ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reach

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reach*, -reach-

reach ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reach (vi.) เอื้อม See also: ยื่นถึง, เอื้อมถึง Syn. grasp, stretch to
reach (vt.) เอื้อม See also: ยื่นถึง, เอื้อมถึง
reach (vt.) ไปถึง Syn. get to
reach (vt.) มาถึง Syn. arrive, come
reach (vt.) ติดต่อสื่อสาร Syn. contact, communicate with
reach (vi.) ครอบงำ See also: มีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อ, เข้าถึง Syn. control, dominate
reach (vt.) ครอบงำ See also: มีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อ, เข้าถึง Syn. control, dominate
reach (vt.) บรรลุผลสำเร็จ See also: ประสบความสำเร็จ Syn. attain, be successful
reach (n.) การไปถึง See also: การเอื้อมถึง
reach (n.) การบรรลุผลสำเร็จ Syn. achievement, success
reach (n.) ขอบเขต See also: อาณาเขต Syn. compass, scope
reach (n.) จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์หรือรายการทีวี (คำไม่เป็นทางการ)
reach after (phrv.) พยายามไปถึง See also: เข้าถึง
reach an agreement (with someone) (idm.) เห็นด้วยหลังจากถกเถียงมานาน See also: ยอมรับความเห็น
reach back (phrv.) พิงไปด้านหลัง (เพื่อเอื้อมมือแตะบางสิ่ง)
reach back (phrv.) กลับจำได้ See also: กลับคืนสู่ความทรงจำ
reach down (phrv.) เอื้อมถึง (ข้างล่าง) See also: เอื้อมลง Syn. hand down, pass down
reach for (phrv.) เอื้อมไปถึง See also: ยื่นมือถึง
reach for the moon (idm.) พยายามทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
reach for the sky (idm.) พยายามไปให้ถึงสิ่งที่มุ่งหวัง See also: ตั้งเป้าหมายไว้สูง
reach for the sky (idm.) ยกมือขึ้น (คำสั่งขณะปล้น) (คำสแลง)
reach for the sky (idm.) ยกมือขึ้น (เพราะถูกจี้ด้วยปืน) (คำไม่เป็นทางการ)
reach forward (phrv.) เอื้อมไปข้างหน้า
reach forward (phrv.) มุ่งไปที่ See also: หมกมุ่นกับ
reach into (phrv.) เข้าไปถึง
reach into (phrv.) มีจำนวน Syn. run into, run to
reach out (phrv.) ยื่นออกไป Syn. put out
reach out (phrv.) พยายามชักจูง
reach to (phrv.) นำไปถึง (สถานที่) See also: พาไปสู่ Syn. lead to
reach to (phrv.) ไปถึง Syn. go to
reach up (phrv.) ยื่นขึ้นสูง See also: เอื้อมสูง, เอื้อมขึ้นไป
reach up (phrv.) พยายามเอาให้ได้ See also: เอาชนะ, คาดหวัง
reachable (adj.) ซึ่งเอื้อมถึง See also: ซึ่งเข้าถึงได้ Syn. attainable
English-Thai: HOPE Dictionary
reach(รีชฺ) vt.,vi. (การ) ถึง,มาถึง,ไปถึง,บรรลุ,ยื่น,เอื้อม,เป็นจำนวนถึง,ขอบเขต,ระยะที่ไปถึง,ช่วงระยะทาง,ช่วงแขนของนักมวย, See also: reachable adj reacher n., Syn. extend,present,touch
English-Thai: Nontri Dictionary
