ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-praise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-praise*, -self-praise-

self-praise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-praise (n.) ความทะนงตัว See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด Syn. arrogant, boasting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-praise
Back to top