ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meal*, -meal-

meal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meal (n.) มื้อ See also: มื้ออาหาร
meal (n.) อาหาร Syn. feast, refreshment
meal (n.) ธัญพืชบด See also: ข้าวบด, ข้าวป่น Syn. bran, fodder
meal grinder (n.) ผู้เป็นเจ้าของโรงโม่ Syn. mill operator
meal ticket (n.) คนหรือแหล่งเงินและอาหาร
meal ticket (n.) บัตรอาหาร Syn. breadwinner
meals (n.) อาหาร Syn. food
mealtime (n.) เวลารับประทานอาหาร
mealy (adj.) เป็นแป้ง See also: เป็นผงละเอียด Syn. powdery
mealy-mouthed (adj.) ซึ่งพูดอ้อมค้อม
English-Thai: HOPE Dictionary
meal(มีล) n. มื้ออาหาร,อาหารที่กินในมื้อหนึ่ง ๆ ,เวลารับประทานอาหาร,ผงหยาบของข้าวบด,ข้าวป่น,สารป่น
mealy(มี'ลี) adj. เป็นผง,เป็นของป่น,เป็นข้าวป่น,เป็นแป้ง,เป็นจุด ๆ ,เป็นแต้ม,ซีด,ไม่กล้าบอกความจริง., See also: mealiness n., Syn. powdery
mealy-mouthed(มี'ลีเมาธฺ,-เมาทฺ') adj. พูดอ้อม ๆ แอ้ม ๆ ,ไม่พูดตรงไปตรงมา.
English-Thai: Nontri Dictionary
meal(n) อาหาร,มื้ออาหาร
mealy(adj) เกี่ยวกับอาหาร,ซีด,เป็นจุดๆ,เป็นผง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mealy; farinaceous๑. มีนวลแป้ง [มีความหมายเหมือนกับ farinose]๒. คล้ายแป้ง๓. เป็นแป้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mealอาหารผสม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กินช้อน (v.) take meal with a spoon See also: use a spoon to eat with
กินตะเกียบ (v.) take meal with chopsticks See also: dine with chopsticks
มื้อ (n.) meal Syn. มื้ออาหาร
มื้ออาหาร (n.) meal
เวลาอาหาร (n.) meal time
กลองเพล (n.) big drum in a Buddhist temple used for telling midday meal
ก่อนอาหาร (adv.) before meals See also: before breakfast/lunch/supper or dinner, before eating Ops. หลังอาหาร
กินบวช (v.) eat vegetarian meal Syn. ถือศิลกินบวช
กินอาหาร (v.) have a meal See also: take a meal, take food Syn. รับประทานอาหาร
ข้าวเก่า (n.) cooked rice left over from the previous meal Syn. ข้าวเย็น Ops. ข้าวร้อน, ข้าวใหม่
ข้าวเย็น (n.) cooked rice left over from the previous meal Syn. ข้าวเก่า Ops. ข้าวใหม่, ข้าวร้อน
ถือศิลกินบวช (v.) eat vegetarian meal
ทานข้าว (v.) have a meal See also: have food Syn. รับประทานอาหาร, รับประทานข้าว, กินข้าว
ทานอาหาร (v.) have a meal See also: take a meal, take food Syn. กินอาหาร, รับประทานอาหาร
ปลีก (adj.) be piecemeal See also: retail, be fragmentary Syn. ย่อย, ปลีกย่อย
รับประทานข้าว (v.) have a meal See also: have food Syn. รับประทานอาหาร, กินข้าว
รับประทานอาหาร (v.) have a meal See also: have food Syn. รับประทานข้าว, กินข้าว
รับประทานอาหาร (v.) have a meal See also: take a meal, take food Syn. กินอาหาร
หลังรับประทานอาหาร (adj.) post-meal See also: after meal Ops. ก่อนอาหาร
หลังรับประทานอาหาร (adj.) post-meal See also: after meal Ops. ก่อนอาหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well after a meal there's nothing like a good cigar.เอ้า หลังอาหาร ไม่มีอะไรดีเท่าซิการ์ดีๆ สักมวน
Like a little music with your meal Tuco?ชอบฟังดนตรีระหว่างกินไหม ทูโค?
