ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

checkmate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *checkmate*, -checkmate-

checkmate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
checkmate (n.) การอยู่ในตำแหน่งชนะในการเล่นหมากรุก Syn. mate
checkmate (vt.) ทำให้เข้าตาจน See also: รุกให้จนแต้ม Syn. mate
English-Thai: HOPE Dictionary
checkmatevt.,n. (การ) รุกจนแต้ม,ทำให้แพ้
English-Thai: Nontri Dictionary
checkmate(n) การรุกจนแต้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Check. Checkmate 3 moves.รุก รุกฆาตในอีกสามตา
Better be able to checkmate bobby fischer for th.หวังว่ามันจะคว่ำ\ บ๊อบบี้ ฟิชเชอร์ได้จริงๆ
I see checkmate in 5. What do you see?ผมคิดว่ารุกฆาตได้ใน 5 ตา คุณเห็นเป็นไง
I just took your rook. Checkmate in 13 moves.ฉันเพิ่งจัดการคุณได้ รุกฆาต เดินหมาก 13 ครั้ง
And while you're trying to figure out what to do next, he's thinking ten moves ahead, with checkmate already in sight.ระหว่างที่เธอพยายามที่จะหาทางเดินหมากตัวเอง เขาก็คิดไว้แล้วว่าจะเดินไปทางไหนสิบตา
Checkmate 0-3, this is Gator 2-3.เรียก 0-3 นี่เกเตอร์ 2-3 มองอะไรไม่เห็นเลย
Checkmate 0-6, do you copy? Over.เรียก 0-6 คุณได้ยินไหม เปลี่ยน
Checkmate 0-6, who has tactical command here?เรียก 06 ใครเป็นผู้บัญชาการนี้
The nerd in me really, really wants to say "Checkmate" right about now.ความรอบรู้ของผม กระตุ้นให้ผมรู้ว่า ได้เวลาพูดคำว่า "รุกฆาต" แล้ว
Checkmate, lester. Checkmate.รุกฆาต เลสเตอร์ นายแพ้แล้ว
Patient mid-game, inevitable checkmate,อดทนตอนกลางเกม,การรุกฆาตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
Checkmate.นี่มันภาพสเก็ตช์ของผู้ชาย ที่เข้าไปปล้น

checkmate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チェックメイト;チェックメート[, chiekkumeito ; chiekkume-to] (n) checkmate
王を詰める[おうをつめる, ouwotsumeru] (exp,v1) to checkmate the king
詰み[つみ, tsumi] (n) checkmate
必死[ひっし, hisshi] (adj-na,adj-no) (1) frantic; desperate; (2) inevitable death; (3) (See 必至) brinkmate (inevitable checkmate) (shogi); (P)
必至[ひっし, hisshi] (adj-na,adj-no) (1) inevitable; necessary; foregone; (n) (2) (See 必死) brinkmate (inevitable checkmate) (shogi); (P)
抑止[よくし, yokushi] (n,vs) check; checkmate; stave off; control; restraint; inhibit; (P)
王手[おうて, oute] (n) checkmate; check; (P)
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)

checkmate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าตาจน[v.] (khaotājon) EN: be at a dead end ; be in a bad fix ; be at the end of one's rope ; be in a hopeless situation ; be in an impasse ; have no way out ; be checkmated FR: être dans une impasse

checkmate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schachmatt {n} | Schachmatt setzencheckmate | to checkmate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า checkmate
Back to top