ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arrogant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arrogant*, -arrogant-

arrogant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arrogant (adj.) หยิ่ง See also: ทระนง, ทะนง, ถือตัว, ยโส, โอหัง, วางโต, จองหอง, อหังการ Syn. over-bearing, haughty
arrogant man (n.) คนที่หยิ่งยโส
arrogantly (adv.) อย่างยโส See also: อย่างวางท่า, อย่างถือตัว Syn. condescending, snobbisharrogant, condescendingly, snobbishly Ops. humbly, modestly
English-Thai: HOPE Dictionary
arrogant(แอร'โรเกินทฺ) adj. หยิ่ง,ยโส,จองหอง, Syn. haughty, conceited ###A. modest
English-Thai: Nontri Dictionary
arrogant(adj) หยิ่ง,จองหอง,ยโส,อวดดี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปึ่ง (adj.) arrogant See also: haughty, self-important, imperious, lordly, disdainful, proud Syn. ปึ่งชา, ปั้นปึ่ง Ops. นอบน้อม, อ่อนน้อม, ถ่อมตัว
ยโส (adj.) arrogant See also: self-important, conceited, haughty, disdainful, overbearing Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, โอหัง, เย่อหยิ่ง, จองหอง
หยิ่งยะโส (adj.) arrogant See also: haughty, disdainful, supercilious Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, ยโส, ทะนง Ops. อ่อนน้อม, ถ่อมตัว, ถ่อมตน
อหังการ (adj.) arrogant See also: proud, conceited, self-important, haughty, impudent Syn. หยิ่ง, จองหอง, อวดดี
เย่อหยิ่ง (adj.) arrogant See also: self-important, conceited, haughty, disdainful, overbearing Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, โอหัง, จองหอง
วางมาด (adv.) arrogantly See also: haughtily Syn. วางท่า, เต๊ะจุ๊ย, เต๊ะท่า, แอ๊ก
เต๊ะ (adv.) arrogantly See also: haughtily Syn. วางท่า, วางมาด, เต๊ะจุ๊ย, เต๊ะท่า, แอ๊ก
ถือตัว (v.) be arrogant See also: be haughty, be conceited Syn. ไว้ตัว, ถือเนื้อถือตัว, ยกตัว
ถือเนื้อถือตัว (v.) be arrogant See also: be overbearing, be haughty, be conceited, be priggish, put on airs Syn. ถือตัว
ถือเนื้อถือตัว (v.) be arrogant See also: be overbearing, be haughty, be conceited, be priggish Syn. ถือตัว, ไว้ตัว, ยกตัว
ทระนง (v.) to be arrogant See also: to be conceited, proud, to be lofty, to be haughty Syn. ทะนง, ถือดี, เย่อหยิ่ง, ไว้ตัว, ถือตัว, หยิ่ง, ทระนง
ผยอง (v.) be arrogant See also: prance, swagger Syn. ลำพอง, ทะนง, เย่อหยิ่ง
ยโส (v.) be arrogant See also: be conceited, be proud, be haughty Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, โอหัง, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, จองหอง
อหังการ (v.) be arrogant See also: be proud, be conceited, be self-important, be haughty Syn. หยิ่ง, จองหอง, อวดดี, ถือตัว
ฮึกเหิม (v.) be arrogant See also: be conceited Syn. เหิมฮึก, ผยอง
เย่อหยิ่ง (v.) be arrogant See also: be conceited, be proud, be haughty Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, โอหัง, ถือตัว, จองหอง
เย่อหยิ่ง (v.) be arrogant See also: prance, swagger Syn. ลำพอง, ทะนง
เย่อหยิ่ง (v.) to be arrogant See also: to be conceited, proud, to be lofty, to be haughty Syn. ทะนง, ถือดี, ไว้ตัว, ถือตัว, หยิ่ง, ทระนง
เอาใหญ่ (v.) be arrogant See also: be presumptuous Syn. กำเริบ, กำเริบเสิบสาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I was too arrogant in front of a person I don't even knowฉันวางท่ามากเกินไป ต่อหน้าคนที่ฉันไม่แม้กระทั่งรู้จักเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I hate... arrogant men.และ... ฉันเกลียด... ผู้ชายที่หยิ่งยโส.
You've lied to me, you steal from me... you engage in an utterly immoral... selfish, arrogant stunt without any regard for my feelings whatsoever.คุณโกหกฉัน ขโมยของของฉัน คุณทำในสิ่งที่ผิดทำนองคลองธรรม เห็นแก่ตัว หยิ่งยะโสทำอะไรไม่เห็นแก่ความรู้สึกของฉันเลย
It was an arrogant presumption, based on a failure to recognise your true feelings and Miss Bennet's.มันเป็นข้อสันนิษฐานที่อวดดีและความเหลวไหล ที่นึกว่ารู้ความรู้สึกแท้จริงของนายและมิสเบนเน็ต
Yeah, it did, you arrogant fuckin' prick!ใช่มันทำได้นายจะบ้าแล้วนะ
You arrogant shit!หลงตัวเองมากไปแล้ว ชั้นถึงไม่ไปร่วม พบปะสังสรรค์ด้วยไง
Jesus loves you but He also knows how to punish arrogant sinners like you.พระเยซูรักคุณแต่ท่านก็รู้ด้วยว่าจะลงโทษคนบาปที่โอหังเช่นคุณอย่างไร
You arrogant son of a bitch!คุณเป็นคนที่ยิ่งโยสที่สุดเลย!
You tell me when I'm being an arrogant son of a bitch and I tell you when you're being a pain in the ass.คุณบอกผมตอนที่ผมกลายเป็นผู้ชายที่จองหอง และผมบอกคุณ ตอนที่คุณรู้สึกเจ็บที่ก้น
You should be able to rub this treasure in their arrogant faces, and I want you to have the chance to do that.นายต้องค้นหาขุมทรัพย์เพื่อพิสูจน์มัน, และฉันอยากให้นายมีโอกาสทำให้สำเร็จ.
Elyse, you think Matt is an arrogant jock who wears his penis on his forehead... just to gain the approval of his sociopathic brother.แอลลี่ คุณคิดว่าแมตต์หยิ่งยโส ใครอยากให้เขาโชว์เจ้าโลก เพื่อจะพิสูจน์ว่าได้เข้าร่วมกับสังคมของพวกคุณ
You arrogant bastard. You've lost control.นายมันบ้าดีเดือด คุมตัวเองไม่อยู่
I see your Black Scorpion training also included lessons on how to become an arrogant jerk.ข้าเห็นการฝึกของแมงป่องดำ รวมทั้งวิธี.. ที่กลายเป็นพวกยะโสโอหัง

