ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chink

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chink*, -chink-

chink ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chink (n.) รอยแยกเล็กๆ Syn. crack, slit, fissure
chink (vt.) ทำเสียงดังกริ๊ง
chink (vi.) มีเสียงดังกริ๊ง
chink (n.) เสียงดังกริ๊ง Syn. clinking sound
chinky (sl.) เจ๊ก (คำหยาบ) See also: คนจีน
chinky (sl.) ร้านอาหารจีน (คำหยาบ)
chinky (sl.) อาหารจีน (คำหยาบ)
English-Thai: HOPE Dictionary
chink(ชิงคฺ) n. รอยร้าว,รอยประสาน,รอยแยก,ช่องโหว่,เงิน,เงินสด -v. อุดช่อง
chinky(ชิง'คี) adj. เป็นรอยแตก,เป็นรอยแยก
English-Thai: Nontri Dictionary
chink(n) รอยร้าว,รู,ร่อง,ช่องโหว่,รอยแยก,เสียงกระทบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dock that Chink a day's pay for napping on the job.ตัดเงินไอ้เจ๊กนั่นฐานแอบงีบ
Well, it's usually gonna be somebody with some sort of weakness you know, a chink in the armor that the demon can worm through.ก็ส่วนมากมักจะเป็นคนที่อ่อนแอ จะเป็นคนที่ปีศาจสามารถเข้าสิงได้
Let's go, Chucky. We're picking up the Chink money now.ไปกันเถอะชัคกี้ เราจะไปเอาเงินพวกเจ๊กกัน
What? You think you're Chinese? You hanging out with that Chink with a sitar.หา แกนึกว่าแกเป็นคนจีนรึ ไปคลุกอยู่กับไอ้เจ็กแถวไชน่าทาวน์รึไง
You get yourself a little of that Moo goo gai pan from that chink place around the corner?นายสั่งอาหารตามสั่งอาหารจีน ไก่ผัดผักน้ำมันหอย มาจากตรอกร้านอาหารจีน ตรงหัวมุมถนนงั้นเหรอ
He's gonna find every chink in your armor, Sam,มันจะหาจุดอ่อน ทุกอย่างในตัวนาย แซม
Sometimes the thing you thought was the most brutal aspect of the virus, turns out to be the chink in its armor.บางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่า... เป็นไวรัสที่ร้ายแรงที่สุด อาจจะเป็นช่องโหว่บนเกราะกำบังของเธอ
Turns out to be the chink in its armor.อาจจะเป็นช่องโหว่บนเกราะกำบังของเธอ
We'll give some land to the niggers and the chinks but we don't want the Irish!เราจะให้ที่ดินนิโกรกับคนจีน... ...แต่ไม่ให้พวกไอริช
The Chinks tell me that the hit man... was kind of the Italian type.พวกเจ๊กบอกฉันว่ามันเป็นนักฆ่า... ที่เป็นอิตาเลี่ยน
Entirely different kind of chinks.ต่างกับพวกคนจีนตั้งเยอะ
But hey, pachinko parlors and taxis,แต่ พนักงานร้านปาจิงโกะ กับคนขับแทกซี่ เนี้ยน่ะ

chink ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缝子[fèng zi, ㄈㄥˋ ㄗ˙, 缝子 / 縫子] crack; chink; narrow slit; crevice

