ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bombast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bombast*, -bombast-

bombast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bombast (n.) คำพูดยาวๆที่พูดเพื่อเอาใจคนอื่น Syn. pomposity
bombastic (adj.) กังวานชัด See also: ก้องกังวาน
bombastic (adj.) เชิงสำนวนโวหาร Syn. oratorical, eloquent
bombastic (adj.) โอ้อวด
English-Thai: HOPE Dictionary
bombast(บอม'แบสทฺ) n. คำพูดโว,คนโว,นุ่นยัด,เครื่องรอง, Syn. boast
bombastic(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,
bombastical(บอมแบส'ทิค,-เคิล) adj. ซึ่งคุยโว,ซึ่งคุยเขื่อง, Syn. pompous,
English-Thai: Nontri Dictionary
bombast(n) คำพูดรื่นหู,คำพูดโว,เครื่องรอง
bombastic(adj) เป็นที่รื่นหู,ซึ่งคุยเขื่อง,ซึ่งคุยโว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bombastสำนวนฟุ้งเฟื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

bombast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 嘐] boastful; bombastic

bombast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
豪語[ごうご, gougo] (n,vs) boasting; bombast
事々しい;事事しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated
仰々しい;仰仰しい[ぎょうぎょうしい, gyougyoushii] (adj-i) exaggerated; bombastic; highly colored; highly coloured
大風呂敷を広げる[おおぶろしきをひろげる, ooburoshikiwohirogeru] (exp,v1) to talk big; to be bombastic

bombast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โวหาร[n.] (wōhān) EN: eloquence ; words ; diction ; rhetoric ; oratory ; language ; literary style ; claptrap ; bombast FR: éloquence [f] ; style [m] ; émocution [f] ; diction [f] (vx)
ตีฝีปาก[adj.] (tīfīpāk) EN: loquacious ; bombastic ; grandiloquent FR:

bombast ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bombastik {f}bombast
schwülstig {adv}bombastically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bombast
Back to top