Suspend all meal service on flights out of Los Angeles.ระงับการบริการอาหารบน เที่ยวบินที่ออกจากลอส แองเจลิส
He hasn't digested a decent meal in six weeks.พ่อแกอาหารไม่ย่อย มาเป็นเดือนแล้ว
It's the best meal I've had in 1,000 years.มันเป็นอาหารอร่อยที่สุดที่ฉันกินมาในรอบ 1000 ปีเลย
We were having this dinner party once and he sprinkled Tetra Meal D over his food.ครั้งหนึ่ง เรามีการจัดปารตี้อาหารเย็น แล้ว... . อืม...
That's all I am to you-- a meal ticket.นั่นคือทั้งหมดที่ฉันจะ you- - ตั๋วอาหาร
It'll make a meal for them, anyhow.น่าจะเป็นอาหารให้พวกนั้นได้
Go get Carol or something. Just have her do my one meal here.ไปตามแครอลมา เสริฟผมหน่อย
Delay your windy departure until this evening so that I may match this formidable feast with a modest meal of my own; the victor be determined by the eminent culinary critic Alexis Chandler Weinberg whose impeccable taste has only grown more precise and uเลื่อนเวลาที่เธอคิดจะไปซะ ข้างนอกลมแรง อย่างน้อยก็คืนนี้ แข่งกันด้วยอาหาร ว่าจะเป็นมื้อยุ่งยากของเธอ กับอาหารง่ายๆของฉัน ผู้ชนะจะถูกตัดสินโดย
Did you like the meal I prepared for you?คุณชอบอาหาร ที่ผมเตรียมไว้ไหม
His breakfast will taste better than any meal you and I have ever tasted.นายก็เป็นแค่พวกเต้นแร้งเต้นกาของโลกนี้เท่านั้น

meal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞机餐[fēi jī cān, ㄈㄟ ㄐㄧ ㄘㄢ, 飞机餐 / 飛機餐] airplane meal (GM)
用餐时间[yòng cān shí jiān, ㄩㄥˋ ㄘㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, 用餐时间 / 用餐時間] meal times
零食[líng shí, ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ, 零食] between-meal nibbles; snacks
锦衣玉食[jǐn yī yù shí, ㄐㄧㄣˇ ㄧ ㄩˋ ㄕˊ, 锦衣玉食 / 錦衣玉食] brocade garments, jade meals (成语 saw); a life of luxury; extravagance
自助餐[zì zhù cān, ㄗˋ ㄓㄨˋ ㄘㄢ, 自助餐] buffet; self-service meal
伙食[huǒ shí, ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, 伙食] communal meals (in workplace or school cafeteria etc); food served at a mess hall
聚餐[jù cān, ㄐㄩˋ ㄘㄢ, 聚餐] communal meal; formal dinner of club or group
包伙[bāo huǒ, ㄅㄠ ㄏㄨㄛˇ, 包伙] contracted communal meals
便饭[biàn fàn, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˋ, 便饭 / 便飯] an ordinary meal; simple home cooking
做饭[zuò fàn, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄢˋ, 做饭 / 做飯] to prepare a meal; to cook
饱食终日无所用心[bǎo shí zhōng rì wú suǒ yòng xīn, ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥ ㄖˋ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 饱食终日无所用心 / 飽食終日無所用心] eat three square meals a day and do no work; be sated with food and remain idle
[cān, ㄘㄢ, 餐] eat; meal
慢慢吃[màn màn chī, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ ㄔ, 慢慢吃] Enjoy your meal!; Bon appetit!
