ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boa

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boa*, -boa-

boa ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boa (n.) งูเหลือม See also: งูหลาม, งูเหลือม Syn. boa constrictor
boa constrictor (n.) งูเหลือม See also: งูหลาม, งูเหลือม
boar (n.) หมูป่า
board (n.) แผงวงจรของอุปกรณ์ไฟฟ้า
board (n.) อาหาร Syn. meal
board (n.) กระดาน
board (n.) คณะกรรมการ Syn. committee, management
board (vt.) ขึ้น (ยานพาหนะ) โดยเป็นผู้โดยสาร Syn. get on
board game (n.) เกมในร่มแบบหนึ่ง (ผู้เล่น 2 คน) See also: เกมแบคแกมมอน
board in (phrv.) นำอาหารไปที่ทำงาน
board out (phrv.) ใช้บริการอาหารและที่พักนอกบ้าน
board with (phrv.) นำอาหารไปกับ
boarder (n.) เด็กประจำ (ทั้งกินและพักที่โรงเรียน)
boarding (n.) ไม้กระดานยาว
boarding school (n.) โรงเรียนที่มีการเรียนเฉพาะกลางวัน
boarding school (n.) หอพัก Syn. dorm, hostel
boarding-house (n.) บ้านที่มีทั้งห้องพักและอาหารสำหรับคนที่จ่ายค่าเช่า Syn. bed and breakfast
boarding-school (n.) โรงเรียนประจำ See also: โรงเรียนกินนอน Ops. day school
boardroom (n.) ห้องประชุมคณะกรรมการ
boardwalk (n.) ทางไม้กระดาน โดยเฉพาะแถวชายหาด
boast (vt.) คุยโว See also: โว, โม้, โอ้อวด Syn. brag
boast (n.) การคุยโม้ See also: การโอ้อวด Syn. brag
boast about (phrv.) คุยโม้ในเรื่อง See also: โอ้อวด, คุยโต Syn. brag about
boast of (phrv.) คุยโม้ในเรื่อง See also: โอ้อวด, คุยโต Syn. brag about
boaster (n.) คนชอบกระทำในสิ่งที่ดึงดูดความสนใจผู้อื่น See also: คนชอบเรียกร้องความสนใจ Syn. exhibitionist, egotist
boaster (n.) คนคุยโวที่พูดแต่เรื่องน่าเบื่อ (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนคุยโม้ที่พูดแต่เรื่องน่าเบื่อ Syn. blowhard, braggart
boastful (adj.) อวดดี See also: ยกตนข่มท่าน, คุยโว, โอ้อวด Syn. bragging, cocky
boastfully (adv.) โดยคุยโว See also: โดยวางก้าม, โดยโอ้อวด Syn. cockily
boastfulness (n.) การโอ้อวด Syn. vainglory
boasting (n.) ความโอ้อวด See also: การคุยโต Syn. bombast
boasting (n.) การโอ้อวด Syn. flamboyance Ops. modesty, humility
boasting (n.) ความทะนงตัว See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด Syn. arrogant, self-praise
boat (n.) เรือ Syn. ship
boat (vi.) เดินทางโดยเรือ See also: เดินทางทางน้ำ
boat neck (n.) คอปาด See also: เสื้อคอปาด Syn. neckline
boat race (sl.) ใบหน้า
boater (n.) หมวกฟางที่มียอดแบน
boating (n.) การพายหรือแล่นเรือเล่น Syn. sailing, yachting
boatload (n.) ระวาง See also: สินค้าบนเรือ Syn. cargo
boatman (n.) คนเรือ Syn. waterman
English-Thai: HOPE Dictionary
boa(โบ'อะ) n. งูเหลือม -pl. boas
boa constrictorn. งูเหลือม
boar(บอร์) n. หมูตัวผู้ที่ไม่ได้ตอน,หมูป่าตัวผู้
board(บอร์ดฺ) {boarded,boarding,boards} n. ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน,แผ่นกระดาษแข็ง,กระดานหมากรุก,ข้างเรือ,ค่าอาหาร,อาหาร,ที่พัก,โต๊ะประชุม,โต๊ะอาหาร,เวที,คณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บริหารของหน่วยงาน,แป้นสวิตช์ไฟฟ้าบนผลฝาผนัง,ขอบ,ข้าง vt. ใช้กระดานปู,บริการอาหาร,บริการ แผงวงจรแผงหมายถึง แผ่นพลาสติกที่มีการติดตั้งวงจรไฟฟ้าซึ่งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แผงเหล่านี้จะทำหน้าที่ต่าง ๆ เช่น แผงวงจรเร่งความเร็ว (accelerator board) จะมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็วกว่าตัวประมวลผลทีมีอยู่เดิม แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสียง (sound board) ก็จะเป็นตัวเพิ่มภาพและเสียง เป็นต้น
