ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cheque

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cheque*, -cheque-

cheque ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cheque (n.) เช็ค See also: เอกสารที่ผู้สั่งจ่ายเขียนเพื่อให้ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้ถือ Syn. bank check, check
cheque (vi.) ถอนเงินโดยใช้เช็ค
chequered (adj.) ซึ่งมีหลากสี Syn. colorful, multcolored, rainbow-colored
English-Thai: HOPE Dictionary
cheque(เชค) n. ใบสั่งจ่ายเงิน,เช็ค, Syn. check)
chequer(เชค'เคอะ) {chequered,chequering,chequers} n. หมากรุก (หนึ่งเม็ด) ,ตาหมากรุก,ลายตาหมากรุก -vt. สับเปลี่ยน,กลับกัน, Syn. checker)
chequered(เชค'เคิด) adj. มีการเปลี่ยนแปลง,เป็นตารางหมากรุก,มีสีหลากหลาย
English-Thai: Nontri Dictionary
cheque(n) เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่ายเงิน
chequer(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก,ตัวหมากรุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chequeเช็ค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chequeเช็ค [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดราฟท์ (n.) cheque See also: check, draft
เช็ค (n.) cheque See also: check, draft Syn. ดราฟท์
ตาหมากรุก (adj.) chequered See also: checkered
เช็คขีดคร่อม (n.) crossed cheque See also: crossed check
เช็คสปริง (n.) bounced cheque See also: bounced check, bad cheque
เช็คเด้ง (n.) bounced cheque See also: bounced check, bad cheque Syn. เช็คสปริง
เช็คไปรษณีย์ (n.) postal cheque See also: postal order
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's the cheque for 50 million won like you asked forมันเป็นเช็คเงิน 50 ล้านวอนที่เธอพูดถึงเมื่อวันก่อน
Just sit tight asshole, I got a cheque for ya.แกแค่นั้งอยู่ตรงนั้นแหละ / ฉันจะเอาเช็คไปให้
I need a cheque approval on checkstand eight. Approval on checkstand eight, please. Thank you.อย่างเช่น ผมจะทำตามที่เขาชอบ ใช่
I'll write you a cheque right now if you let me go.ฉันจะเขียนเชคเงินสดให้นายตอนนี้เลย ถ้านายปล่อยฉันไป
Because I haven't seen a cheque from him.เพราะว่้าฉันยังไม่ได้รับเช็คจากเขาเลย
And Lucky Sesana LLB and Associates with a cheque for 1,000 pula.และคุณลัคกี้ เซซาน่าเอลเอลบีและสมาคมทนายความ ด้วยเช็คเงินสดจำนวน1,000ปูล่า
And a cheque for £5,000 made out in the name of Mr Sherlock Holmes.ในชื่อของมิสเตอร์เชอร์ล็อค โฮล์ม
Now go get my cheque book!ไปเอาสมุดเช็คมาให้ฉัน!
The cheque you owe me to pay off your boyfriend's loan,เช็กที่เธอต้องจ่ายฉัน เพื่อใช้หนี้แทนแฟนเธอน่ะ
Pay your cheque first.จ่ายเช็คของคุณครั้งแรก
Oh. I have a rent cheque for her.โอ้ ฉันเอาเช็คค่าเช่ามาให้เธอน่ะค่ะ
You sell the salmon you catch in your herring nets and you're still cashing that second illegal welfare cheque every month.คุณขายแซลมอนปนกับปลาแฮร์ริง แถมยังเอาบิลสังคมสงเคราะห์ ผิดกฎหมายนั่นไปขึ้นเงินทุกเดือน

cheque ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギフトチェック[, gifutochiekku] (n) gift check; gift cheque
パーソナルチェック[, pa-sonaruchiekku] (n) personal check; personal cheque
不渡り小切手[ふわたりこぎって, fuwatarikogitte] (n) dishonored check; dishonoured cheque
当座預金[とうざよきん, touzayokin] (n) (1) (See 預金) current account; transactional account; (2) checking account; cheque account; demand account
当座預金口座[とうざよきんこうざ, touzayokinkouza] (n) checking account; cheque account
キャッシュレスチェックレスソサイティ[, kyasshuresuchiekkuresusosaitei] (n) cashless checkless society (chequeless)
トラベラーズチェック(P);トラベラーチェック[, torabera-zuchiekku (P); torabera-chiekku] (n) traveller's cheque; traveler's check; (P)
不渡り[ふわたり, fuwatari] (n) non-payment; dishonouring (bill); dishonoring (bill); bouncing (cheque, check); (P)
交換[こうかん, koukan] (n,vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P)
偽小切手[ぎこぎって, gikogitte] (n) counterfeit check (cheque); bad paper
先付け;先付[さきづけ, sakiduke] (n) (1) appetizer; (2) (See 先日付け) later date; post-dating (e.g. a letter or cheque)
原票[げんぴょう, genpyou] (n) stub (of a checkbook, chequebook)
小切手[こぎって, kogitte] (n) cheque; check; (P)
小切手外交[こぎってがいこう, kogittegaikou] (n) checkbook diplomacy; chequebook diplomacy
市松模様[いちまつもよう, ichimatsumoyou] (n,adj-no) checks; check (checkered, chequered) pattern; checkerboard
振り出す[ふりだす, furidasu] (v5s,vt) to shake and give; to start shaking; to shake out; to write (draw on) a check (cheque)
送金小切手[そうきんこぎって, soukinkogitte] (n) cashier's cheque; cashier's check; demand draft; demand draught

