ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

descend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *descend*, -descend-

descend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
descend (vt.) (เครื่องบิน) ร่อนลงมาใกล้พื้นดิน See also: เคลื่อนเข้าใกล้พื้นดิน, เกือบถึงพื้นดิน
descend (vi.) ลงมา See also: เคลื่อนลง, เดินลงมา (จากบันได, ภูเขา) Syn. go down
descend (vt.) ลงมา See also: เคลื่อนลง, เดินลงมา (จากบันได, ภูเขา) Syn. go down
descend (vi.) สืบทอดมา See also: สืบเชื้อสายจาก
descend (vi.) เอียง See also: ลาดลงมา
descend from (phrv.) สืบทอดมาจาก See also: สืบเชื้อสายมาจาก
descend from (phrv.) สืบทอดมาจาก See also: ตกทอดมาจาก Syn. hand down
descend from (phrv.) มีเชื้อสายของ See also: สืบเชื้อสายมาจาก
descend into (phrv.) เคลื่อนลงไปใน
descend on (phrv.) จู่โจม Syn. descend upon, swoop on
descend to (phrv.) มาถึง (ส่วนที่ต่ำกว่า)
descend to (phrv.) ตกเป็นสมบัติของ
descend to (phrv.) ทำให้ (จิตใจ) ตกต่ำ Syn. lower oneself, sink to, stoop to
descend to particulars (idm.) เริ่มพูดคุยในรายละเอียด
descend upon (phrv.) จู่โจม Syn. descend upon, swoop on
descendant (adj.) ซึ่งสืบทอดมา See also: ซึ่งสืบสกุล
descendant (n.) ลูกหลาน See also: ชนรุ่นหลัง, คนชั้นหลัง, คนรุ่นหลัง, ผู้สืบสกุล Syn. family tree, lineage, posterity
descendants (n.) ลูกหลาน See also: ผู้สืบสกุล Syn. children Ops. ancestry, forefathers
descendants (n.) ลูกหลาน See also: ดอกผล, ทายาท Syn. children
descendent (adj.) ซึ่งเคลื่อนลงมา Syn. downward Ops. ascending, rising
descendent (adj.) ซึ่งสืบทอดมา See also: ซึ่งสืบเชื้อสายมา Syn. hereditary, inherited
English-Thai: HOPE Dictionary
descend(ดิเซนดฺ') vi. ตก,ตกลงมา,สืบสายโลหิต,ตกเป็นสมบัติของ,โจมตี,ถ่อมตัว,ลดเกียรติ. vi. เคลื่อนลง,นำไปสู่
descendant(ดิเซน'เดินทฺ) n. ผู้สืบสกุล,ทายาท adj. ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
descendent(ดิเซน'เดินทฺ) adj. ซึ่งเคลื่อนลง,ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
descender(ดิเซน'เดอะ) n. ผู้สืบทอด,สิ่งที่สืบทอด
English-Thai: Nontri Dictionary
descend(vi) ลงมา,สืบทอด,สืบสายเลือด,ตกลงมา,เข้าโจมตี
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
descendสืบมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
descendantผู้สืบสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Descendเคลื่อนต่ำลงมา [การแพทย์]
Descendants, Directลูกหลานสายตรง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สืบสันดาน (v.) descend See also: come from, derive Syn. สืบสายโลหิต, สืบเชื้อสาย, สืบสกุล, สืบสาย
สืบเชื้อสาย (v.) descend See also: come from, derive Syn. สืบสกุล, สืบทอด, สืบสาย
คนชั้นลูก (n.) descendant See also: posterity, offspring Syn. คนชั้นหลาน, คนรุ่นหลัง
คนชั้นหลัง (n.) descendant See also: posterity, offspring Syn. คนชั้นลูก, คนชั้นหลาน, คนรุ่นหลัง
คนชั้นหลาน (n.) descendant See also: posterity, offspring Syn. คนชั้นลูก, คนรุ่นหลัง
นัดดา (n.) descendant See also: grandson, granddaughter, grandchild, nephew, niece Syn. หลาน
ผู้สืบสกุล (n.) descendant Syn. ทายาท, ผู้สืบสายเลือด, ผู้สืบสายโลหิต
ผู้สืบสันดาน (n.) descendant Syn. ทายาท, ผู้สืบสายเลือด, ผู้สืบสายโลหิต
ผู้สืบสายเลือด (n.) descendant Syn. ทายาท, ผู้สืบสายโลหิต
ผู้สืบสายเลือด (n.) descendant Syn. ทายาท, ผู้สืบสายโลหิต
บุตรหลาน (n.) descendant (-ent) See also: lineage Syn. ลูกหลาน
ตกทอด (v.) be descended See also: be inherited, be handed down, be passed on Syn. สืบทอด, สืบกันมา, รับช่วงต่อ
รับช่วงต่อ (v.) be descended See also: be inherited, be handed down, be passed on Syn. สืบทอด, สืบกันมา
ลดหลั่น (adv.) in descending order See also: in descending order
สืบสกุล (v.) be descended from Syn. สืบเชื้อสาย, สืบสาย
สืบสาย (v.) be descended from See also: originate Syn. สืบเชื้อสาย, สืบสกุล
สืบสายเลือด (v.) be descended from See also: originate
สืบสายโลหิต (v.) be descended from See also: originate Syn. สืบสายเลือด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His Excellency is about to descend the stairs.ท่านผู้นำ มีปัญหากับการลงบรรได
May the blessing of the Bomb Almighty and the fellowship of the Holy Fallout descend on us all this day, and forevermore.ขอหัวรบศักดิ์สิทธิ์ให้พรเรา เเละวาระสุดท้ายอันศักดิ์สิทธิ์ ปกป้องเรา
Competitors, prepare yourselves to Descend these heights, swim to Motu Nui, and findผู้แข่งขันเตรียมตัว ลงจากหน้าผานี้
He knew the gods' will. Will Makemake descend on us?ท่านหัวหน้าพูดถูก ท่านรู้เจตนารมณ์ของเทพเจ้า
"The Message from Vega" has caused thousands of believers and non-believers to descend upon the VLA facility here in the desert of New Mexico.ข้อความจากเวก้า ได้ก่อให้เกิด พันของบรรดาผู้ศรัทธา และผู้ศรัทธาที่ไม่ใช่ ที่ลงมาเมื่อสิ่งอำนวยความ สะดวก วีเอลแอ
On the Day of Atonement, all of Israel would descend upon Jerusalem to watch the High Priest, the Cohen Godul, make his trip to the holy of holies.ในวันไถ่บาปนั้น ทั้งอิสราเอล จะมาพร้อมกันที่กรุงเยรูซาเล็ม เฝ้าคอยองค์มหาสมณะ โคเฮน กอดุล ผ่านเข้าไปยังดินแดนมหาศักดิ์สิทธิ์
As hordes of summer-starved teenagers descend on unsuspecting Flagstaff, Arizona,วัยรุ่นผู้เฝ้าคอยซัมเมอร์ แห่งแฟล็กสตาฟ อริโซน่า
The blood and the sweat in the dead body will soak into the soil of dew and descend in the cypress spring under the groundใช่แล้ว เลือดและหยาดเหงื่อในร่างของคนตาย จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดิน
A thousand nations of the Persian Empire descend upon you.แล้วเราจะได้รบใต้ร่มเงา
One hundred nations descend upon us, the armies of all Asia.จำนวนมหาศาล จักสิ้นความหมาย พวกมันร่วงคราเดียวนับร้อย
And then you would feel my hands kind of descend to your lower region, kind of, uh, finding their way, massaging the skin around your clitoris, which would even stimulate the arousal even more.ว่ามือผมกำลังค่อยๆไต่ไปยังส่วนล่างของคุณ ประมาณหาทางของมันอยู่อะไรแบบนั้นน่ะ นวดผิวบริเวณ คลิทอริสของคุณหน่อย
Striker 2829, descend and maintain 2,000 to established vectors to the target area.สไตรค์เกอร์ 2829 ลดระดับอยู่ที่ 2,000 เตรียมมุ่งไปยังเป้าหมาย