reach(n) ขอบเขต,การบรรลุ,การยื่น,การเอื้อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reachความยาวเกลียวหัวเทียน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reach ช่วงน้ำ ระยะทางช่วงสั้น ๆ ตามลำน้ำ; ระยะทางระหว่างจุดที่ตั้งเครื่องวัดระดับน้ำ 2 จุดตามลำน้ำ; ความยาวของคลองในช่วงที่ส่วนชลศาสตร์มีค่าคงที่ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
parting of the ways (idm.) ทางแยก (มักนำหน้าด้วย come to a, arrive at a, reach a) See also: จุดแตกหัก
จรด (v.) reach See also: stretch to, touch, abut Syn. จด, ถึง
ถึง (v.) reach See also: arrive, get to Syn. บรรลุจุดหมาย, ลุ, บรรลุ
บรรลุ (v.) reach See also: arrive, get to Syn. บรรลุจุดหมาย, ลุ
บรรลุจุดหมาย (v.) reach See also: arrive, get to Syn. ลุ, บรรลุ
เข้า (v.) reach See also: get, approach, enter Syn. มาถึง Ops. ออก
เข้าถึง (v.) reach
เข้าสู่ (v.) reach See also: enter, approach Syn. ไปสู่
แด่น (v.) reach See also: go, run, ride, move Syn. แล่น, ไปถึง
ไปถึง (v.) reach See also: go, run, ride, move Syn. แล่น
ไปสู่ (v.) reach See also: enter, approach
หมดหนทาง (v.) reach a dead end See also: be at a dead end come to Syn. จน, จนมุม, จนตรอก, จนแต้ม, หมดทาง, หมดทางไป
มาถึง (v.) reach at See also: arrive at
เอื้อมมือ (v.) reach out for See also: stretch out one´s hand for
เอื้อมมือ (v.) reach out for See also: stretch out, be ambitious Syn. ใฝ่สูง
เอื้อมมือ (v.) reach out for See also: stretch out, be ambitious Syn. ใฝ่สูง
เอื้อมมือ (v.) reach out for See also: stretch out one´s hand for
ครบเกณฑ์ (v.) reach the age of limit See also: reach the term of service Syn. ครบกำหนด
ฤกษ์งามยามดี (v.) reach the auspicious time or moment Syn. ฤกษ์ดี, เป็นมงคล, เป็นสิริมงคล
เป็นมงคล (v.) reach the auspicious time or moment Syn. ฤกษ์ดี, ฤกษ์งามยามดี, เป็นสิริมงคล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He has tried desperately to reach meเขาพยายามอย่างที่สุดที่จะติดต่อกับฉัน
Now my patience has reached its endตอนนี้ความอดทนของฉันถึงที่สุดแล้ว
We will be reaching there in 5 minutesพวกเราจะถึงที่นั่นในอีก 5 นาที
I am glad I finally reached youฉันดีใจที่ในที่สุดก็ได้เจอคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't reach it.มันล้ำลึกเกินฉันจะเข้าใจ
Anyway, in an agency, when we reach a point like this...อย่างไรก็ตามในหน่วยงานเมื่อเราไปถึงจุดเช่นนี้ ...
You can reach out and almost touch the el tracks, right?คุณสามารถเข้าถึงและเกือบสัมผัสเอลแทร็คใช่มั้ย?
You got little more than an hour to reach Kwen Sai.{\cHFFFFFF}You got little more than an hour to reach Kwen Sai.
