ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bragging

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bragging*, -bragging-

bragging ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bragging (adj.) อวดดี See also: ยกตนข่มท่าน, คุยโว, โอ้อวด Syn. cocky

bragging ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口巾ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (n) acting smart; bragging
歯が浮く[はがうく, hagauku] (exp,v5k) to get loose teeth; to tire of someone's bragging
自慢話[じまんばなし, jimanbanashi] (n) boastful speech; bragging
自負[じふ, jifu] (n,vs) conceit; bragging about one's own ability; (P)
口幅ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (adj-i) bragging; impudence
壮言大語[そうげんたいご, sougentaigo] (n,vs) (See 大言壮語) heroic words; big talk; boasting; bragging; grandiloquence; rodomontade
壮語[そうご, sougo] (n,vs) bragging; exaggeration
天狗[てんぐ, tengu] (n) (1) long-nosed goblin; (2) bragging; braggart
高言;広言[こうげん, kougen] (n,vs) boasting; bragging; talking big

bragging ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก่งแต่ปาก[adj.] (kengtāepāk) EN: bragging ; talking big ; all talk and no action FR: fort en parole ; fort en gueule (fam.) ; grande gueule (fam.)
พูดอวดดี[adj.] (phūt ūatdī) EN: bragging FR:
อวดอ้าง[adv.] (ūat-āng) EN: boastfully ; bragging FR:

bragging ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großtuerei {f}showing off; boasting; bragging

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bragging
Back to top