ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lath

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lath*, -lath-

lath ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lath (vt.) คลุมด้วยไม้ระแนง
lath (n.) ไม้ระแนง See also: ไม้ซีก, ไม้ชิ้นบางๆ
lathe (n.) เครื่องกลึงโลหะ Syn. turret lathe, turning lathe
lathe (vt.) ตัดหรือเลื่อยด้วยเครื่องกลึง See also: กลึง
lather (n.) ฟองสบู่ See also: ฟอง Syn. bubbles, foam, suds
lather (n.) ภาวะตื่นเต้น (คำสแลง)
lather up (phrv.) ทำให้เกิดฟอง (สบู่)
lathery (adj.) ซึ่งเป็นฟอง See also: ซึ่งเต็มไปด้วยฟอง Syn. bubbly, foamy
lathing (n.) การใส่ไม้ระแนง See also: ไม้ระแนงจำนวนหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
lath(ลาธ,แลธ) {lathed,lathing,laths} n. ไม้ระแนง,แผ่นระแนง,ไม้ซีก,ไม้ชิ้นบาง ๆ แคบ ๆ ,ขัดแตะ. vt. ปิดหรือคลุมด้วยไม้ระแนง
lathe(เลธ) {lathed,lathing,lathes} n. เครื่องกลึง vt. ตัด,เฉือน,เลื่อยหรือกระทำอย่างอื่นบนเครื่องกลึง
lather(แลธ'เธอะ,ลา'เธอะ) n. ฟองสบู่,ฟอง,ภาวะที่ตื่นเต้น,ภาวะที่เร่าร้อน,ช่างกลึง vi. กลายเป็นฟอง,เป็นฟอง vt. ใส่ฟอง,ปกคลุมไปด้วยฟอง
lathing(แลธ'ธิง,ลา'ธิง) n. การใส่ไม้ระแนง,ไม้ระแนงจำนวนหนึ่ง, Syn. lathwork
English-Thai: Nontri Dictionary
lath(n) ไม้ระแนง,ไม้ขัดแตะ,ไม้ซีก
lathe(n) เครื่องกลึง
lather(n) ฟอง,ฟองสบู่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Latherขนาดของฟอง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดแตะ (n.) lath See also: wattle Syn. ฝาขัดแตะ
ระแนง (n.) lath See also: battens, roof batten Syn. ไม้ระแนง
ไม้ระแนง (n.) lath See also: strip, slat, scantling
กลึง (v.) lathe See also: turn with a lathe, shape with a lathe
เครื่องกลึง (n.) lathe
vetchling (n.) พืชตระกูลถั่วจำพวก Lathyrus
การกลึง (n.) shaping with a lathe See also: turning with a lathe
ฟองฟอด (n.) foam; froth; lather; spume; suds See also: bubbles
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Work uр a lather Аnd when you got enoughทำงานได้ฟองและเมื่อคุณมีมาก พอ
In the Tibetan-philosophy, Sylvia-Plath sense of the word, I know we're all dying.เพระมันจะกลายเป็นการเสพติด จริงเหรอ? ผมไม่ได้ล้อเล่นนะ
Then of course there's Poe and Plath and Buroughs.แน่นอน นั่นโพ และพลาธและบูโร
I'm starving as it is, so I'd love to slit your stomach and slather some sauce on it with the meat from your thighs and gobble it up with some fried eggs and ketchup...ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว จนอยากแหวะท้องคุณ แล้วเอาซ๊อสทา พร้อมเนื้อตรงท้อนขาเธอ
I mean, he is really greasing her and working up this lather, it's just....แบบว่าลูบไล้นัวเนียคลึงไคล้ทั่วตัว...
You were practically living with Sylvia Plath.โทนเสียงเธอต่ำลง ก็ได้,ฉันจะทดสอบเอนไซม์ของตับ
Now, signorini, signori, We mix-a da lather...เอ้า ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรษทั้งหลาย
Expect the bullet to be handmade, bronzed alloy turned on a lathe.คาดว่าเป็นกระสุนทำเอง กลึงด้วยเหล็กหัวทองแดง
So all the women-friendly networks are in a lather.เครือข่ายเฉพาะผู้หญิงจะนั่งตั้งตารอฟังเลยล่ะฮ่า
Great. He's going to lather, rinse and repeat.เยี่ยมเลย พ่อจะตีให้เป็นฟอง ล้าง และเอาอีก
Chisels, lathes, planes, files.สิ่ว เครื่องกลึงโลหะ ไม้ฉาบปูน ตะไบ
I was thinking about getting a hot-air balloon, you know bringing along some champagne and then possibly reading some Sylvia Plath.ฉันแค่คิดถึง กระเช้าบอลลูน... ...และมีแชมแปญ... ...และอาจจะอ่าน เรื่องของ Sylvia Plath