You are beyond reach of any "legality"คุณคือข้างหลังเอื้อมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย of any ""
I have to reach the greatest number of people possible and tell them.ไม่ใช่เรื่องอื่น ผมจะต้องบอกผู้คนให้ได้จำนวนมากที่สุด
And you can show God how you love him by digging down deep so that this ministry will reach all of the people of the earth!แสดงความรักของคุณให้พระเจ้าเห็น ได้โดยการล้วงในกระเป๋าลึก โบสถ์แห่งนี้ จะได้เผยแพร่สู่ชาวโลกทุกคน
Andjust as Pappagallo had planned we traveled far beyond the reach of men on machines.อย่างที่แพ็พแกลโลได้วางแผนไว้... ...เราเดินทางพ้นเงื้อมมือพวกนั้นได้
I will release you on bail of 1 00 rupees until I reach a sentence.ผมจะปล่อยคุณ ด้วยเงินประกัน 100 รูปี จนกว่าจะมีคำตัดสิน
Then I will grant release on bail without payment until I reach a decision.งั้นผมจะให้ประกันตัว โดยไม่ต้องใช้เงิน จนกว่าจะได้คำตัดสิน
Look, I haven't been able to reach shit in two weeks !นี่... ผมติดต่อใครไม่ได้มา 2 อาทิตย์แล้ว
I doubt if anybody's talked to anybody on this entire continent, and you want me to reach somebody !จนผมสงสัยว่าทวีปนี้... แม่ง ไม่มีใครคุยติดต่อกัน บ้างรึไง? แล้วจะให้ผม ติดต่อใครสักคนเนี่ยนะ

reach ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gòu, ㄍㄡˋ, 勾] affair; to reach for (with hand)
抵达[dǐ dá, ㄉㄧˇ ㄉㄚˊ, 抵达 / 抵達] arrive; reach (a destination)
高达[gāo dá, ㄍㄠ ㄉㄚˊ, 高达 / 高達] attain; reach up to
不到长城非好汉[bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄈㄟ ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, 不到长城非好汉 / 不到長城非好漢] lit. until you reach the Great Wall, you're not a proper person; fig. to get over difficulties before reaching the goal
[gòu, ㄍㄡˋ, 搆] implicate; reach to
及笄[jí jī, ㄐㄧˊ ㄐㄧ, 及笄] to reach marriageable age (a girl's fifteenth birthday)
[jí, ㄐㄧˊ, 及] and; to reach; up to; in time for
[dá, ㄉㄚˊ, 逹] arrive at; reach; intelligent; variant of 達|达
凑手[còu shǒu, ㄘㄡˋ ㄕㄡˇ, 凑手 / 湊手] at hand; within easy reach; convenient; handy
[dá, ㄉㄚˊ, 达 / 達] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity
穷山恶水[qióng shān è shuǐ, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 穷山恶水 / 窮山惡水] barren hills and treacherous rapids (成语 saw); inhospitable natural environment
失责[shī zé, ㄕ ㄗㄜˊ, 失责 / 失責] breach of responsibility; failure to carry out one's duty
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 决 / 決] breach (a dike); to decide; to determine
裂口[liè kǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, 裂口] breach; split; rift; vent (volcanic crater)
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 错位 / 錯位] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery)
奸邪[jiān xié, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 奸邪] crafty and evil; a treacherous villain
凶险[xiōng xiǎn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˇ, 凶险 / 兇險] dangerous; ruthless; treacherous
恶水[è shuǐ, ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 恶水 / 惡水] dirty water; water that is unfit to drink; slops; treacherous rapids
远志[yuǎn zhì, ㄩㄢˇ ㄓˋ, 远志 / 遠志] far-reaching ambition; lofty ideal; milkwort (Polygala myrtifolia), with roots used in Chinese medicine
狐狸[hú li, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙, 狐狸] fox; fig. sly and treacherous person
一步登天[yī bù dēng tiān, ㄧ ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄊㄧㄢ, 一步登天] reaching heaven in a single bound (成语 saw); (esp. with negative: don't expect) instant success
畅所欲言[chàng suǒ yù yán, ㄔㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄧㄢˊ, 畅所欲言 / 暢所慾言] lit. fluently saying all one wants (成语 saw); to preach freely on one's favorite topic; to hold forth to one's heart's content