board of commissionersn. คณะกรรมาธิกา
boardern. นักเรียนกินนอน,ผู้มาพักและได้รับบริการอาหารด้วย
boardingn. ไม้กระดานทั้งหมด,ผิวหน้าไม้กระดาน,การขึ้นเรือ,เครื่องบิน รถไฟหรือยานพาหนะอื่น
boarding cardn. ใบขึ้นเครื่องบิน,ใบขนส่งสินค้าขึ้นเรือหรือเครื่องบิน
boarding schooln. โรงเรียนกินนอน
boardinghousen. บ้านพักหรือหอพักที่จัดอาหารให้พร้อม
boarfish(บอร์'ฟิซ) n. ปลาที่มีจมูกออกเป็นหนาม
boast(โบสทฺ) {boasted,boasting,boasts} vt. คุยโต,คุยโว,อวดอ้าง,โม้ -n. เรื่องคุยโม้,สิ่งที่คุยโม้, See also: boaster n.
boastful(โบสทฺ'ฟูล) adj. คุยโม้,อวดดี,ขี้คุย, See also: boastfulness n. ดูboastful, Syn. bragging
boat(โบท) {boated,boating,boats} n. เรือ,เรือบด,เรือลำเล็ก,สิ่งที่มีรูปร่างเหมือนเรือ,จานคล้ายเรือ vi. ลงเรือ vt. ขนส่งทางเรือ,เอาพายขึ้นเรือ
boat trainn. ขบวนรถไฟที่วิ่งเชื่อมติดกับเรือเพื่อถ่ายผู้โดยสาร
boatel(โบเทล') โรงแรมริมฝั่งน้ำ
boater(โบ'เทอะ) คนแล่นเรือ ,หมวกฟางชนิด
boating(โบท'ทิง) n.,adj. การพายเรือแล่น,การแล่นเรือเล่น
boatman(โบท'เมิน) n. ผู้ชำนาญทางเรือ,ผู้ค้าขายเกี่ยวกับเรือ, See also: boatmanship n.
boatsman(โบท'สเมิน) n. =boatman
boatswain(โบ'เซิน) n. สรั่งเรือ,พันจ่าเรือที่มีหน้าที่ดูแลเรือ,หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ
boatwright(โบท'โรทฺ) n. คนสร้างเรือไม้
boatyard(โบท'ยาร์ด) n. บริเวณท่าเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
boa(n) งูเหลือม
boar(n) หมี,หมูป่า
board(n) กระดาน,กระดาษแข็ง,ที่พัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บริหาร
boarder(n) นักเรียนกินนอน,นักเรียนประจำ
boarding(adj) ให้เช่าที่พักพร้อมจัดอาหารให้ด้วย
BOARDING boarding school(n) โรงเรียนประจำ,โรงเรียนกินนอน
boardwalk(n) ทางเดินริมทะเล,ถนนกระดานไม้
boast(n) การคุยโว,การโม้,การโอ้อวด
boastful(adj) ชอบคุยโว,ชอบโม้,ชอบโอ้อวด
boat(n) เรือ
boating(n) การพายเรือ,การแล่นเรือ
boatman(n) คนแจวเรือ,ผู้ชำนาญทางเรือ
boatswain(n) หัวหน้ากะลาสีเรือ,จ่ายามเรือ,สรั่งเรือ
boatyard(n) บริเวณท่าเรือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
board๑. สำนักงานคณะกรรมการ๒. คณะกรรมการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
board of commissionersคณะเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
boarderผู้พักกินนอน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
boasting poemบทกวีโอ้อวด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Board gamesการละเล่นบนกระดาน [TU Subject Heading]
Boarder termคำที่กว้างกว่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Boardinghousesบ้านพัก [TU Subject Heading]
Boatmenชาวเรือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดาน (n.) board See also: plank, batten
ที่ประกาศ (n.) board See also: notice board, billboard, signboard, display panel, poster board, display panel, poster board Syn. ป้ายประกาศ
บอร์ด (n.) board Syn. กระดาน
ไม้กระดาน (n.) board See also: planks, deal, strip, slat Syn. ไม้แผ่น, ไม้ระแนง
ไม้แผ่น (n.) board See also: plank, lath, strip, slat