快餐[kuài cān, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ, 快餐] fast food; snack; quick meal
包饭[bāo fàn, ㄅㄠ ㄈㄢˋ, 包饭 / 包飯] get or supply meals at a fixed rate; board
三旬九食[sān xún jiǔ shí, ㄙㄢ ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ, 三旬九食] in thirty days only nine meals (成语 saw); family on the brink of starvation; in dire straights
[shàn, ㄕㄢˋ, 膳] meals
膳食[shàn shí, ㄕㄢˋ ㄕˊ, 膳食] meal
零嘴[líng zuǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄗㄨㄟˇ, 零嘴] nibbles; snacks between meals
燕麦粥[yàn mài zhōu, ㄧㄢˋ ㄇㄞˋ ㄓㄡ, 燕麦粥 / 燕麥粥] oatmeal; porridge
麦片[mài piàn, ㄇㄞˋ ㄆㄧㄢˋ, 麦片 / 麥片] oatmeal; rolled oats
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 馂 / 餕] remains of a sacrifice or a meal
分餐[fēn cān, ㄈㄣ ㄘㄢ, 分餐] separate meals; to eat individually, not in common cafeteria
开饭[kāi fàn, ㄎㄞ ㄈㄢˋ, 开饭 / 開飯] serve a meal
套餐[tào cān, ㄊㄠˋ ㄘㄢ, 套餐] set meal
吃不上[chī bu shàng, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄕㄤˋ, 吃不上] unable to get anything to eat; to miss a meal
蔬食[shū shí, ㄕㄨ ㄕˊ, 蔬食] vegetarian meal; vegetarian diet

meal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーモンドミール[, a-mondomi-ru] (n) almond meal
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef)
お八つ(P);お八;御八つ[おやつ, oyatsu] (n) (1) (uk) between meal snack; (2) (See 八つ時) mid-afternoon (around 3 o'clock) snack; afternoon refreshment; afternoon tea; (P)
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant
お相伴[おしょうばん, oshouban] (n,vs) sharing a meal
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten
カツ飯;かつ飯[カツめし(カツ飯);かつめし(かつ飯), katsu meshi ( katsu meshi ); katsumeshi ( katsu meshi )] (n) (uk) cutlet and rice combo meal
グルテンミール[, gurutenmi-ru] (n) gluten meal
ご馳走様でした;御馳走様でした[ごちそうさまでした, gochisousamadeshita] (exp) That was a delicious meal (said after meals); What a wonderful meal
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting
一宿一飯[いっしゅくいっぱん, isshukuippan] (n) (being beholden to someone for a favor of) a night's lodging and a meal
一飯[いっぱん, ippan] (n) bowl of rice; meal
上げ膳[あげぜん, agezen] (n) placing a meal in front of one
割り勘勝ち;割勘勝ち[わりかんがち, warikangachi] (n) (sl) (See 割り勘負け) "winner" of a meal paid for by dutch treat (i.e. the person who eats the most)
割り勘負け;割勘負け[わりかんまけ, warikanmake] (n) (sl) (See 割り勘勝ち) "loser" of a meal paid for by dutch treat (i.e. the person who eats the least)
卓を囲む[たくをかこむ, takuwokakomu] (exp,v5m) to have a meal together; to sit at table
姫初め[ひめはじめ, himehajime] (n) (1) (See 強飯,姫飯) eating the first meal of soft rice (himeii) after the traditional hard rice of New Year (kowaii); (2) (col) (X) (See 処女喪失) loss of maidenhead
懐石[かいせき, kaiseki] (n) (1) (See 茶懐石) simple meal eaten before tea is served; (2) (See 懐石料理) sophisticated traditional Japanese cuisine brought in courses
据え膳;据膳[すえぜん, suezen] (n) (1) meal set before one; (2) women's advances
昼ご飯;昼御飯;昼ごはん[ひるごはん, hirugohan] (n) lunch; midday meal
本膳料理[ほんぜんりょうり, honzenryouri] (n) extremely high-grade Japanese meal served all at once (on a table with legs)