[dǐ, ㄉㄧˇ, 抵] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage
违纪[wéi jì, ㄨㄟˊ ㄐㄧˋ, 违纪 / 違紀] lack of discipline; to break a rule; to violate discipline; to breach a principle
下游[xià yóu, ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˊ, 下游 / 下遊] lower reaches; backward position
奸险[jiān xiǎn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 奸险 / 奸險] malicious; treacherous; wicked and crafty
传道者[chuán dào zhě, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄠˋ ㄓㄜˇ, 传道者 / 傳道者] missionary; preacher
可通[kě tōng, ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥ, 可通] passable; possible to reach
宣教[xuān jiào, ㄒㄩㄢ ㄐㄧㄠˋ, 宣教] preach a religion
说教[shuō jiào, ㄕㄨㄛ ㄐㄧㄠˋ, 说教 / 說教] preach
射程[shè chéng, ㄕㄜˋ ㄔㄥˊ, 射程] range; reach; firing range
成交价[chéng jiāo jià, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄚˋ, 成交价 / 成交價] sale price; negotiated price; price reached in an auction
气贯长虹[qì guàn cháng hóng, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄥˊ, 气贯长虹 / 氣貫長虹] spirit reaches to the rainbow; full of noble aspiration and daring
[chēng, ㄔㄥ, 瞠] stare at sth beyond reach
奸猾[jiān huá, ㄐㄧㄢ ㄏㄨㄚˊ, 奸猾] treacherous; crafty; deceitful
诡诈[guǐ zhà, ㄍㄨㄟˇ ㄓㄚˋ, 诡诈 / 詭詐] treacherous
阴险[yīn xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, 阴险 / 陰險] treacherous; sinister
奸诈[jiān zhà, ㄐㄧㄢ ㄓㄚˋ, 奸诈 / 奸詐] treachery; devious; a rogue
谅解[liàng jiě, ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧㄝˇ, 谅解 / 諒解] (reach) an understanding
契丹[Qì dān, ㄑㄧˋ ㄉㄢ, 契丹] Qidan; Khitan; ethnic people in ancient China who were a branch of the Eastern Hu people inhabiting the valley of the Xar Murun River in the upper reaches of the Liaohe River

reach ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダクマダクマ;ダックマダックマ[, dakumadakuma ; dakkumadakkuma] (exp,adj-na) (fem) woman's word for the sound of feet thumping across a noh theatre; space of noh theatre based on the reach of the sound of feet thumping
には及ばない[にはおよばない, nihaoyobanai] (exp) (1) (uk) (after a verb) there is no need to; it is fine if you don't; unnecessary; (2) (after a noun) does not match; out of reach of
ようになる[, youninaru] (exp) to reach the point that; to come to be that; (P)
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
伸び上がる[のびあがる, nobiagaru] (v5r,vi) to stretch; to reach to; to stand on tiptoe
差し伸べる(P);差し延べる;差伸べる;差延べる[さしのべる, sashinoberu] (v1,vt) (1) to hold out; to extend (e.g. one's hands); to stretch; to reach out for; (2) to thrust (javelin); (3) (See 手を差し伸べる) to offer (e.g. aid, help, etc.); (P)
広がる(P);拡がる[ひろがる, hirogaru] (v5r,vi) to spread (out); to extend; to stretch; to reach to; to get around; to fill (e.g. a space); (P)
手が出る[てがでる, tegaderu] (exp,v1) (1) to jab; to swing at a bad ball (baseball); (2) to reach for (a snack, etc.)
手が届く[てがとどく, tegatodoku] (exp,v5k) to be able to reach; to be within one's reach
手を出す[てをだす, tewodasu] (exp,v5s) (1) to turn one's hand to; to reach out one's hand; (2) to get involved in; to make a move on; (3) to start a fight; to make a move in violence
極まる(P);窮まる[きわまる, kiwamaru] (v5r,vi) to terminate; to reach an extreme; to take to the extreme; to be in a dilemma; to be at an end; (P)
満たす(P);充たす[みたす, mitasu] (v5s,vt) (1) to satisfy; to fulfill; to appease; (2) to fill (e.g. a cup); to pack; (3) to reach (a certain number); (P)
煮詰める(P);煮つめる[につめる, nitsumeru] (v1,vt) (1) to boil down; to concentrate (soup, milk, stock, etc.); (2) to reach a conclusion; to conclude a discussion; (P)
物心が付く;物心がつく[ものごころがつく, monogokorogatsuku] (exp,v5k) to become old enough to understand what's going on around oneself (of a child, etc.); to reach the age of discretion
