ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

proofread

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *proofread*, -proofread-

proofread ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proofread (vi.) พิสูจน์อักษร Syn. scan, improve, correct
proofread (vt.) พิสูจน์อักษร Syn. scan, improve, correct
proofreader (n.) ผู้พิสูจน์อักษร Syn. reader, editor
English-Thai: HOPE Dictionary
proofread(พรูฟ'รีด) vt.,vt. อ่านตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ., See also: proffreader n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรู๊ฟ (v.) proofread Syn. พิสูจน์
พิสูจน์อักษร (v.) proofread See also: proof
proof (vt.) พิสูจน์อักษร (คำย่อของคำว่า proofread) See also: ตรวจคำผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think maybe you--you should have had someone proofread itฉันคิดว่าคุณควรมีคนช่วยตรวจทานนะ
Look, I just need her to proofread my personal essay.ดูนี่,ฉันแค่ต้องการเธอเพื่อตรวจเรียงความประวัติส่วนตัวของฉัน
Ah, Miss Corinth has proofread my N400 form and says, 'tis good to go.คุณโครินธ์พิสูจน์อักษร แบบเอ็น 400 ของผม แล้วบอกว่า "ใช้ได้แล้วค่ะ"
Proofread Jenny's column. Read Sebastian's latest opus.ตรวจงานให้เจนนี่ อ่านงานเขียนของเซบาสเตียน
Come on, t-brain. you're proofreading at Wagner Finch.ไม่เอาน่า มันสมอง เธอเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ Wagner Finch
Alistair sent me these about six months ago to proofread.อลิซแตร์ส่งนี่มาให้ฉัน เมื่อราวหกเดือนก่อน เพื่อพิสูจน์อักษร
If it wasn't dog-walking at 10 bucks an hour, it was house-sitting or proofreading.เรื่องเงิน ถ้าไม่ใช่จูงหมาไปเดินเล่น ชั่วโมงละ 10 เหรียญ
Do you know how to proofread?รู้วิธีการที่พิสูจน์อักษรคะ ?
A specialized protein proofreads to make sure that only the right letters are accepted so that the DNA is accurately copied.โปรตีนเฉพาะพิสูจน์อักษร เพื่อให้แน่ใจว่า ว่ามีเพียงตัวอักษรที่ถูกต้อง ได้รับการยอมรับ เพื่อให้ดีเอ็นเอจะถูกคัดลอก อย่างถูกต้อง
Occasionally, a proofreading error slips through making a small, random change in the genetic instructions.บางครั้งความผิดพลาดพิสูจน์ อักษรบิลผ่าน ทำให้ขนาดเล็กการเปลี่ยนแปลง สุ่มในคำแนะนำทางพันธุกรรม

proofread ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 校] proofread; to check; to compare

proofread ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
校を重ねる[こうをかさねる, kouwokasaneru] (exp,v1) to proofread again and again
一校[いっこう, ikkou] (n) whole school; the first proof; one proofreading; (P)
校了[こうりょう, kouryou] (n,vs) proofreading completed
校正(P);較正[こうせい, kousei] (n,vs) (1) (校正 only) proofreading; correction of press; (2) calibration; (P)
校正係[こうせいがかり, kouseigakari] (n) proofreader
校注;校註[こうちゅう, kouchuu] (n) collation editing; proofreading and annotation
校閲[こうえつ, kouetsu] (n,vs) revision; proofreading; (P)
校閲係[こうえつがかり, kouetsugakari] (n) proofreader
素読[そどく, sodoku] (n,vs) (See 素読み) reading something (usu. aloud) without trying to understand it; reading something only for the purposes of proofreading
赤字[あかじ, akaji] (n,adj-no) (1) deficit; (being in or going into) the red; (2) red text; red letters; (3) corrections (by a teacher or proofreader) written in red; (P)

proofread ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พิสูจน์อักษร[v. exp.] (phisūt aksø) EN: proofread FR:
ปรู๊ฟ[v.] (prūp) EN: proofread ; proof FR: corriger les épreuves
สอบทาน[v.] (søpthān) EN: check ; check up ; verify ; proofread ; collate FR: comparer ; s'assurer ; vérifier ; relire
ตรวจปรู๊ฟ[v. exp.] (trūat prūp) EN: proofread FR:
เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร[n. exp.] (jaonāthī ph) EN: proofreader FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า proofread
Back to top