粗酒粗肴[そしゅそこう, soshusokou] (n) cheap wines and unpalatable dishes (a modest (self-deprecating) way of offering a meal to a guest)
腹ごしらえ;腹拵え[はらごしらえ, haragoshirae] (n,vs) having a meal (before doing something); fortifying oneself with a meal
腹を拵える;腹をこしらえる[はらをこしらえる, harawokoshiraeru] (exp,v1) to have a meal (before doing something); to fortify oneself with a meal
食べ滓[たべかす, tabekasu] (n) leavings of a meal
食券[しょっけん, shokken] (n) meal ticket
食費を取る[しょくひをとる, shokuhiwotoru] (exp,v5r) to charge for one's meal
飯を喰う;飯を食う[めしをくう, meshiwokuu] (exp,v5u) to devour a meal; to have a meal
黄飯[おうはん, ouhan] (n) yellow rice meal (coloured with essence of gardenia fruit)
アンザックビスケット[, anzakkubisuketto] (n) Anzac biscuit (type of oatmeal biscuit)
オートミールクッキー[, o-tomi-rukukki-] (n) oatmeal cookie
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant
コーンミール[, ko-nmi-ru] (n) cornmeal
ご飯(P);御飯(P)[ごはん(P);おまんま(御飯), gohan (P); omanma ( gohan )] (n) (1) (おまんま is slang and uk) cooked rice; (2) meal; (P)
ご馳走(P);御馳走[ごちそう, gochisou] (n) (1) feast; treating (someone); (vs) (2) to treat (someone, e.g. to a meal); (P)
ご馳走さま(P);御馳走様[ごちそうさま, gochisousama] (int) (1) word used after one has been treated (esp. used after a meal); (2) used after hearing something lovey-dovey; (P)
ずつ(P);づつ(P)[, zutsu (P); dutsu (P)] (suf) (1) (also written as 宛) apiece; each; (2) at a time; piecemeal; (P)
ダイニング[, dainingu] (n) (1) dining; (2) (abbr) dining room; (3) meal; (P)
ミール[, mi-ru] (n) (1) meal; (2) Mir (Russian space station) (rus
メシ君[メシくん, meshi kun] (n) (sl) (See ミツグ君) man only used to receive meals from; man who always pays for food

meal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f] ; popote [f] (fam.) ; bouffe [f] (fam.) ; boustifaille [f] (pop.)
อาหารเบา[n. exp.] (āhān bao) EN: light meal ; light food FR: repas léger [m]
อาหารเช้า[n. exp.] (āhān chāo) EN: breakfast ; morning meal FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารจานเดียว[n. exp.] (āhān jān dī) EN: single-dish meal FR:
เมา[n. exp.] (āhān kham) EN: dinner ; supper ; evening meal FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารมื้อค่ำ[n. exp.] (āhān meū kh) EN: dinner ; evening meal ; supper FR: dîner [m] ; repas du soir [m]
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal FR: le prochain repas
อาหารมื้อหนึ่ง[n. exp.] (āhān meū ne) EN: a meal FR: un repas
อาหารมื้อนี่[n. exp.] (āhān meū nī) EN: this meal FR: ce repas
อาหารมื้อสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān meū sa) EN: ready meal ; complete meals FR:
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal ; heavy food FR: repas lourd [m]
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn j) EN: hearty meal FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
อาหารประจำ[n. exp.] (āhān prajam) EN: regular meal FR:
อาหารประจำวัน[n. exp.] (āhān prajam) EN: daily food ; daily meal FR:
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samret) EN: instant meal ; prepared food ; ready-to-eat food ; delicatessen ; pre-cooked meal ; pre-packaged foods FR: nourriture instantanée [f] ; plat préparé [m]