หูช้าง (n.) board cut to a right angle to fit into corners See also: right-angled piece of wood, wood gusset
เติ่ง (n.) board for dice games
คณะกรรมการอำนวยการ (n.) board of committee See also: steering committee
คณะที่ปรึกษา (n.) board of consultant See also: advisory group
คณะกรรมการผู้บริหาร (n.) board of directors See also: board
สกท. (n.) Board of Investment See also: BOI Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
นักเรียนกินนอน (n.) boarder Ops. นักเรียนไปกลับ
นักเรียนประจำ (n.) boarder Syn. นักเรียนกินนอน Ops. นักเรียนไปกลับ
กินนอน (adj.) boarding See also: resident
โรงเรียนกินนอน (n.) boarding school Syn. โรงเรียนประจำ
โรงเรียนประจำ (n.) boarding school Syn. โรงเรียนกินนอน
การคุย (n.) boast See also: brag, vaunt Syn. การโม้, การคุยโม้, การโอ้อวด
การคุยโม้ (n.) boast See also: brag, vaunt Syn. การโม้, การโอ้อวด
การโม้ (n.) boast See also: brag, vaunt Syn. การคุยโม้, การโอ้อวด
การโอ้อวด (n.) boast See also: brag, vaunt Syn. การโม้, การคุยโม้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Is it true that you went to boarding school?เป็นความจริงหรือที่เธอไปเข้าโรงเรียนประจำ?
The boat is really to leaveเรือใกล้จะออกแล้ว ทุกคนขึ้นเรือได้แล้ว
You and I are in the same boatเธอและฉันเราลงเรือลำเดียวกันแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was a picture of a boa constrictor swallowing an animal.ในหนังสือธรรมชาติ เกี่ยวกับป่ายุคดึกดำบรรพ์ มันเป็นรูปงูเหลือมที่กำลังกลืนสัตว์
It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. Obviously.เห็น ๆอยู่ว่านี่มันรูปงูเหลือม ที่กำลังย่อยช้าง
Since the grownups were not able to understand it, I made another, showing the elephant inside the boa constrictor, so they could see it clearly.ในเมื่อพวกผู้ใหญ่ดูแล้วไม่เข้าใจ ผมเลยวาดอีกรูปหนึ่ง ให้เห็นช้างที่อยู่ในท้องงูเหลือมชัด ๆ
This time, I was told to stop wasting my time drawing boa constrictors, whether from the inside or the outside, and attend to my studies, which I did.ผู้ใหญ่บอกให้ผมเลิกเสียเวลา กับการวาดรูปงูเหลือม ไม่ว่าจะเป็นในท้องงูหรือนอกท้องงู แล้วก็ไปเรียนหนังสือซะ ซึ่งผมก็เลิก
In time, I stopped showing my drawing and never again mentioned boa constrictors, elephants or stars.ผมเลิกเอาภาพวาดของผมให้ผู้ใหญ่ดู และไม่เคยพูดถึงงูเหลือม ช้างหรือดวงดาวอีกเลย
I don't want an elephant inside a boa constrictor.ไม่เอา ผมไม่ต้องการ รูปช้างในท้องงูเหลือม
A boa constrictor is very dangerous, and an elephant is very cumbersome.งูเหลือมมันอันตรายมาก ช้างก็ใหญ่เทอะทะไม่สะดวก
Unaccustomed as I am to drawing anything but boa constrictors and elephants,ไม่คุ้นเคยเหมือนที่ผมวาดอย่างอื่น นอกจากงูเหลือมกับช้าง
Okay, look, Boa Vista, your career isn't over because of this, but you see how hard things can be when people take what you say out of context.เอโค,ฟังนะ,โบ วิสต้า,อาชีพคุณ ,ไม่ได้จะจบเพราะเรื่องนี้, แต่คุณรู้ว่ายังไง มันยากที่จะทำ เมื่อคนเราทำอะไร สิ่งที่คุณพูดออกไป
And when you saw Boa Vista, you found a chance to hide behind insanity.และเมื่อคุณเห็น โบ วิสต้า,คุณพบ โอกาสที่จะทำทีว่าวิกลจริต
I was a big fan of BoA ever since she sang the song "Argentina Girl."ฉันเป็นแฟนตัวยงของโบอาเลยล่ะ ตั้งแต่ที่เธอร้องเพลง "Argentina Girl." นะ
