ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clue*, -clue-

clue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clue (vt.) บอกเป็นนัยๆ See also: บอกใบ้, บอกเงื่อนงำให้, เป็นร่องรอยสู่, ชี้ทาง Syn. hint
clue (n.) ร่องรอย See also: เงื่อนงำ, เบาะแส Syn. hint, suggestion, trace, sign, evidence, mark, intimation, key
clue down (phrv.) ลดใบเรือลง Syn. clew down
clue in (phrv.) ให้เบาะแสกับ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ชี้นำ, แนะหรือให้ข้อมูลกับ
clue one in (idm.) ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
clue up (phrv.) ให้ข้อมูลในเรื่อง See also: แนะเงื่อนงำในเรื่อง Syn. clew up
clueless (adj.) โง่ See also: งี่เง่า, ทึ่มๆ, ทึบ Syn. dull, dumb, moronic, shallow, stupid, vacuous Ops. intelligent
English-Thai: HOPE Dictionary
clue(คลู) n. ร่องรอย,เงื่อนงำ vt. ชี้ทาง -Phr. (clue in บอกความจริง), Syn. hint
English-Thai: Nontri Dictionary
clue(n) ร่องรอย,เงื่อนงำ,เงื่อนไข,เบาะแส,ปม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clueร่องรอย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปริศนาลายแทง (n.) puzzle of clue to a hidden treasure
ร่องรอย (n.) clue See also: hint, trace Syn. เค้าเงื่อน
ระเค็ดระคาย (n.) clue See also: inkling, trace, hint Syn. ระแคะระคาย, เค้าเงื่อน, เงื่อนความ
เงื่อนงำ (n.) clue See also: hidden point Syn. ประเด็น, ปม
เบาะแส (n.) clue See also: hint, trace Syn. ร่องรอย, เค้าเงื่อน
ลายแทง (n.) clue to a treasure trove Syn. ลายแทงสมบัติ
ลายแทงสมบัติ (n.) clue to a treasure trove
ปมสังหาร (n.) clues of murder
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every clue he followed.ทุกๆเงื่อนงำที่เขาตามไป.
Do you want to throw me a clue here?คุณต้องการที่จะโยนฉันเบาะแสที่นี่?
You people have no clue what security is or what it takes to achieve it.พวกคุณไม่รู้เรื่องการป้องกันสักนิด
Look, I don't have a fucking clue what this is about.ดูสิฉันไม่ได้มีร่องรอยร่วมเพศ นี้คือสิ่งที่เกี่ยวก?
Do you think he has a clue about what he's doing?คุณว่าเขารู้มั้ยว่าทำอะไรอยู่
Well, we don't know a lot either. No clue about age, sex or background.เราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากนัก ไม่รู้อายุ, เพศ หรือแม้กระทั่งประวัติ
Want to clue me in? Where'd you get this body?ไปเอาร่างนี้มาจากไหน?
How is it you don't have a clue who you were before you came to us, but you can remember all that?เธอไม่ระแคะระคายเลยรึ ว่าเธอเป็นใครก่อนมาอยู่กับเรา แต่เธอจำทุกอย่างได้ไหมล่ะ?
Why do you think he does that? You have any fuckin' clue why?ทำไมคุณคิดว่าเขาทำอย่างนั้นเจอรี่ คุณเอาอะไรมาตัดสินทำไม?
Whoever made this video left a clue subconsciously.ใครก็ตามที่ทำวีดีโอนี้ขึ้นมา จงใจทิ้งเบาะแสไว้.
It was just a clue in a crossword puzzle.มันบอกใบ้เป็นนัยอยู่แล้ว ในเกมทายตัวอักษรนี่นา
Lockhart's Memory Charm backfired. He hasn't got a clue who he is.ล็อกฮาร์ตเสียความทรงจำไปแล้ว เขาไม่รู้เลยว่าเขาคือใคร

clue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xù, ㄒㄩˋ, 绪 / 緒] beginnings; clues; mental state; thread
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, 察微知著] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces
线索[xiàn suǒ, ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, 线索 / 線索] trail; clues; thread (of a story)
按图索骥[àn tú suǒ jì, ㄢˋ ㄊㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, 按图索骥 / 按圖索驥] try to locate sth by following up a clue