lath ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 旋] lathe; specially for an occasion
旋工[xuàn gōng, ㄒㄩㄢˋ ㄍㄨㄥ, 旋工] lathe operator; spinning wheel worker
旋床[xuàn chuáng, ㄒㄩㄢˋ ㄔㄨㄤˊ, 旋床] lathe
板条[bǎn tiáo, ㄅㄢˇ ㄊㄧㄠˊ, 板条 / 板條] lath
车床[chē chuáng, ㄔㄜ ㄔㄨㄤˊ, 车床 / 車床] lathe
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 镟 / 鏇] lathe; thread in screw
机床[jī chuáng, ㄐㄧ ㄔㄨㄤˊ, 机床 / 機床] machine tool; a lathe
毛口[máo kǒu, ㄇㄠˊ ㄎㄡˇ, 毛口] metal filings (e.g. from a drill or lathe); burr
肥皂沫[féi zào mò, ㄈㄟˊ ㄗㄠˋ ㄇㄛˋ, 肥皂沫] soapy lather; foam
旋木[xuàn mù, ㄒㄩㄢˋ ㄇㄨˋ, 旋木] wood turning; woodwork lathe

lath ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メタルラス[, metarurasu] (n) metal lath
ラスボード[, rasubo-do] (n) lath board
[さん, san] (n) (1) (abbr) sheathing (under thatched roofing); (2) lath (used as a foundation for a mud plaster wall); (3) (See 桟竹) decorative rafters (of alternating wood and bamboo)
ギャップレース[, gyappure-su] (n) gap lathe
ダライ[, darai] (n) lathe
タレット旋盤[タレットせんばん, taretto senban] (n) turret lathe
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P)
ナガヘラザメ[, nagaherazame] (n) flathead catshark (Apristurus macrorhynchus, species from Japan and Taiwan)
マラソン剤[マラソンざい, marason zai] (n) (See マラチオン) malathion
マラチオン[, marachion] (n) malathion
ラス[, rasu] (n) (1) lath; (2) lass; (P)
レース[, re-su] (n) (1) race; (2) lace; (3) lathe; (P)
ロータリーレース[, ro-tari-re-su] (n) rotary lathe
回し金[まわしがね, mawashigane] (n) lathe dog
大地鷸;大地鴫[おおじしぎ;オオジシギ, oojishigi ; oojishigi] (n) (uk) Latham's snipe (Gallinago hardwickii)
女鯒[めごち;メゴチ, megochi ; megochi] (n) (uk) big-eyed flathead (Suggrundus meerdervoortii)
小舞;木舞[こまい, komai] (n) (1) laths; bamboo lathing; (2) (小舞 only) short kyogen dance, danced to chanted accompaniment
泡立てる[あわだてる, awadateru] (v1,vt) to beat; to whip; to whisk; to lather
石鹸の泡[せっけんのあわ, sekkennoawa] (n) soapsuds; lather
縦旋盤[たてせんばん, tatesenban] (n) vertical turning lathe; VTL
赤鰈[あかがれい;アカガレイ, akagarei ; akagarei] (n) (uk) flathead flounder (Hippoglossoides dubius)
轆轤[ろくろ, rokuro] (n) (1) lathe; (2) potter's wheel; (3) windlass; pulley
連理草[れんりそう;レンリソウ, renrisou ; renrisou] (n) (uk) Lathyrus quinquenervius (species of vetchling)