As the boa moves in for the attack the mouse seems to be facing certain death.เมื่องูเหลือมเคลื่อนที่เข้าไปเพื่อโจมตี ดูเหมือนหนูกำลังเผชิญหน้ากับความตาย

boa ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蚺蛇[rán shé, ㄖㄢˊ ㄕㄜˊ, 蚺蛇] boa constrictor
蟒蛇[mǎng shé, ㄇㄤˇ ㄕㄜˊ, 蟒蛇] boa constrictor
匾额[biǎn é, ㄅㄧㄢˇ ㄜˊ, 匾额 / 匾額] a horizontal inscribed board
在车[zài chē, ㄗㄞˋ ㄔㄜ, 在车 / 在車] aboard
船上[chuán shàng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄤˋ, 船上] aboard
通盘[tōng pán, ㄊㄨㄥ ㄆㄢˊ, 通盘 / 通盤] across the board; comprehensive; overall; global
广告牌[guǎng gào pái, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄞˊ, 广告牌 / 廣告牌] advertisement; hoarding; signboard
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, 乘务员 / 乘務員] attendant on an airplane, train, boat etc
篮板[lán bǎn, ㄌㄢˊ ㄅㄢˇ, 篮板 / 籃板] backboard
拖驳[tuō bó, ㄊㄨㄛ ㄅㄛˊ, 拖驳 / 拖駁] barge; lighter (pulled by a tugboat)
床头[chuáng tóu, ㄔㄨㄤˊ ㄊㄡˊ, 床头 / 床頭] bedhead; bedside; headboard
板擦[bǎn cā, ㄅㄢˇ ㄘㄚ, 板擦] blackboard eraser
板擦儿[bǎn cā r, ㄅㄢˇ ㄘㄚ ㄖ˙, 板擦儿 / 板擦兒] blackboard eraser
黑板[hēi bǎn, ㄏㄟ ㄅㄢˇ, 黑板] blackboard
住校[zhù xiào, ㄓㄨˋ ㄒㄧㄠˋ, 住校] boarding school
[chà, ㄔㄚˋ, 侘] boast; despondent
公猪[gōng zhū, ㄍㄨㄥ ㄓㄨ, 公猪 / 公豬] boar
[pǎng, ㄆㄤˇ, 嗙] boast
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 嘐] boastful; bombastic
寄宿学校[jì sù xué xiào, ㄐㄧˋ ㄙㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, 寄宿学校 / 寄宿學校] boarding school
寄宿生[jì sù shēng, ㄐㄧˋ ㄙㄨˋ ㄕㄥ, 寄宿生] boarder
小船[xiǎo chuán, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄨㄢˊ, 小船] boat
[bèng, ㄅㄥˋ, 搒] boat; to whip
[bǎn, ㄅㄢˇ, 板] board; plank; plate; slab; stiff; unnatural; pedal
板子[bǎn zi, ㄅㄢˇ ㄗ˙, 板子] board; plank; bamboo or birch for corporal punishment
牌匾[pái biǎn, ㄆㄞˊ ㄅㄧㄢˇ, 牌匾] board (attached to a wall)
登机桥[dēng jī qiáo, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄑㄧㄠˊ, 登机桥 / 登機橋] boarding gate (at airport); aircraft boarding bridge
登机牌[dēng jī pái, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄆㄞˊ, 登机牌 / 登機牌] boarding pass
登机证[dēng jī zhèng, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄓㄥˋ, 登机证 / 登機證] boarding pass
登机门[dēng jī mén, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄇㄣˊ, 登机门 / 登機門] boarding gate
[jīn, ㄐㄧㄣ, 矜] boast; esteem; sympathize
矜功不立[jīn gōng bù lì, ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 矜功不立] boasts a lot, but nothing comes of it (成语 saw)
自夸[zì kuā, ㄗˋ ㄎㄨㄚ, 自夸 / 自誇] boast
泷船[lóng chuán, ㄌㄨㄥˊ ㄔㄨㄢˊ, 泷船 / 瀧船] boat or raft adapted to handle rapids; white-water raft
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, 纤 / 縴] boatman's tow-rope
[zhōu, ㄓㄡ, 舟] boat
[gāng, ㄍㄤ, 舡] boat; ship
[háng, ㄏㄤˊ, 航] boat; ship; vessel; craft; to navigate; to sail
船夫[chuán fū, ㄔㄨㄢˊ ㄈㄨ, 船夫] boatman

boa ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴマフトラザメ[, gomafutorazame] (n) boa catshark (Scyliorhinus boa, species from the Caribbean and Gulf of Mexico)
ボアコンストリクター[, boakonsutorikuta-] (n) boa constrictor (Boa constrictor)