chink ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャンコロ[, chankoro] (n) (sl) (vulg) (X) Chinese person; Manchu person; Chink
隙(P);透き[すき(P);げき(隙);ひま(隙);すきけ(隙), suki (P); geki ( geki ); hima ( geki ); sukike ( geki )] (n) (1) gap; space; (2) (すき only) break; interlude; interval; (3) (すき, げき, ひま only) chink (in one's armor, armour); chance; opportunity; (4) (げき, ひま only) breach (of a relationship between people); (P)
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
カチンカチン[, kachinkachin] (adj-na) (1) rock hard; stiff and unyielding (personality); (n) (2) clangor
がちんこ;ガチンコ[, gachinko ; gachinko] (n) (sl) competing in earnest (esp. in sumo)
カチンコ;かちんこ[, kachinko ; kachinko] (n) clapperboard
カンフル丁幾[カンフルチンキ, kanfuruchinki] (n) tincture of camphor
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately
キッチンキャビネット[, kicchinkyabinetto] (n) kitchen cabinet
こちんこちん[, kochinkochin] (adj-no,adj-na) (1) hard (due to freezing, drying, etc.); (2) wound up; tense
ジャラジャラ;じゃらじゃら[, jarajara ; jarajara] (adv,adv-to,vs) (1) jingling; jangling; clinking; chinking; (2) lasciviously; coquettishly
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly
チンカス[, chinkasu] (n) (col) (See スメグマ) smegma
チンク油[チンクゆ, chinku yu] (n) zinc oxide oil
ちんけ;チンケ[, chinke ; chinke] (adj-na) worst; poor and boring; uncool
ちんこ[, chinko] (n) (col) (vulg) penis
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis
ニコチンキャンディー[, nikochinkyandei-] (n) nicotine lollipop
パチスロ[, pachisuro] (n) (abbr) slot machine in a pachinko parlor (parlour)
パチプロ[, pachipuro] (n) (abbr) professional pachinko player
パチンコ(P);ぱちんこ[, pachinko (P); pachinko] (n,vs) (1) (usu. パチンコ) pachinko (Japanese pinball); (2) slingshot; catapult; (P)
ぱちんこ屋[ぱちんこや, pachinkoya] (n) pinball parlor; pinball hall
ホールスタッフ[, ho-rusutaffu] (n) staff who serve or assist customers or visitors (e.g. restaurant, pachinko parlour, etc.) (wasei
ヨジウムチンキ[, yojiumuchinki] (n) (obsc) (See ヨードチンキ) tincture of iodine
不沈艦[ふちんかん, fuchinkan] (n) unsinkable battleship
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play
喉ちんこ[のどちんこ;ノドチンコ, nodochinko ; nodochinko] (n) (uk) (col) (See 口蓋垂) uvula
摩ってしまう[すってしまう;スッてしまう, sutteshimau ; sutsu teshimau] (exp,v5u) (uk) (obsc) to squander one's money (through gambling, Pachinko, etc.)
擦る(P);摩る;磨る;擂る[する, suru] (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one's money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P)
景品[けいひん, keihin] (n) (1) gift; premium; freebie; giveaway; something additional; an extra; (2) prize (lottery drawing, pachinko, etc.); (3) party favor (favour); (P)
樟脳チンキ;樟脳丁幾[しょうのうチンキ, shounou chinki] (n) tincture of camphor
沈下橋[ちんかばし, chinkabashi] (n) bridge designed to be underwater during a flood
沈金[ちんきん, chinkin] (n) gold-inlaid laquerware (using powdered gold in etched grooves)
沈金彫;沈金彫り[ちんきんぼり, chinkinbori] (n) gold-inlaid laquerware
沈降[ちんこう, chinkou] (n,vs) precipitate; settle
沈降海岸[ちんこうかいがん, chinkoukaigan] (n) submerged shoreline
珍客[ちんきゃく;ちんかく, chinkyaku ; chinkaku] (n) welcome visitor; rare guest
規那丁幾[キナチンキ, kinachinki] (n) (uk) tincture of cinchona
赤血球沈降速度[せっけっきゅうちんこうそくど, sekkekkyuuchinkousokudo] (n) erythrocyte sedimentation rate
運賃込みで[うんちんこみで, unchinkomide] (exp) freight included (prepaid)

chink ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ๊ก[n. prop.] (Jek ) EN: Chink (pej.) FR: Chintok [m] (péj.)
ชินคันเซ็น[TM] (Chinkansen) EN: Shinkansen FR: Shinkansen

chink ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Palatschinke {f} [Ös.] | Palatschinken
Salat {m} mit Schinkenham salad

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chink
Back to top