descend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下界[xià jiè, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 下界] lower bound (math.); world of mortals; (of Gods) to descend to the world of mortals
外孙[wài sūn, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ, 外孙 / 外孫] daughter's son; grandson; descendant via the female line
后裔[hòu yì, ㄏㄡˋ ㄧˋ, 后裔 / 後裔] descendant
故家子弟[gù jiā zǐ dì, ㄍㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄗˇ ㄉㄧˋ, 故家子弟] descended from an old family
[kūn, ㄎㄨㄣ, 昆] descendant; elder brother
[kūn, ㄎㄨㄣ, 晜] descendant; elder brother
炎黄子孙[Yán huáng zǐ sūn, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄗˇ ㄙㄨㄣ, 炎黄子孙 / 炎黃子孫] descendants of the Fiery Emperor and Yellow Emperor; Chinese people
[yì, ㄧˋ, 肄] descendants; distress; practice
[zhòu, ㄓㄡˋ, 胄] descendants
[yì, ㄧˋ, 裔] descendants; frontier
降结肠[jiàng jié cháng, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 降结肠 / 降結腸] descending colon (anat.); third section of large intestine
[sūn, ㄙㄨㄣ, 孙 / 孫] grandson; descendant; surname Sun
宗圣侯[Zōng shèng hóu, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄏㄡˊ, 宗圣侯 / 宗聖侯] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
宗圣公[Zōng Shèng gōng, ㄗㄨㄥ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, 宗圣公 / 宗聖公] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
衍圣公[Yǎn shèng gōng, ㄧㄢˇ ㄕㄥˋ ㄍㄨㄥ, 衍圣公 / 衍聖公] hereditary title bestowed on Confucius' descendants
乙状结肠[yǐ zhuàng jié cháng, ㄧˇ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 乙状结肠 / 乙狀結腸] sigmoid colon (anat.); bent colon, linking the descending colon to the rectum