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp
Uボート[ユーボート, yu-bo-to] (n) U-boat; submarine
アイロン台[アイロンだい, airon dai] (n) ironing board
アップル拡張キーボード[アップルかくちょうキーボード, appuru kakuchou ki-bo-do] (n) {comp} Apple Extended Keyboard
アドオンボード[, adoonbo-do] (n) {comp} add-on board
イチマルイチキーボード[, ichimaruichiki-bo-do] (n) {comp} 101 Keyboard
イチマルロクキーボード[, ichimarurokuki-bo-do] (n) {comp} 106 Keyboard
いばりんぼ;えばりんぼ[, ibarinbo ; ebarinbo] (n) (col) (See 威張る) boaster
インシュレーションボード[, inshure-shonbo-do] (n) insulation board
インターネット掲示板[インターネットけいじばん, inta-netto keijiban] (n) internet forum; internet bulletin board
ウィンドウアクセラレータボード[, uindouakuserare-tabo-do] (exp) {comp} Windows accelerator board
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location)
ウォーターボーディング[, uo-ta-bo-deingu] (n) (See 水責め) waterboarding
エメリーボード[, emeri-bo-do] (n) emery board
エルゴノミックキーボード[, erugonomikkuki-bo-do] (n) {comp} ergonomic keyboard
オールボアール;オールヴォワール[, o-ruboa-ru ; o-ruvowa-ru] (int) (See 左様なら) au revoir (fre
オセロ[, osero] (n) Othello (board game)
オセロゲーム[, oseroge-mu] (n) (See オセロ) Othello (board game) (wasei
オボアルブミン;オバルブミン[, oboarubumin ; obarubumin] (n) ovalbumin
オンボードデバイス[, onbo-dodebaisu] (n) {comp} onboard device
カートン;カルトン[, ka-ton ; karuton] (n) (1) carton (e.g. of cigarettes); (2) tray (in which money is placed when paying); dish; (3) (カルトン only) pasteboard (fre
カチンコ;かちんこ[, kachinko ; kachinko] (n) clapperboard
カップボード[, kappubo-do] (n) cupboard
がぶる[, gaburu] (v5r) (1) to pitch (e.g. a boat); (2) to force out an opponent (Sumo)
ガラス張り[ガラスばり, garasu bari] (n,adj-no) glass-sided; aboveboard; open to scrutiny; (P)
かんかん帽[かんかんぼう, kankanbou] (n) boater (flat straw hat)
キーボード[, ki-bo-do] (n) keyboard; (P)
キーボードエンハンサ[, ki-bo-doenhansa] (n) {comp} keyboard enhancer
キーボードショートカット[, ki-bo-dosho-tokatto] (n) {comp} keyboard shortcut
キーボードテンプレート[, ki-bo-dotenpure-to] (n) {comp} keyboard template
キーボードのデザイン[, ki-bo-do no dezain] (n) {comp} keyboard design
キーボードの配置[キーボードのはいち, ki-bo-do nohaichi] (n) {comp} keyboard layout
キーボードパスワード[, ki-bo-dopasuwa-do] (n) {comp} keyboard password
キーボードバッファ[, ki-bo-dobaffa] (n) {comp} keyboard buffer
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard program input
キーボードマクロ[, ki-bo-domakuro] (n) {comp} keyboard macro
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] (n) {comp} keyboard input
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キーボード[きーぼーど, ki-bo-do] keyboard
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] keyboard input
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input
クリップボード[くりっぷぼーど, kurippubo-do] clipboard
けん盤[けんばん, kenban] keyboard
システムボード[しすてむぼーど, shisutemubo-do] system board
シングルボードコンピュータ[しんぐるぼーどこんぴゅーた, shingurubo-dokonpyu-ta] single-board computer
ドローイングボード[どろーいんぐぼーど, doro-ingubo-do] drawing board
ピッギーバックボード[ぴっぎーばっくぼーど, piggi-bakkubo-do] piggyback board
プリント基板[プリントきばん, purinto kiban] printed board
プリント基盤[プリントきばん, purinto kiban] PCB, printed wiring board
プリント板[プリントばん, purinto ban] printed circuit (PC) board
プリント配線盤[プリントはいせんばん, purinto haisenban] printed circuit board
