ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intimation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intimation*, -intimation-

intimation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intimation (n.) การพูดเป็นนัย Syn. hint, insinuation, suggestion
English-Thai: Nontri Dictionary
intimation(n) การแนะ,การบอก,การแจ้ง,การแสดง,การชี้แจง,การประกาศ

intimation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口吻[こうふん, koufun] (n) way of speaking; intimation
口気[こうき, kouki] (n) bad breath; intimation
予知[よち, yochi] (n,vs) foresight; foreknowledge; intimation; premonition; prediction; (P)
仄めかし[ほのめかし, honomekashi] (n) (uk) hint; intimation; suggestion; inkling
口ぶり(P);口振り[くちぶり, kuchiburi] (n) way of speaking; intimation; (P)

intimation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กายวิญญัติ[n.] (kāiyawinyat) EN: bodily intimation ; bodily expression FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intimation
Back to top