充满希望的跋涉比到达目的地更能给人乐趣 / 充滿希望的跋涉比到達目的地更能給人樂趣] It is better to travel hopefully than to arrive.
带着希望去旅行,比到达终点更美好[dài zhe xī wàng qù lǚ xíng, ㄉㄞˋ ㄓㄜ˙ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄑㄩˋ ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ, bi3 dao4 da2 zhong1 dian3 geng4 mei3 hao3, 带着希望去旅行,比到达终点更美好 / 帶著希望去旅行,比到達終點更美好] It is better to travel hopefully than to arrive.

arrive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アライブ[, araibu] (adj-f) (1) alive; (vs) (2) to arrive
お見えになる;御見えになる[おみえになる, omieninaru] (exp) (hon) to arrive
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P)
帰り着く[かえりつく, kaeritsuku] (v5k,vi) to arrive home; to return
着く[つく, tsuku] (v5k) (1) to arrive at; to reach; (2) (See 席に着く) to sit on; to sit at (e.g. the table); (P)
至る(P);到る[いたる, itaru] (v5r,vi) (1) (文語) to arrive at (e.g. a decision); to reach (a stage); to attain; (2) to lead to (a place); to get to; (3) (arch) to come; to arrive; to result in; (P)
行き着く;行着く[ゆきつく;いきつく, yukitsuku ; ikitsuku] (v5k,vi) to arrive at; to end up
駅に着く[えきにつく, ekinitsuku] (exp,v5k) to arrive at the station
もうすっかり[, mousukkari] (exp) already completed (arrived, happened, etc.); (P)
一番乗り[いちばんのり, ichibannori] (n,vs) leader of a charge; first to arrive; (P)
届く[とどく, todoku] (v5k,vi) (1) to reach; to arrive; to get through; to get at; (2) to be attentive; to pay attention; (3) to be delivered; to carry (e.g. sound); (P)
山出し[やまだし, yamadashi] (n) (See 田舎者) bumpkin; person from the country; unrefined person recently arrived from the countryside
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P)
新入[しんにゅう, shinnyuu] (n) newly arrived; joined; newly-entered; (P)
来る(P);來る(oK)[くる, kuru] (vk,vi,aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行って来る) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk,vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See と来たら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P)
着くや否や;着くやいなや[つくやいなや, tsukuyainaya] (exp) ... had hardly arrived before ...
着する;著する[ちゃくする, chakusuru] (vs-s,vi) (1) to arrive; to reach; (2) to adhere; (3) (See 着す) to insist on; (vs-s,vt) (4) to put on; to wear
稲負鳥[いなおおせどり, inaoosedori] (n) (arch) (See 鶺鴒) migratory bird that arrives in autumn (unknown species; perhaps a wagtail)
訪れる[おとずれる(P);おとづれる, otozureru (P); otodureru] (v1,vt) (1) to visit; to call on; (v1,vi) (2) to arrive; to come; to appear; (P)
近着[きんちゃく, kinchaku] (n) newly arrived
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
届く[とどく, todoku] Thai: (สินค้า หรือ สิ่งของ)ส่งถึง(ผู้รับ) English: arrive