ブレッドボード[ぶれっどぼーど, bureddobo-do] breadboard
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage
プロセッサボード[ぷろせっさぼーど, purosessabo-do] processor board
マザーボード[まざーぼーど, maza-bo-do] motherboard
メモリ拡張ボード[メモリかくちょうボード, memori kakuchou bo-do] memory expansion board
入力誤り[にゅうりょくあやまり, nyuuryokuayamari] keyboard input
各国語キーボード[かくこくごキーボード, kakukokugo ki-bo-do] national keyboard
基板[きばん, kiban] board, substrate
拡張スロット[かくちょうロット, kakuchou rotto] expansion board slot
拡張ボード[かくちょうボード, kakuchou bo-do] expansion board
拡張日本語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard
掲示板[けいじばん, keijiban] bulletin board, notice board
掲示板システム[けいじばんシステム, keijiban shisutemu] bulletin board system
膜型キーボード[まくかたキーボード, makukata ki-bo-do] membrane keyboard YOMIKATA NEEDS CHECKING!!!
配線盤[はいせんばん, haisenban] distribution frame, plugboard
電子掲示板[でんしけいじばん, denshikeijiban] electronic bulletin board, bulletin board network
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
乗せる[のせる, noseru] Thai: ให้ติดรถไปด้วย English: to take on board

boa ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โบอางูยักษ์[n. exp.] (bō-ā ngū ya) EN: FR: boa géant [m]
งูหลาม[n. exp.] (ngū lām) EN: python ; boa constrictor FR: python [m]
ใบเรือ[n. exp.] (bai reūa) EN: sail (of a sailboat) FR: voile de bateau [f] ; voile [f]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging ; rest house ; boarding house FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]
บรรทุกเรือ[v. exp.] (banthuk reū) EN: ship ; send by boat FR:
เบาวิสต้า[TM] (Baowistā) EN: Boavista FR: Boavista
บัตรขึ้นเครื่องบิน ; บัตรขึ้นเครื่อง[n. exp.] (bat kheun k) EN: boarding card FR: carte d'embarquement [f]
บัตรขึ้นเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์[n. exp.] (bat kheun k) EN: electronic boarding pass FR: carte d'embarquement électronique [f]
บัตรที่นั่ง[n. exp.] (bat thīnang) EN: boarding pass FR:
บัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบบาร์โค้ด 2 สองมิติ[n. exp.] (bat thīnang) EN: Mobile 2D Barcode Boarding Pass FR:
บน[prep.] (bon) EN: on ; upper ; above ; on top of ; aboard FR: sur ; dessus ; au-dessus ; à bord de ; supérieur
บนเครื่องบิน[n. exp.] (bon khreūan) EN: aboard aircraft aboard FR: à bord d'un avion
บนเรือ[n. exp.] (bon reūa) EN: aboard ship ; aboard FR: à bord d'un bateau
บนรถ[n. exp.] (bon rot) EN: aboard (a motor vehicle) FR: à bord d'un véhicule ; en voiture
บริการเรือข้ามฟาก[n. exp.] (børikān reū) EN: ferry boat service ; ferry service FR:
บด[n.] (bot) EN: small boat FR:
โบต = โบ๊ต[n.] (bōt) EN: boat FR: bateau [m]
บอร์ด[n.] (bøt) EN: board FR: tableau [m]
บอร์ด[n.] (bøt) EN: board ; committee FR: comité de direction [m]
บอร์ดประกาศ[n. exp.] (bøt prakāt) EN: bulletin board FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
ช่างต่อเรือ[n. exp.] (chang tø re) EN: shipwright ; boatbuilder ; boatmaker FR: constructeur de bateaux [m]
ฉัตรบรรณ[n.] (chattraban) EN: blackboard tree ; Indian devil tree ; ditabark ; milkwood pine ; white cheesewood ; pulai ; Alstonia scholaris FR: Alstonia scholaris