arrogant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大爷[dà yé, ㄉㄚˋ ㄧㄝˊ, 大爷 / 大爺] arrogant idler; self-centred show-off
狂妄自大[kuáng wàng zì dà, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄉㄚˋ, 狂妄自大] arrogant and conceited
狂恣[kuáng zì, ㄎㄨㄤˊ ㄗˋ, 狂恣] arrogant and unbridled
盛气凌人[shèng qì líng rén, ㄕㄥˋ ㄑㄧˋ ㄌㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, 盛气凌人 / 盛氣凌人] overbearing; arrogant bully
傲慢[ào màn, ㄠˋ ㄇㄢˋ, 傲慢] arrogant; haughty
大样[dà yàng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˋ, 大样 / 大樣] arrogant; full-page proofs (of newspaper); detailed drawing
[hū, ㄏㄨ, 幠] arrogant; rude; to cover
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 憍] arrogant
自大[zì dà, ㄗˋ ㄉㄚˋ, 自大] arrogant
自高自大[zì gāo zì dà, ㄗˋ ㄍㄠ ㄗˋ ㄉㄚˋ, 自高自大] arrogant
[yí, ㄧˊ, 訑] arrogant; mean
不可一世[bù kě yī shì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄧ ㄕˋ, 不可一世] consider oneself unexcelled in the world; be insufferably arrogant
狂妄[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, 狂妄] egotistical; arrogant; brassy
骄傲[jiāo ào, ㄐㄧㄠ ㄠˋ, 骄傲 / 驕傲] arrogant; conceited; full of oneself; proud
贡高我慢[gòng gāo wǒ màn, ㄍㄨㄥˋ ㄍㄠ ㄨㄛˇ ㄇㄢˋ, 贡高我慢 / 貢高我慢] haughty and arrogant
[ào, ㄠˋ, 傲] proud; overbearing; insolent; arrogant
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 骄 / 驕] proud; arrogant
臭屁[chòu pì, ㄔㄡˋ ㄆㄧˋ, 臭屁] smelly fart; arrogant
愚妄[yú wàng, ㄩˊ ㄨㄤˋ, 愚妄] stupid and arrogant