arrive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮอด[v.] (høt) EN: arrive at ; reach FR:
ฮั้ว[v.] (hūa) EN: come to terms ; arrive at an agreement FR:
เข้าเทียบชานชาลา[v. exp.] (khao thīep ) EN: come into a platform ; arrive at a platform FR:
เกิดอะไรขึ้น[xp] (koēt arai k) EN: What happened? ; What's up? ; Zup? (Am., vulg.) FR: Que s'est-il passé ? ; Qu'est-il arrivé ?
ลุ[v.] (lu) EN: reach ; attain ; arrive at FR: atteindre ; arriver à ; accéder ; parvenir à
มา[v.] (mā) EN: come ; arrive FR: venir ; arriver ; s'amener
มาช้ามาก[v. exp.] (mā chā māk) EN: arrive very late FR: arriver très en retard
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น[xp] (maiwā arai ) EN: no matter what happens FR: quoi qu'il arrive ; quoi qu'il advienne
มาแล้ว (...มาแล้ว)[adj.] (... mā laēo) EN: … is here ; it is here FR: voici … ; … est arrivé ; … sont arrivés
มาถึง[v. exp.] (mā theung) EN: arrive (at) ; reach FR: arriver (à) ; parvenir ; venir
มาถึงโรงเรียน[v. exp.] (mā theung r) EN: arrive at school FR: arriver à l'école
เมื่อถึงเวลา[xp] (meūa theung) EN: FR: le moment venu ; au moment de ; quand arrive le moment de
ไปถึง[v. exp.] (pai theung) EN: reach ; arrive at ; arrive in ; get there FR: atteindre ; arriver
ไปถึงที่ทำงาน[v. exp.] (pai theung ) EN: arrive at work FR: arriver au travail
ไปถึง[v. exp.] (pai theung) EN: reach ; arrive at FR: arriver ; atteindre
ถ้าเกิด...[X] (thā koēt ..) EN: if it happens that ... FR: s'il arrive que ...
ถึง[v.] (theung) EN: reach ; arrive at ; arrive in ; get to FR: parvenir ; arriver ; atteindre ; rejoindre
ถึงบ้านแล้ว[v. exp.] (theung bān ) EN: be home FR: être arrivé à la maison ; être arrivé chez soi
ถึงคราว[v.] (theungkhrāo) EN: reach the time ; arrive at the time ; meet one's end FR:
ตกลงกันได้[v. exp.] (toklong kan) EN: come to an agreement ; arrive at an agreement FR: parvenir à un accord
อาคารผู้โดยสารขาเข้า[n. exp.] (ākhān phūdō) EN: arrival terminal FR: terminal d'arrivée [m]
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions
อายน (-อายน)[suff. (n.)] (-āyon) EN: arrival FR: arrivée [f]
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; arriver à ; conclure ; aboutir ; acquérir
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: arrival card ; immigration arrival card FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly FR: survenir ; arriver soudainement
ฝนจะตก[v. exp.] (fon ja tok) EN: It's about to rain FR: Il va pleuvoir ; La pluie va arriver
จวนถึง[X] (jūan theung) EN: approaching FR: presque arrivé
จู่ ๆ ก็มา[v. exp.] (jū-jū kø mā) EN: come suddenly ; come all of a sudden FR: arriver soudainement ; se produire soudainement
การเข้ามา[n. exp.] (kān khao mā) EN: FR: arrivée [f] ; venue [f]
การมาถึง[n. exp.] (kān mā theu) EN: arrival ; advent FR: arrivée [f]
เข้าป้าย[v. exp.] (khao pāi) EN: reach the finishing line FR: franchir la ligne d'arrivée
ขึ้นฝั่ง[v. exp.] (kheun fang) EN: go ashore ; land FR: arriver au port
ครบกำหนด[v.] (khrop kamno) EN: expire ; be over ; be due ; become due FR: expirer ; arriver à échéance
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; jaillir ; éclater ; se passer
เกิดขึ้น[v.] (koēt kheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; take place ; crop up ; form FR: se produire ; survenir ; se dérouler ; arriver ; se passer ; apparaître ; naître ; se former ; émerger ; surgir ; avoir lieu ; voir le jour
เกิดขึ้นได้[v. exp.] (koēt kheun ) EN: FR: peut se produire ; peut arriver
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา[v. exp.] (koēt kheun ) EN: FR: peut arriver à tout moment
กรอม[v.] (krøm) EN: reach down beyond ; cover ; overlay FR: arriver à ; atteindre
กรอมข้อเท้า[v. exp.] (krøm khøthā) EN: reach beyond the ankle FR: arriver à la cheville

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arrive
Back to top