ชุมสาย[n.] (chumsāi) EN: telephone exchange; switchboard FR:
ชุมสายโทรศัพท์[n. exp.] (chumsāi thō) EN: telephone exchange; switchboard FR:
ดั้ง[n.] (dang) EN: boat used in procession FR:
ดรณี[n.] (daranī) EN: boat FR: bateau [m]
ดารณี[n.] (dāranī) EN: boat FR: bateau [m]
โดยสารเรือ[v. exp.] (dōisān reūa) EN: board a ship FR:
โดยทางเรือ[adv.] (dōi thāng r) EN: by boat FR: en bateau ; par bateau
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board FR: cloison en bois [f]
ฟลายบอร์ด[n.] (flāibøt) EN: flyboard FR:
เฟอร์รี่[n.] (foērī) EN: ferry ; ferryboat FR: ferry [m] ; ferry-boat [m]
ฝอย[v.] (føi) EN: exaggerate ; boast ; brag FR: exagérer ; se vanter
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachu) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
ห้องประชุมคณะกรรมการ[n. exp.] (hǿng prachu) EN: boardroom FR: salle de conférence du conseil d'administration [f]
หัวนอน[n.] (hūanøn) EN: head of the bed ; headboard FR: tête de lit [f]
หัวอกเดียวกัน[X] (hūa-ok dīok) EN: be in the same boat ; have some feeling in common FR:
หัวเตียง[X] (hūa tīeng) EN: headboard FR: tête de lit [f]
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: board cut to a right angle to fit into corners FR:
อินทรธนู[n.] (inthanū) EN: shoulder loop ; shoulder strap ; shoulder marks ; shoulder board ; epaulet FR: épaulette [f]

boa ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussbaugruppe {f}adapter board
Verwaltungsausschuss {m}administrative board
Beirat {m} | wissenschaftlicher Beiratadvisory council; advisory board | scientific advisory board
Alabasterkarton {m}alabaster cardboard
Albumkarton {m}album cardboard
Schlichtungsamt {n}arbitration board
Ankunftstafel {f}arrival board
ASCII-Tastatur {f}ASCII keyboard
Backbord {n}; backbordlarboard
Bierdeckelpappe {f}beer coaster board
Buchbinderpappe {f}binder board; bookbinding board
Bitumenholzfaserplatte {f}asphalttreated chipboard
Blisterkarton {m}blister board
Boa {f} [zool.] | Boas
Beschwerdekammer {f}board of appeal
Bretterdach {n}board roof
Handelsministerium {n}board of trade
Kuratorium {n}board of trustees
Leiterplattenführung {f}board guiding
Leiterplatten-Verbinder {m}board connector
Leiterplatten-Testgerät {n}board tester
Platine {f} | bestückte Platineboard | equipped board
Vorstand {m}; leitendes Gremium | beratendes Gremiumboard | advisory body; advisory board
Vorstand {m} (Firma)board of directors; managing board
Vorstandssitzung {f}board meeting
Vorstandstisch {m}Board of Directors table
Fremdenheim {n}boarding house
Internat {n}boarding school; residential school
Selbstbeköstigung {f}boarding oneself
Überheblichkeit {f}boastfulness
Bootsbau {m}boat building industry
Bootsfahrt {f}boat trip
Bootsgrab {n}boat grave
Bootshaken {m}boat hoak
Bootshaus {n}boat house; boathouse
Wettrudern {n}boat race
Bootfahrt {f}boating
Bootsführer {m}boatman
Versuchsaufbau {m}breadboard construction
Bauaufsichtsbehörde {f}building control authority; building supervisory board

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boa
Back to top