descend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
修羅場る[しゅらばる, shurabaru] (v5r) (sl) (See 修羅場) to (have a situation) descend to mayhem
天の浮橋;天の浮き橋[あまのうきはし, amanoukihashi] (n) (arch) Ama no Ukihashi (the heavenly floating bridge; by which gods are said to descend from the heavens to the earth)
天下る;天降る[あまくだる, amakudaru] (v5r,vi) to descend from heaven
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P)
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1,vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P)
ディセンダ[, deisenda] (n) {comp} descender
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia)
へりくだった[, herikudatta] (exp) condescending; modest
下に見る[したにみる, shitanimiru] (v1) (See 見下す) to look down on; to despise; to condescend
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P)
下位グループ[かいグループ, kai guru-pu] (n) {comp} descendant
[わけ, wake] (n) (arch) (See 姓・かばね) lord (hereditary title for imperial descendants in outlying regions)
卑属;卑屬(oK)[ひぞく, hizoku] (n) lineal descendants (beyond grandchildren)
天一[てんいち, ten'ichi] (n) (abbr) (See 天一神,陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
天一神;中神[てんいちじん(天一神);なかがみ, ten'ichijin ( ten'ichi kami ); nakagami] (n) (See 陰陽道,己酉,癸巳) Ten'ichijin; Nakagami; god of fortune in Onmyoudou who descends to the northeast on the 46th day of the sexagenary cycle and completes a clockwise circuit, spending five days on each cardinal point and six days on each ordinal point, returning to heaven from the north on the 30th day of the next sexagenary cycle; travelling in the direction of Ten'ichijin is considered unlucky
天孫[てんそん, tenson] (n) descendant of a god; heavenly grandson
嫡孫[ちゃくそん, chakuson] (n) eldest son's descendants
子子孫孫;子々孫々[ししそんそん, shishisonson] (n) one's descendants; one's offspring; posterity
子孫[しそん, shison] (n) descendants; posterity; offspring; (P)
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) later; afterwards; since; (2) future; (3) after one's death; (4) (arch) descendant; (P)
[のち, nochi] (n,adj-no) (1) (See 後ずさり) behind; rear; (2) (See その後) after; later; (3) after one's death; (4) remainder; the rest; (5) descendant; successor; heir; (6) (arch) past; previous; (n-adv) (7) more (i.e. five more minutes); (P)
後胤[こういん, kouin] (n) descendant; scion
後葉[こうよう, kouyou] (n) (1) posterity; future generations; descendant; (2) posterior pituitary; neurohypophysis
後裔[こうえい, kouei] (n) descendant
恩着せがましい[おんきせがましい, onkisegamashii] (adj-i) patronizing; expecting gratitude in return; acting like one is doing someone a favor; condescending
昇降[しょうこう, shoukou] (n,vs) ascending and descending; going up and down
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n,adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n,adj-no) (7) trivialities; (P)
牡丹桜[ぼたんざくら, botanzakura] (n) (See 大島桜) any oriental variety of cherry tree descended from the Oshima cherry
王統[おうとう, outou] (n) royal line; royal descendants
皇孫[こうそん, kouson] (n) imperial grandchild or descendant
皇御孫;皇孫;天孫[すめみま, sumemima] (n) (1) (arch) grandchild of Amaterasu (i.e. Ninigi no Mikoto); (2) descendant of Amaterasu; person of imperial lineage; emperor
皇胤[こういん, kouin] (n) (arch) Imperial descendant (posterity)
直系卑属[ちょっけいひぞく, chokkeihizoku] (n) lineal descendant
胤裔[いんえい, in'ei] (n) (arch) successor; descendant
血を引く[ちをひく, chiwohiku] (exp,v5k) to be descended from; to inherit (a disposition, etc.) from one's ancestors
被差別部落民[ひさべつぶらくみん, hisabetsuburakumin] (n) Burakumin (modern-day descendants of Japan's feudal outcast group)
[えい;こはな, ei ; kohana] (n) descendant; scion; lineage
身を落とす[みをおとす, miwootosu] (exp,v5s) to descend; to stoop; to degrade oneself; to be reduced to
部落民[ぶらくみん, burakumin] (n) (sens) (See 被差別部落民) Burakumin (modern-day descendants of Japan's feudal outcast group)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
下位グループ[かいグループ, kai guru-pu] descendant
子孫構造体[しそんこうぞうたい, shisonkouzoutai] descendant structure
降順[こうじゅん, koujun] descending-order
降順キー[こうじゅんキー, koujun ki-] descending key