arrogant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber
伸し上がる[のしあがる, noshiagaru] (v5r,vi) to stand on tiptoe; to rise in the world; to become arrogant
威高;居高[いたか, itaka] (adj-na,n) (arch) (See 不遜,傲慢) arrogant
尊大不遜[そんだいふそん, sondaifuson] (n,adj-na) arrogant and presumptuous; haughty arrogance; intolerable insolence
栄耀栄華[えいようえいが;えようえいが, eiyoueiga ; eyoueiga] (n) wealth, prosperity, and arrogant splendor (splendour); (living sumptuously) intoxicated by wealth and power; luxury
踏ん反り返る;ふんぞり返る[ふんぞりかえる, funzorikaeru] (v5r,vi) (1) to lie on one's back with legs outstretched; to recline; (2) to get cocky; to be arrogant
でかい顔する[でかいかおする, dekaikaosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up
でかい顔をする[でかいかおをする, dekaikaowosuru] (exp,vs-i) (col) (See 大きな顔をする,でかい顔する) to act self-importantly; to be arrogant; to be high-handed; to puff up
人も無げ;人もなげ[ひともなげ, hitomonage] (adj-na,adj-no) arrogant; insolent; overbearing
人を食った[ひとをくった, hitowokutta] (exp,adj-f) arrogant; insolent; disdainful
俺(P);己;乃公[おれ(P);だいこう(乃公);ないこう(乃公), ore (P); daikou ( daikou ); naikou ( daikou )] (pn,adj-no) (male) I; me (rough or arrogant-sounding first-person pronoun, formerly also used by women); (P)
僭越;僣越[せんえつ, sen'etsu] (adj-na) presumptuous; arrogant; audacious; forward; insolent
嵩にかかる;嵩に懸かる;笠にかかる(iK);笠に懸かる(iK)[かさにかかる, kasanikakaru] (exp,v5r) (uk) to be highhanded; to be arrogant; to be overbearing
虎の威を借る狐[とらのいをかるきつね, toranoiwokarukitsune] (exp) (id) person who swaggers about under borrowed authority; small man acting arrogantly through borrowed authority; a fox that borrows the authority of a tiger
誇らしい[ほこらしい, hokorashii] (adj-i) proud; haughty; arrogant; splendid; magnificent
高慢[こうまん, kouman] (adj-na) haughty; arrogant; proud
高慢ちき[こうまんちき, koumanchiki] (adj-na) arrogant; haughty

arrogant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อหังการ[v.] (ahangkān) EN: be arrogant ; behave arrogantly ; behave egotistically FR: agir avec arrogance
อหังการ[adj.] (ahangkān) EN: arrogant ; conceited ; self-important ; haughty ; impudent FR: arrogant
ชูคอ[v.] (chūkhø) EN: be conceited ; be arrogant ; be proud ; bez haughty FR:
ฮึกเหิม[v.] (heuk-hoēm) EN: be arrogant FR:
ฮึกเหิม[adj.] (heuk-hoēm) EN: reckless ; rash ; impetuous ; arrogant ; conceited FR:
หัวสูง[adj.] (hūasūng) EN: pretentious ; high-flying ; high-flown ; arrogant ; ambitious FR: prétentieux ; arrogant
จองหอง[adj.] (jønghøng) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud ; condescending FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux
จองหองพองขน[adj.] (jønghøngphø) EN: conceited ; arrogant ; haughty ; condescending FR:
ขยอง[v.] (khayøng) EN: be arrogant ; cavort FR:
กร่าง[adj.] (krāng) EN: arrogant ; overbearing ; cocky FR: arrogant
ลำพองใจ[v.] (lamphøngjai) EN: be in high spirits ; be arrogant ; be haughty FR: être hautain ; être arrogant
โอหัง[adj.] (ōhang) EN: arrogant ;haughty ; presumptuous FR:
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride FR:
ผึ่ง[v.] (pheung) EN: be arrogant ; be dignified FR: crâner (fam.)
พอง[adj.] (phøng) EN: haughty ; puffed up ; arrogant ; conceited FR: hautain ; arrogant ; gonflé (fig., fam.)
แถมยังอวดดีนัก[X] (thaēm yang ) EN: and arrogant besides FR:
ถือดี[adj.] (theūdī) EN: proud ; arrogant FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; vaniteux ; fier
ทระนง[v.] (thøranong) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty FR:
อวดดี[adj.] (ūatdī) EN: overconfident ; vainglorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited FR: arrogant ; insolent
วางโต[v.] (wāngtō) EN: swagger ; be arrogant ; act big FR:
ยโส[v.] (yasō) EN: be arrogant ; be conceited ; be proud ; be haughty FR: être arrogant
ยโส[adj.] (yasō) EN: arrogant ; self-important ; conceited ; haughty ; disdainful ; overbearing FR: arrogant ; hautain ; impudent ; prétentieux ; fier ; orgueilleux
หยิ่ง[X] (ying) EN: haughty ; proud ; aloof ; arrogant ; vain FR: hautain ; arrogant ; fier ; vaniteux ; distant ; prétentieux
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō na) EN: become increasingly arrogant FR:
เย่อหยิ่ง[adj.] (yoēying) EN: arrogant ; haughty ; vain ; vainglorious ; conceited FR: dédaigneux ; méprisant ; orgueilleux
โยโส[adj.] (yōsō) EN: conceited ; puffed up ; self-important FR: arrogant ; condescendant ; dédaigneux ; hautain ; orgueilleux
วางก้าม[v.] (wāngkām) EN: put on airs ; swagger ; throw one's weight around ; act like a big shot FR: se conduire de façon arrogante
วางก้าม[adj.] (wāngkām) EN: overbearing ; insolent FR: arrogant

arrogant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
arrogant; anmaßend; überheblich; hochmütig {adj} | arroganter | am arrogantestenarrogant | more arrogant | most arrogant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arrogant
Back to top