cheque ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชีเดินสะพัด[n. exp.] (banchī doēn) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account FR: compte courant [m]
บัญชีกระแสรายวัน[n. exp.] (banchī kras) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account FR: compte courant [m]
บัญชีรายวัน[n. exp.] (banchī rāiw) EN: current account ; A/C ; cheque account ; checking account FR: compte courant [m]
เช็ค[n.] (chek) EN: cheque ; check (Am) ; draft FR: chèque [m]
เช็คเด้ง[n. exp.] (chek deng) EN: bounced cheque ; bounced check ; bad cheque FR: chèque sans provision [m]
เช็คเดินทาง[n. exp.] (chek doēnth) EN: traveller's cheque ; traveller's check (Am.) FR: chèque de voyage [m]
เช็คคืน[n. exp.] (chek kheūn) EN: uncovered cheque ; uncovered check (Am.) ; bad cheque ; bad check (Am.) FR:
เช็คขีดคร่อม[n.] (chekkhītkhr) EN: crossed cheque ; crossed check (Am.) FR: chèque barré [m]
เช็คของขวัญ[n. exp.] (chek khøngk) EN: gift cheque FR: chèque cadeau [m]
เช็คไปรษณีย์[n.] (chekpraisan) EN: postal check ; postal order FR: chèque postal [m]
เช็คที่ธนาคารรับรอง[n. exp.] (chek thī th) EN: certified cheque ; certified check (Am.) FR:
จ่ายเป็นเช็ค[v. exp.] (jāi pen che) EN: pay by cheque ; pay by check (Am.) FR: payer par chèque
การแลกเปลี่ยนเช็ค[X] (kān laēkplī) EN: exchange cheque FR:
แคชเชียร์เช็ค[n. exp.] (khaētchīa c) EN: cashier's cheque ; cashier's check (Am.) FR:
ขึ้นเช็ค[v. exp.] (kheun chek) EN: cash a cheque FR:
เขียนเช็ค[v. exp.] (khīen chek) EN: write a cheque ; write a check (Am.) FR: rédiger un chèque
เคลียร์เช็ค[v. exp.] (khlīa chek) EN: clear a cheque ; clear a check (Am.) FR:
กรอกเช็ค[v. exp.] (krøk chek) EN: fill out a cheque FR: libeller un chèque
นักปลอมเช็ค[n. exp.] (nak pløm ch) EN: cheque fraudster ; check fraudster (Am.) FR:
ออกเช็ค[v. exp.] (øk chek) EN: make out a cheque FR:
ขึ้นเงิน[v. exp.] (kheun ngoen) EN: cash ; draw money ; cash a cheque/check (Am.) FR: encaisser ; toucher de l'argent
ขีดคร่อม[v.] (khītkhrǿm) EN: cross a line ; cross a cheque/check (Am.) FR: barrer
ขีดคร่อมเช็ค[v. exp.] (khītkhrǿm c) EN: FR: barrer un chèque
นกเด้าลมหลังเทา[n. exp.] (nok daolom ) EN: Grey Wagtail FR: Bergeronnette des ruisseaux [f] ; Bergeronnette boarule [f] ; Lavandière jaune [f] ; Hochequeue jaune [m]
นกอุ้มบาตร[n. exp.] (nok um bāt) EN: White Wagtail FR: Bergeronnette grise [f] ; Lavandière grise [f] ; Hochequeue [m]
ประเทศเช็ก[n. prop.] (Prathēt Che) EN: Czech Republic FR: République tchèque [f] ; Tchéquie [f]
สมุดเช็ค[n. exp.] (samut chek) EN: chequebook ; checkbook FR: chéquier [m] ; carnet de chèques [m]
สาธารณรัฐเช็ก[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Czech Republic FR: République tchèque [f] ; Tchéquie [f]

cheque ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blankoscheck {m}blank cheque [Br.]; blank check [Am.]
Verrechnungsscheck {m}collection only cheque [Br.]; collection only check [Am.]
Barscheck {m}open cheque [Br.]; open check [Am.]
Orderscheck {m}order cheque
Barscheck {m}personal cheque
Postcheck {m}postal cheque
Schachbrettmuster {n}chequer [Br.]; checker [Am.]
kariert; schachbrettartig; gescheckt {adj}chequered [Br.]; checkered [Am.]
Start-Ziel-Flagge {f}chequered flag
Tränenblech {n}raised pattern plate; chequer plate; non-slip steel floor plate; safety tread floor plate; anti-slip plate [Am.]
ungedeckt {adj} (Scheck)uncovered (cheque; check)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cheque
Back to top