descend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวตาร[n.] (awatān) EN: be reincarnated ; descend from heaven FR: s'incarner
ลง[v.] (long) EN: get down ; get off ; get out ; go down ; descend ; dismount FR: descendre ; débarquer
ลงบันได[v. exp.] (long bandai) EN: go down the stairs ; descend the stairs FR: descendre l'escalier ; descendre les marches
ลงมา[v. exp.] (long mā) EN: come down ; descend FR: descendre ; dévaler
เสด็จลง[v. exp.] (sadet long) EN: descend ; come down ; disembark ; get out (of) FR:
สืบ[v.] (seūp) EN: inherit ; succeed to ; descend ; follow ; carry on FR: succéder ; perpétuer
สืบเชื้อสาย[v. exp.] (seūp cheūas) EN: descend from ; be a descendant of ; be a scion of FR:
สืบสันดาน[v.] (seūpsandān) EN: descend ; be a direct descendant FR: succéder
ลดต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็ง (...ลดต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็ง)[xp] (… unhaphūm ) EN: FR: la température descend sous zéro degré
อันดับลด[n. exp.] (andap lot) EN: descending order FR:
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; young generation ; future generations ; posterity ; descendants ; offspring FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อนุกรมลด[n. exp.] (anukrom lot) EN: descending series FR:
บัพล่าง[n. exp.] (bap lāng) EN: descendant node FR:
บุตรหลาน[n.] (butlān) EN: descendant ; lineage FR:
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
เชื้อพระวงศ์[n. exp.] (cheūa phra ) EN: scion of a royal house FR: descendance royale [f]
เชื้อสาย[n.] (cheūasāi) EN: lineage FR: lignée [f] ; descendance [f] ; agnat [m] (vx)
เชื้อสายแอฟริกา[n. exp.] (cheūasāi Ae) EN: FR: descendance africaine [f]
เชื้อสายอินเดีย[n. exp.] (cheūasāi In) EN: FR: descendance indienne [f]
เชื้อสายจีน[n. exp.] (cheūasāi Jī) EN: FR: descendance chinoise [f]
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: seize ; pinch ; carry away ; swoop ; pounce FR: fondre sur ; se précipiter sur ; descendre en piqué
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide FR: début de la marée descendante [m]
จองหอง[adj.] (jønghøng) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud ; condescending FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
จองหองพองขน[adj.] (jønghøngphø) EN: conceited ; arrogant ; haughty ; condescending FR:
ฆ่า[v.] (khā) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; éliminer ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
คนชั้นหลาน[n. exp.] (khon chan l) EN: descendant FR:
คนชั้นหลัง[n. exp.] (khon chan l) EN: descendant FR:
คนชั้นลูก[n. exp.] (khon chan l) EN: descendant FR:
กระโดดร่ม[v.] (kradōtrom) EN: parachute FR: sauter en parachute ; descendre en parachute
ลง[v.] (long) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser ; descendre
ล่อง[v.] (lǿng) EN: float ; drift ; go downstream ; follow the wind FR: flotter ; dériver ; descendre le courant
ลองจาก[X] (løng jāk) EN: debark FR: débarquer de ; descendre de ; sortir de
ลงเครื่องบิน[v. exp.] (long khreūa) EN: alight from a plane ; step down from a plane FR: débarquer d'un avion ; descendre d'un avion
ลงไป[v. exp.] (long pai) EN: go down FR: descendre ; s'enfoncer
ลงรถ[v. exp.] (long rot) EN: get off ; get out ; get down FR: descendre d'un véhicule
ลดหลั่น [adv.] (lotlan) EN: in descending order ; by tiers FR:
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
ลดต่ำลง[v. exp.] (lot tam lon) EN: FR: abaisser ; descendre
ลูกฝรั่ง[n. exp.] (lūk Farang) EN: Thai-born descendant of a Westerner FR:
ลูกจีน[n. exp.] (lūk Jīn) EN: Thai-born descendants of a Chinese immigrant FR:

descend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstiegshilfe {f}aid in descending

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า descend
Back to top