lath ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะฟลาทอกซิน = อะฟลาท็อกซิน[n.] (aflāthǿksin) EN: aflatoxin FR: aflatoxine [f]
บังกลาเทศ[n. prop.] (Bangkalāthē) EN: Bangladesh FR: Bangladesh
บุคลาธิษฐาน[n.] (bukkhalāthi) EN: personification FR:
ชลาธาร[n.] (chalāthān) EN: well ; pond ; reservoir FR: mare [f]
ช่างกลึง[n. exp.] (chang kleun) EN: lathe operateur ; turner FR: tourneur
ชลธาร[n.] (chonlathān) EN: canal ; watercourse ; waterway ; stream ; creek FR: cours d'eau [m]
ชลธารวิทยา[n.] (chonlathānw) EN: limnology FR: limnologie [f]
ชลธารก[n.] (chonlathāro) EN: canal ; watercourse ; waterway ; stream ; creek FR: cours d'eau [m]
ชลธี = ชลธ[n.] (chonlathī =) EN: sea ; ocean FR:
ชลธิศ[n.] (chonlathit) EN: sea ; ocean FR:
ฟอกสบู่[v.] (føk sabū) EN: soap ; lather with soap ; wash with soap FR: savonner ; laver au savon
ฟองฟอด[n.] (føngføt) EN: foam ; froth ; lather ; spume ; suds ; bubbles FR: mousse [f] ; écume [f]
ฟองสบู่[n. exp.] (føng sabū) EN: soap bubble ; suds ; soapsuds ; lather FR: bulle de savon [f] ; mousse [f]
จาบปีกอ่อนหงอน[n. exp.] (jāppīk-øn n) EN: Melophus lathami FR: Melophus lathami
จุลทรรศน์[n.] (junlathat) EN: microscope FR: microscope [m]
จุนทการ[n.] (junthakān) EN: lathe operator ; turner FR: tourneur [m]
กาฬทวีป[n. exp.] (kālathawīp) EN: Dark Continent FR:
กาลเทศะ[n.] (kālathēsa) EN: time and place ; occasion ; opportune moment  ; appropriateness ; suitability FR: moment opportun [m]
กั้งกระดาน[n.] (kangkradān) EN: Oriental Flathead Lobster ; Thenus orientalis FR: Thenus orientalis
การละทิ้ง[n.] (kān lathing) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver FR: abandon [m]
การละทิ้งภูมิลำเนา[n. exp.] (kān lathing) EN: abandonment of domicile FR: abandon du domicile [m]
การละทิ้งศาสนา[n. exp.] (kān lathing) EN: FR: abjuration [f] ; apostasie [f]
คล้า[n.] (khlā) EN: Calathea Sp. FR:
คล้าขุนแผน [n. exp.] (khlā khunph) EN: Calathea majestica FR: Calathea majestica
คนพูดมาก[n. exp.] (khon phūt m) EN: big mouth ; blatherer ; garrulous person FR: jaseur [m] ; jaseuse [f] ; grande gueule [f]
เครื่องกลึง[n.] (khreūang kl) EN: lathe FR: tour [m]
กลึง[v.] (kleung) EN: lathe ; turn with a lathe ; shape with a lathe FR: tourner ; usiner au tour ; façonner au tour
กฎศีลธรรม[n. exp.] (kotsīnlatha) EN: regulation of morality FR:
กระบอกหัวแบน[n. exp.] (krabøkhūa b) EN: Flathead mullet FR:
กระบอง[n.] (krabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; billy ; lathi ; stick ; rod ; cane ; baton ; staff ; pole ; cudgel ; bat FR: gourdin [m] ; massue [f] ; trique [f] ; matraque [f] ; bâton [m]
กุ้งกระดาน[n. exp.] (kung kradān) EN: flathead lobster ; Moreton Bay bug ; Oriental flathead lobster ; Thenus orientalis FR: Thenus orientalis
กุลธิดา[n.] (kunlathidā) EN: good daughter ; virtuous daughter FR:
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person FR: abandonner ; déserter ; négliger
ละทิ้งการงาน[adj.] (lathing kān) EN: absent from service FR:
ละทิ้งลูก[v. exp.] (lathing lūk) EN: abandon a child FR: abandonner un enfant
ละทิ้งหน้าที่[v. exp.] (lathing nāt) EN: desert one's post FR: abandonner son poste
ละทิ้งงาน[v. exp.] (lathing ngā) EN: abandon jobs FR:
ละทิ้งศาสนา[v. exp.] (lathing sāt) EN: FR: abjurer
ละทิ้งอุดมการณ์[v. exp.] (lathing udo) EN: abandon one's principles FR:
เมลาโทนิน[n.] (mēlāthonin) EN: melatonin FR: mélatonine [f]

lath ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deckenputzträger {m}ceiling plaster lath
Leitspindel-Drehbank {f}engine lath
Sattelrevolverdrehmaschine {f}capstan lathe
Leit- und Zugspindeldrehmaschine {f}center lathe
Spitzendrehbank {f}centre lathe; center lathe
Drehbank {f} (für Futterarbeit)chuck lathe
CNC-Drehmaschine {f} [techn.]CNC lathe
Drechselbank {f}woodturning lathe; wood lathe
Lathamfrankolin {m} [ornith.]Latham's Francolin
Dreharbeit {f} (vom Dreher)lathe work
NC-Drehmaschine {f} [techn.]numerically controlled lathe
Revolverdrehbank {f} [techn.]turret lathe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lath
Back to top