clue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取っ掛り;取っかかり[とっかかり, tokkakari] (n) beginning; clue
心当たりがある;心当たりが有る[こころあたりがある, kokoroatarigaaru] (exp,v5r-i) to have an idea; to have a clue
心当たりのない[こころあたりのない, kokoroatarinonai] (adj-i) (See 心当たりがない) completely unknown; unexpected; having no clue about
ノーヒント[, no-hinto] (n) no hint (e.g. quiz questions where no clues are given)
取り付く;取りつく;取付く[とりつく, toritsuku] (v5k,vi) (1) to cling to; to hold on to; to hold fast to; (2) to grapple; (3) to set about doing; to begin; to commence; to undertake; (4) (of a demon, thought, emotion, etc.) (See 取り憑く・とりつく) to take hold of; to possess; to haunt; (5) to obtain a clue; to get a lead
手掛かり(P);手がかり;手掛り;手懸かり;手懸り[てがかり, tegakari] (n) (1) clue; key; trail; scent; track; contact; (2) handhold; on hand; (P)
暗中模索;暗中摸索[あんちゅうもさく, anchuumosaku] (n,vs) groping in the dark; exploring new avenues without having any clues
糸口(P);緒[いとぐち, itoguchi] (n) thread end; beginning; clue; (P)
糸口を開く;緒を開く[いとぐちをひらく, itoguchiwohiraku] (exp,v5k) to find a clue; to make a beginning
縁;因;便[よすが;よすか(ok), yosuga ; yosuka (ok)] (n) (1) something to rely on; aid; clue; way; means; (2) someone to rely on; relative; (3) reminder; memento

clue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกเป็นนัย ๆ[v. exp.] (bøk pen nai) EN: clue ; hint FR:
เบาะแส[n.] (bǿsaē) EN: clue ; hint ; trace ; information FR: indice [m]
แกว[n.] (kaēo) EN: clue ; inkling FR:
เค้า[n.] (khao) EN: sign ; indication ; presage ; token ; portent ; clue FR: signe [m] ; indication [f] ; présage [m] ; preuve [f]
เค้าเงื่อน[n.] (khao-ngeūoe) EN: trace ; clue FR:
ไม่มีวี่แวว[X] (mai mī wīwa) EN: no sign (of) ; no trace ; no indication ; not a clue FR: pas un indice ; pas une preuve
เงื่อนงำ[n.] (ngeūoen-nga) EN: clue ; catch ; hidden point FR: indice [m]
ปม[n.] (pom) EN: crux ; knot ; hitch ; catch ; clue ; crucial reason FR: difficulté [f] ; noeud [m] ; coeur du problème [m] ; point capital [m] ; point crucial [m]
ปริศนาลายแทง[n.] (pritsanālāi) EN: puzzle of clue to a hidden treasure FR:
ระแคะระคาย[n.] (rakhaerakhā) EN: inkling ; clue FR:
ระเค็ดระคาย[n.] (rakhetrakhā) EN: clue FR:
ร่องรอย[n.] (rǿngrøi) EN: clue ; trail ; traces FR: trace [f] ; marque [f] ; traces [fpl]
สืบร่องรอย[v. exp.] (seūp rǿngrø) EN: follow a clue FR:
ทิ้งร่องรอย[v. exp.] (thing rǿngr) EN: leave tracks ; leave traces ; leave a clue FR:
วี่แวว[n.] (wīwaēo) EN: clue ; inkling ; slight indication ; sign ; trace FR:
แกะรอย[v.] (kaerøi) EN: trace ; follow a trace ; follow clues FR:
ก็แล้วกัน[X] (kølaēokan) EN: as you like it ; let's ... ; alright? FR: d'accord ; va pour ; allons-y pour ; affaire conclue ; d'accord ?
ปมสังหาร[n. exp.] (pom sanghān) EN: clues of murder ; murder case FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clue
Back to top