อาหารตอนเย็น[n. exp.] (āhān tønyen) EN: evening meal FR: repas du soir [m]
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment ; hors d'oeuvres ; appetizers FR: collation [f] ; repas léger [m]
อาหารเย็น[n.] (āhān yen) EN: dinner ; supper ; evening meal FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
ฉันเพล[v. exp.] (chan phēn) EN: partake the forenoon meal FR:
หุงหาอาหาร[v. exp.] (hung hā āhā) EN: cook ; prepare food ; make a meal ; prepare a meal ; fix a meal FR: cuisiner ; préparer un repas
แก้เลี่ยน[v. exp.] (kaē līen) EN: cut the grease of a rich meal ; offset the richness (of) FR: dégraisser
ค่าอาหาร[n. exp.] (khā āhān) EN: cost of food ; meal allowance ; per diem allowance FR: frais de repas [mpl] ; coût des repas [m]
ข้าวเย็น[n. exp.] (khāo yen) EN: supper ; evening meal FR:
ของว่าง[n.] (khøngwāng) EN: snacks ; light meal ; appetizers FR: en-cas [m]
กินช้อน[v.] (kinchøn) EN: eat with a spoon ; take meal with a spoon ; use a spoon to eat with FR: manger à la cuillère
กินข้าว[v. exp.] (kin khāo) EN: eat ; have lunch ; have breakfast ; have dinner ; have a meal FR: manger ; prendre un repas ; déjeuner ; se sustenter ; se restaurer ; casser la croûte (fam.) ; bouffer (fam.)
กินข้าวกินปลา[v. exp.] (kin khāo ki) EN: eat ; have a meal FR: manger quelque chose
กินข้าวมื้อเดียว[v. exp.] (kin khāo me) EN: eat once a day ; take one meal a day FR: prendre un seul repas par jour
กินข้าวหมดจาน[v. exp.] (kin khāo mo) EN: finish one's meal FR: terminer son assiette
กินมือ[v.] (kinmeū) EN: eat with fingers ; dine with one's hands ; have meal with one's own hand FR: manger avec les doigts
กินตะเกียบ[v.] (kintakīep) EN: take meal with chopsticks ; dine with chopsticks FR:
กลองเพล[n.] (kløngphēn) EN: large drum in a Buddhist temple for calling monks to take their midday meal FR:
มื้อ[n.] (meū) EN: meal ; mealtime FR: repas [m]
มื้ออาหาร[n. exp.] (meū āhān) EN: meal FR: repas [m]
มื้อเช้า[n. exp.] (meū chāo) EN: breakfast ; morning meal FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
มื้อค่ำ[n. exp.] (meū kham) EN: dinner ; evening meal ; supper FR: dîner [m] ; repas du soir [m]
มื้อหนัก [n. exp.] (meū nak) EN: heavy meal FR:
แป้ง[n.] (paēng) EN: flour ; meal FR: farine [f]
ภักตกฤตย์[n.] (phaktakrit) EN: having a meal FR:
เพล[n.] (phēn) EN: lunchtime for monks (11 a.m.) ; [hour between eleven and noon, when Buddhist monks have their last meal of the day] FR:

meal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schrotmehl {n}coarse meal
Essen {n} | Essen mit fünf Gängenmeal | five-course meal
Fischmehl {n}fish meal
Hauptmahlzeit {f}principal meal
Knochenmehl {n}bone meal; bonemeal
Essenszeit {f}mealtime
mehlig {adj} (Kartoffeln; Äpfel) | mehliger | am mehligstenmealy | mealier | mealiest
Mülleramazone {f} [ornith.]Mealy Amazon
Taigabirkenzeisig {m} [ornith.]Mealy Redpoll
Zwischenmahlzeit {f}snack (between meals)
Südlicher Glattdelfin {m} [zool.]southern right whale dolphin; mealy-mouthed porpoise (Lissodelphis peronii)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meal
Back to top