真冬日[まふゆび, mafuyubi] (n) day on which the temperature fails to reach 0 degrees Centigrade
継ぎ台;継台;接ぎ台;接台[つぎだい, tsugidai] (n) (1) stool (stood on to reach high objects); (2) stock (in grafting)
至る(P);到る[いたる, itaru] (v5r,vi) (1) (文語) to arrive at (e.g. a decision); to reach (a stage); to attain; (2) to lead to (a place); to get to; (3) (arch) to come; to arrive; to result in; (P)
行き悩む;行悩む[ゆきなやむ;いきなやむ, yukinayamu ; ikinayamu] (v5m,vi) to reach an impasse or deadlock
詰め開き;詰開き[つめひらき;つめびらき, tsumehiraki ; tsumebiraki] (n,adj-no) (1) bargaining; negotiation; (2) turning one's body to the left or right and standing (when leaving the presence of nobility, etc.); (3) sailing close-hauled; sailing on a close reach
足継ぎ[あしつぎ, ashitsugi] (n) (arch) (See 踏み台) stool (stood on to reach high objects); stepladder
踏み台;踏台[ふみだい, fumidai] (n) (1) stool (stood on to reach high objects); small stepladder; (2) (figurative) stepping stone
迷い(P);紕い;紕(io)[まよい, mayoi] (n) (1) (See 迷う・2) hesitation; bewilderment; doubt; indecision; (2) {Buddh} inability to reach enlightenment; (P)
通り[どおり, doori] (n-adv,n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
釣り合う(P);釣合う[つりあう, tsuriau] (v5u,vi) to balance; to be in harmony; to suit; to go well together; to counterbalance; to reach equilibrium; (P)
オーバーネット[, o-ba-netto] (n) reaching over the net (volleyball, etc.) (wasei
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point
クレアチニンクリアランス[, kureachininkuriaransu] (n) creatinine clearance; (P)
クレアチン尿症[クレアチンにょうしょう, kureachin nyoushou] (n) creatinurea; creatinuria
クレアチン燐酸[クレアチンりんさん, kureachin rinsan] (n) creatine phosphate
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette)
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette)
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P)
ドミニコ修道会[ドミニコしゅうどうかい, dominiko shuudoukai] (n) Dominican Order; Order of Preachers
ヒメテングハギ[, himetenguhagi] (n) whitemargin unicornfish (Naso annulatus, species of Indo-Pacific tang which reaches 1 meter in length)
ベストエイト[, besutoeito] (n) having reached the quarterfinals (wasei
マナー違反[マナーいはん, mana-ihan] (n) breach of manners; breach of etiquette
リーチ[, ri-chi] (n) (1) reach; (2) leech; (3) (See 立直) being one step away from completing a game, esp. mahjong (winning, losing, game over, etc.); (P)
一段落[いちだんらく(P);ひとだんらく, ichidanraku (P); hitodanraku] (n,vs) completing the first stage; reaching a point where one can pause; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
到達性[とうたつせい, toutatsusei] reachability

reach ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อจินไตย[adj.] (ajintai) EN: unthinkable ; beyond the reach of thought FR: inconcevable
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; arriver à ; conclure ; aboutir ; acquérir
บรรลุจุดหมาย[v. exp.] (banlu jutmā) EN: reach FR:
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiph) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris FR: acquérir sa majorité
ช่องแคบยะโฮร์[n. prop.] (Chǿngkhaēp ) EN: Straits of Johor ; Tebrau Strait ; Johor Strait ; Selat Johor ; Selat Tebrau ; Tebrau Reach FR:
ได้ฤกษ์[v. exp.] (dāi roēk) EN: reach the auspicious time/moment FR:
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
ดล[v.] (don) EN: reach ; attain FR: atteindre
เอื้อม[v.] (eūam) EN: reach with the arm ; reach out ; stretch out one's hand FR: atteindre de la main
เอื้อมไม่ถึง[adj.] (eūam mai th) EN: out of reach ; unreachable FR:
เอื้อมมือ[v. exp.] (eūam meū) EN: reach for FR:
เอื้อมมือไปหยิบ[v. exp.] (eūam meū pa) EN: reach out ; reach for FR:
ฮอด[v.] (høt) EN: arrive at ; reach FR:
จำรด[v.] (jamrot) EN: reach FR:
จรด[v.] (jarot) EN: reach ; stretch to ; touch ; abut FR: diriger vers ; porter à
จด[v.] (jot) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with FR: être limitrophe ; border ; se toucher
จวบ[v.] (jūap) EN: meet ; join ; reach FR:
แค่เอื้อม[X] (khaē eūam) EN: within reach ; close at hand FR: à portée de main
เข้าป้าย[v. exp.] (khao pāi) EN: reach the finishing line FR: franchir la ligne d'arrivée
เข้าเป้า[v. exp.] (khao pao) EN: hit the target ; reach one's goal FR: atteindre la cible
เข้าสู่[v. exp.] (khaosū) EN: reach ; enter ; penetrate into ; approach ; move towards FR: entrer dans ; atteindre ; aborder ; pénétrer
เข้าถึง[v.] (khaotheung) EN: access ; reach ; get to ; gain access to FR: accéder
เข้าแว่น[v.] (khaowaen) EN: reach an age where spectacles are necessary ; be time to wear glasses FR:
เข้าวิน[v. exp.] (khao win) EN: win ; reach one's turn ; be next FR:
ครบเกณฑ์[v. exp.] (khrop kēn) EN: have reached the prescribed age ; reach the age limit FR: atteindre l'âge limite
ครบรอบ[v. exp.] (khrop røp) EN: reach the period ; reach the cycle ; complete the period FR:
ไกลมือ[X] (klai meū) EN: out of reach FR: hors d'atteinte
เกินเอื้อม[adv.] (koēn eūam) EN: beyond reach FR: hors d'atteinte
กรอม[v.] (krøm) EN: reach down beyond ; cover ; overlay FR: arriver à ; atteindre
กรอมข้อเท้า[v. exp.] (krøm khøthā) EN: reach beyond the ankle FR: arriver à la cheville
ลุ[v.] (lu) EN: reach ; attain ; arrive at FR: atteindre ; arriver à ; accéder ; parvenir à
ไม่ถึง[v. exp.] (mai theung) EN: not reach ; not get to FR:
มาถึง[v. exp.] (mā theung) EN: arrive (at) ; reach FR: arriver (à) ; parvenir ; venir
ไปถึง[v. exp.] (pai theung) EN: reach ; arrive at ; arrive in ; get there FR: atteindre ; arriver
ไปถึง[v. exp.] (pai theung) EN: reach ; arrive at FR: arriver ; atteindre
พ้องกัน[v.] (phøng kan) EN: reach unanimity of FR:
ปลดเกษียณ[v. exp.] (plot kasīen) EN: retire ; reach retirement age; be superannuated FR: mettre à la retraite
ประจวบเวลา[v. exp.] (prajūap wēl) EN: reach the time FR:
ประลุ[v.] (pralu) EN: reach FR: atteindre

reach ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einigungsversuch {m}attempt to reach an agreement
Vergleich {m} [jur.] | außergerichtlicher Vergleich | einen gütlichen Vergleich schließen | einen außergerichtlichen Vergleich schließensettlement | settlement out of court | to reach an amicable settlement | to settle out of court
Bresche {f} | in die Bresche springen | eine Bresche schlagenbreach | to step into the breach; to throw oneself into the breach | to clear the way; to breach
Bruch {m} des Eheversprechensbreach of promise
Dammbruch {m}breach in a dam; collapse of an embankment
Geheimnisbruch {m}breach of secrecy
Landfriedensbruch {m} [jur.]breach of the peace
Privilegienmissbrauch {m}breach of privilege
Treuebruch {m}breach of fidelity
Verstoß {m} gegen die Sicherheitsbestimmungenbreach of security
Vertragsverletzung {f}breach of contract
Vertrauensbruch {m}breach of confidence; breach of faith
Wanderprediger {m}itinerant preacher
Materialbruch {m}material breach; material cracking
Prediger {m}preacher
Flussstrecke {f}reach of a river
Sicherheitslücke {f}security breach
Springen {n} (eines Wals) [zool.]breaching (of a whale)
Tidegebiet {n}tidal reaches
trügerisch; verräterisch {adj} | trügerischer | am trügerischstentreacherous | more treacherous | most treacherous
Oberlauf {m} (eines Flusses)upper reaches (of a river)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reach
Back to top