ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cocky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cocky*, -cocky-

cocky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cocky (adj.) หยิ่งยโส See also: ทะนง, ที่มั่นใจในตนเองมากเกินไป Syn. arrogant, overconfident
English-Thai: HOPE Dictionary
cocky(คอค'คี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส, See also: cockiness n. ดูcocky cockily adv. ดูcocky
cockyol(l) ybird n. นกน้อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้นกระดก (v.) get cocky See also: get stuck-up, be elated, be haughty and snooty Syn. ลืมตัว (เพราะถูกยอ)
ลืมตัว (เพราะถูกยอ) (v.) get cocky See also: get stuck-up, be elated, be haughty and snooty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're not so cocky now, are ya?ตอนนี้คุณคงไม่หยิ่งมากแล้ว / ใช่มั้ย?
The dinosaurs got cocky and made enemies.ไดโนเสาร์ทำอวดดี และมีศัตรู
Easy to sound cocky when you got no ride.ง่ายๆการที่จะทำเสียงอวดดี เมื่อนายไม่มีรถ
And I'm just spitballing here, but looks like that Roman dude got cocky and climbed over into the Wild West.และเอออ โดยการใช้หลักทฤษฏี ดูเหมือนว่าหนุ่มโรมันพอใจ... ...และปีนข้ามมาฝั่งตะวันตก
I know it sounds cocky saying that but I am...ฉันรู้นั้นเสียง คอกกี้ พูดอย่างนั้น
Don't get too cocky little girlอย่าเครียดน่า สาวน้อย
Don't get cocky just because you're Makio-san's brother!อย่าอวดดีเพียงเพราะ แกเป็นน้องชายคุณมาคีโอะเลย!
He gets this for being a cocky asshole.อย่ามาโอหัง กับพวกเรา
But every year, there's always one cocky opportunistแต่ทุกๆปี มันก็มักจะมีพวกฉวยโอกาส
Who's that cocky little shit?นั่นใครวะอวดดี ตายห่า
I found out my late, great father got cocky and went on a cursing spree in his roaring 20s.ฉันพบว่า ปู่ฉันที่ตายไปแล้ว อวดดีมาก และใช้คำสาปอย่างสนุกสนาน พร้อมกับหัวเราะไปด้วย ฉันต้องมาสะสาง เรื่องที่เขาทำไว้
Not so cocky now, are we?Not so cocky now, are we?

cocky ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
調子に乗る[ちょうしにのる, choushininoru] (exp,v5r) (1) to be elated; to be excited; to be caught up in the moment; to be carried away; to get cocky; (2) to get up to speed; to move into gear
踏ん反り返る;ふんぞり返る[ふんぞりかえる, funzorikaeru] (v5r,vi) (1) to lie on one's back with legs outstretched; to recline; (2) to get cocky; to be arrogant

cocky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้นกระดก[adj.] (konkradok) EN: cocky FR:
กร่าง[adj.] (krāng) EN: arrogant ; overbearing ; cocky FR: arrogant

cocky ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eingebildet {adj} | eingebildeter | am eingebildestencocky | cockier | cockiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cocky
Back to top