ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hostel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hostel*, -hostel-

hostel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hostel (n.) ที่พักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย See also: หอพักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย Syn. youth hostel
English-Thai: HOPE Dictionary
hostel(ฮอส'เทิล) n. ที่พัก,โรงแรม,หอพักนักเรียน. v. เดินทางและพักในที่พักรับรองดังกล่าว
hosteler(ฮอส'ทะเลอะ) n. ผู้จัดการโรงแรมหรือที่พัก,เจ้าของผู้ดูแลโรงงานหรือที่พัก
hostelry(ฮอส'เทิลรี) n. ที่พักรับรอง,โรงแรม
English-Thai: Nontri Dictionary
hostel(n) โรงแรม,หอพักนักเรียน,ที่พักรับรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hostelหอพัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This isn't a youth hostel for mummy's boys. Let's get tough!นี่ไม่ใช่สุสานมัมมี่นะ เข้มแข็งหน่อย!
You go with Farid and then we will meet in a hostel near the borderแกไปกับฟาริด แล้วพวกชั้นจะไปเจอกับพวกแกที่โรงแรมแถวๆชายแดน
I don't know, sir. Ηe left the hostel before anyone woke up.ผมไม่รู้ครับ เขาออกจากที่พัก ก่อนที่ทุกคนจะตื่นอีก
As I told you, he left the hostel before anyone could wake up.อย่างที่บอกครับ เขาออกจากที่พัก ก่อนที่ทุกคนจะตื่น
He's headed into a hostel at 119 main street.เขาเข้าไปในโรงแรมที่ 119 ถ.เมน
I guess I'll head back to the hostel and see if I can turn over any new leads.คงต้องกับไปที่บ้านพัก แล้วดูว่ามีเบาะแสอะไรอีก
I've got a hit, Mr. Reese, a youth hostel in hell's kitchen.ผมเจออะไรเข้าแล้ว คุณรีส หอพักแห่งหนึ่งในย่านชุมชนแออัด
A flash drive, on the floor of the hostel where I was staying.แฟลชไดรว์ อยู่บนพื้นในโรงแรม ที่ฉันพักอยู่
I've checked every hotel and hostel in the area.ฉันตรวจสอบทุกโรงแรม และที่พักบริเวณนั้นแล้ว
Hotel, used hostel ...โรงแรม โฮสเทล เราต้องรู้สิ
The Intern hostel, 107 building 503. - What did you say?นี่ แล้วที่อยุ่ของเขาล่ะ ?
Hostel. Classic. Good choice.Hostel คลาสสิกเลยล่ะ เป็นตัวเลือกที่ดี

hostel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宿舍[sù shè, ㄙㄨˋ ㄕㄜˋ, 宿舍] dormitory; living quarters; hostel

hostel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホステラー[, hosutera-] (n) hosteler
ユースホステル[, yu-suhosuteru] (n) youth hostel; (P)
学寮[がくりょう, gakuryou] (n) student hostel; dormitory (e.g. for factory workers)

hostel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านเยาวชน[n. exp.] (bān yaowach) EN: youth hostel FR: auberge de jeunesse [f]
โรงแรม[n.] (rōngraēm) EN: hotel ; inn ; resthouse ; hostel FR: hôtel [m] ; auberge [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hostel
Back to top