ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

management

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *management*, -management-

management ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
management (n.) การจัดการ See also: การบริหาร, การควบคุม, การปกครอง Syn. administration, supervision
management (n.) คณะผู้บริหาร See also: คณะผู้จัดการ, คณะที่ปรึกษา Syn. directors, administrators, executives
management (n.) ความสามารถในการจัดการ
English-Thai: HOPE Dictionary
management(แมน'นิจเมินทฺ) n. การจัดการ,การบริหาร,การควบคุม,การปกครอง,ผู้จัดการ,คณะผู้จัดการ,คณะผู้บริหาร, Syn. government
management information syระบบการจัดการสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า MIS อ่านว่า เอ็มไอเอส เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
management(n) การปกครอง,การบริหาร,การจัดการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management information system (MIS)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Management information systemระบบสารสนเทศเืพื่อการจัดการ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บบส. (n.) Asset Management Company See also: AMC Syn. บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (n.) Asset Management Company See also: AMC
สจร. (n.) Office of the Commission for the Management of Land Traffic See also: OCMLT Syn. สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (n.) Office of the Commission for the Management of Road Traffic See also: OCMLT Syn. สจร.
ฝ่ายจัดการ (n.) management division
คณะบริหาร (n.) management team See also: executive management Syn. คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร (n.) management team See also: executive management
การจัดการงานบุคคล (n.) personnel management See also: human resource management
การบริหารงานบุคคล (n.) personnel management See also: human resource management Syn. การจัดการงานบุคคล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's gonna tell her management boyfriend and then we'll all get fired.เดี๋ยวเธอก็ไปบอกเจ้าผู้จัดการน้อย แฟนเธอหรอก หาเรื่องโดนไล่ออกแล้ว
I n any case, at the next executive council meeting, your poor management of this last incident will be called into question.ในกรณีอื่นๆ,ที่ประชุมคณะบริหารคราวหน้า ความไม่มีฝีมือในการจัดการของคุณจาก เหตุการณ์ล่าสุดที่ผ่านมา จะถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถาม
I got fired 'cause management was restructuring.ชั้นหางานได้ดีกว่านี้แล้วกันน่า
That way management can assess who's valuable...วิธีนี้ทำให้ฝ่ายจัดการ ประเมินได้ว่าใครมีคุณค่า
Whatever. Management wants you gone by the end of the day.ยังไงก็ช่างเถอะ เราขอให้คุณย้ายของออกจากบริษัทวันนี้
Just what sort of severance package is management prepared to offer me, considering the information I have about our editorial director... buying pussy with company money?งั้นผู้บริหารมีข้อเสนออะไร ที่จะให้ผมปกปิดข้อมูลฉาวโฉ่ เรื่องออฟอีตัวด้วยเงินบริษัท
Excessive educational management kills the good will of teachersการจัดการศึกษาที่มากเกินไป จะฆ่าครูที่ดี
Your disappointing management is over I'm in charge nowการจัดของคุณมันน่าผิดหวังมาก ตอนนี้ฉันจะจัดการเอง
The management policy that Headmaster Daimon is implementing was originally designed by meนโยบายการบริหาร ที่อาจารย์ใหญ่ไดม่อนนำมาใช้ ถูกออกแบบมาโดยฉัน
Prescribed medication for pain management will take the usual forms... of morphine drip, percocet, darvocet.สำหรับยาบรรเทาปวด หมอจะให้มอร์ฟีนเหลว เพอร์โคเซ็ต ดาร์วอเซ็ต
We had no idea you were interested in management until Miss Kehoe brought us your application.We had no idea you were interested in management... ...until Miss Kehoe brought us your application.
And move you directly into management after the six-week training.And move you into management after the six-week training.

management ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
企业管理[qǐ yè guǎn lǐ, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 企业管理 / 企業管理] business management (as a study)
联邦紧急措施署[lián bāng jǐn jí cuò shī shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ ㄕㄨˇ, 联邦紧急措施署 / 聯邦緊急措施署] Federal Emergency Management Agency; FEMA
理财学[lǐ cái xué, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ ㄒㄩㄝˊ, 理财学 / 理財學] financial management science
林场[lín chǎng, ㄌㄧㄣˊ ㄔㄤˇ, 林场 / 林場] forestry station; forest management area
临时的本地管理接口[lín shí de běn dì guǎn lǐ jiē kǒu, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ ㄉㄜ˙ ㄅㄣˇ ㄉㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, 临时的本地管理接口 / 臨時的本地管理接口] Interim Local Management Interface; ILMI
管理信息库[guǎn lǐ xìn xī kù, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄎㄨˋ, 管理信息库 / 管理信息庫] Management Information Base; MIB
管理功能[guǎn lǐ gōng néng, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, 管理功能] management function
管理学[guǎn lǐ xué, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, 管理学 / 管理學] management studies
管理接口[guǎn lǐ jiē kǒu, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, 管理接口] management interface
管理站[guǎn lǐ zhàn, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄓㄢˋ, 管理站] management station
网管接口[wǎng guǎn jiē kǒu, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, 网管接口 / 網管接口] network management interface
劳资[láo zī, ㄌㄠˊ ㄗ, 劳资 / 勞資] labor and capital; labor and management
理财[lǐ cái, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ, 理财 / 理財] financial management; finance
信息管理[xìn xī guǎn lǐ, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 信息管理] information management
联营[lián yíng, ㄌㄧㄢˊ ˊ, 联营 / 聯營] joint venture; under joint management
网管[wǎng guǎn, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ, 网管 / 網管] network management; webmaster
网管系统[wǎng guǎn xì tǒng, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 网管系统 / 網管系統] network management
人事管理[rén shì guǎn lǐ, ㄖㄣˊ ㄕˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 人事管理] personal management
物业管理[wù yè guǎn lǐ, ˋ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 物业管理 / 物業管理] property management
质量管理[zhì liàng guǎn lǐ, ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 质量管理 / 質量管理] quality management
科学管理[kē xué guǎn lǐ, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 科学管理 / 科學管理] scientific management
站管理[zhàn guǎn lǐ, ㄓㄢˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ, 站管理] station management

management ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS)
アカウント管理[アカウントかんり, akaunto kanri] (n) account management
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] (n) {comp} access management
アセットマネージメント[, asettomane-jimento] (n) asset management
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA
エアーマネジメント[, ea-manejimento] (n) air management
オブジェクトデータベース管理システム[オブジェクトデータベースかんりシステム, obujiekutode-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} object database management system
オンラインプロジェクト管理[オンラインプロジェクトかんり, onrainpurojiekuto kanri] (n) {comp} online project management
オンラインボリューム管理[オンラインボリュームかんり, onrainboryu-mu kanri] (n) {comp} on-line volume management
クオンツ運用[クオンツうんよう, kuontsu unyou] (n) quantitative investment management
クライシスマネージメント[, kuraishisumane-jimento] (n) crisis management
コンストラクションマネージメント[, konsutorakushonmane-jimento] (n) construction management
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] (n) {comp} systems management functional unit
システム管理機能単位パッケージ[システムかんりきのうたんいパッケージ, shisutemu kanrikinoutan'i pakke-ji] (n) {comp} systems management package
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] (n) {comp} systems management functional area
データベース管理システム[データベースかんりシステム, de-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} Data Base Management System; DBMS
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] (n) {comp} Directory Management Domain; DMD
ナレッジマネージメント[, narejjimane-jimento] (n) {comp} knowledge management
マネージメントコンサルタント[, mane-jimentokonsarutanto] (n) management consultant
マネージメントシミュレーション[, mane-jimentoshimyure-shon] (n) management simulation
ミドルマネージマント[, midorumane-jimanto] (n) middle management
ミドルマネージメント[, midorumane-jimento] (n) middle management
一般管理費[いっぱんかんりひ, ippankanrihi] (n) administrative cost; head office expenses; general management expenses
中小企業診断士[ちゅうしょうきぎょうしんだんし, chuushoukigyoushindanshi] (n) Small and Medium Enterprise Management Consultant
中間管理職[ちゅうかんかんりしょく, chuukankanrishoku] (n) middle management
乱脈経営[らんみゃくけいえい, ranmyakukeiei] (n) chaotic (irresponsible) management of a company
代務[だいむ, daimu] (n,vs) vicarious management
共通管理情報サービス[きょうつうかんりじょうほうサービス, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu] (n) {comp} Common Management Information Services; CMIS
共通管理情報サービス要素[きょうつうかんりじょうほうサービスようそ, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu youso] (n) {comp} Common Management Information Service Element; CMISE
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] (n) {comp} Distributed DataBase Management System; DDBMS
安全管理[あんぜんかんり, anzenkanri] (n) safety administration; safety control; safety management
官営[かんえい, kan'ei] (n) government management
工数管理[こうすうかんり, kousuukanri] (n) man-hour management; manpower management
形式知[けいしきち, keishikichi] (n) explicit knowledge (knowledge management terminology)
放漫経営[ほうまんけいえい, houmankeiei] (n) irresponsible management; loose management; sloppy management
暗黙知[あんもくち, anmokuchi] (n) tacit knowledge (knowledge management terminology)
業務執行[ぎょうむしっこう, gyoumushikkou] (n) management (of corporate affairs); business execution; administration of business matters
治産[ちさん, chisan] (n) management of one's livelihood; management of one's property
減量経営[げんりょうけいえい, genryoukeiei] (n) streamlined management
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management
システム管理サービス[システムかんりサービス, shisutemu kanri sa-bisu] systems management service
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit
システム管理機能単位パッケージ[システムかんりきのうたんいパッケージ, shisutemu kanrikinoutan'i pakke-ji] systems management package
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] systems management functional area
セキュリティ管理[セキュリティかんり, sekyuritei kanri] security management
データベース管理システム[ータベースかんりシステム, -tabe-su kanri shisutemu] Data Base Management System, DBMS
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD)
トラフィックマネジメント[とらふぃっくまねじめんと, torafikkumanejimento] traffic management
プロジェクト管理[プロジェクトかんり, purojiekuto kanri] project management
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management
世代管理[せだいかんり, sedaikanri] generation management
主官庁管理領域[しゅかんちょうかんりりょういき, shukanchoukanriryouiki] ADMD, ADministrative Management Domain
主管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD)
主管機関管理領域[しゅかんきかんかんりりょういき, shukankikankanriryouiki] Administration Management Domain, ADMD
共通管理情報サービス[きょうつうかんりじょうほうサービス, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu] Common Management Information Services, CMIS
共通管理情報サービス要素[きょうつうかんりじょうほうサービスようそ, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu youso] Common Management Information Service Element, CMISE
分散型データベース管理システム[ぶんさんがたデータベースかんりシステム, bunsangata de-tabe-su kanri shisutemu] Distributed DataBase Management System, DDBMS
周波数管理[しゅうはすうかんり, shuuhasuukanri] spectrum management, frequency management
性能管理[せいのうかんり, seinoukanri] performance management
改版管理[かいはんかんり, kaihankanri] revision management
版数管理[はんすうかんり, hansuukanri] version management, revision management
相互動作管理[そうごどうさかんり, sougodousakanri] interaction management
私設ディレクトリ管理領域[しせつディレクトリかんりりょういき, shisetsu deirekutori kanriryouiki] Private Directory Management Domain (PRDMD)
管理ツール[かんりツール, kanri tsu-ru] management tool
管理作業[かんりさぎょう, kanrisagyou] management task, management function
管理業務[かんりぎょうむ, kanrigyoumu] management task, administrative task
経営情報システム[けいえいじょうほうシステム, keieijouhou shisutemu] Management Information System, MIS
資産管理[しさんかんり, shisankanri] asset management provision
関係管理[かんけいかんり, kankeikanri] relational management
集中管理[しゅうちゅうかんり, shuuchuukanri] centralized management
システム管理[システムかんり, shisutemu kanri] systems-management
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity
システム管理操作[システムかんりそうさ, shisutemu kanrisousa] (systems management) operation
ファイル管理[ファイルかんり, fairu kanri] file management, file-control
ミス[みす, misu] miss, Miss, myth, MIS (management information system)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การบริหารการตลาด English: management
運営[うんえい, un'ei] Thai: การจัดการ English: management

management ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) [org.] (Bansat Børi) EN: Asset Management Corporation FR:
บริหารการสื่อสาร[n. exp.] (børihān kān) EN: communication management FR: management en communication [m]
บริษัทบริหารสินทรัพย์[n. exp.] (børisat bør) EN: Asset Management Company (AMC) FR:
ด้านการจัดการ[adj.] (dān kān jat) EN: management FR:
จัดการงานนอกสั่ง[n.] (jatkānngānn) EN: management of affairs without a mandate FR:
การบัญชีบริหาร[n. exp.] (kān banchī ) EN: management accounting ; managerial accounting ; administrative accounting FR:
การบริหาร[n.] (kān børihān) EN: administration ; management FR: administration [f] ; gestion [f] ; direction [f]
การบริหารแบบมีส่วนร่วม[n. exp.] (kān børihān) EN: participative management FR:
การบริหารแบบเผด็จการ[n. exp.] (kān børihān) EN: autocratic management FR: gestion autocratique [f]
การบริหารบุคลากร[n. exp.] (kān børihān) EN: personal management FR:
การบริหารเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (kān børihān) EN: strategic management FR:
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์[n. exp.] (kān børihān) EN: strategic management FR:
การบริหารโดยวัตถุประสงค์[n. exp.] (kān børihān) EN: management by objectives (MBO) FR: gestion par objectifs [f]
การบริหารจัดการ[n. exp.] (kān børihān) EN: management FR: gestion [f]
การบริหารจัดการความรู้ [n. exp.] (kān børihān) EN: knowledge management FR: gestion du savoir [m]
การบริหารจัดการภาครัฐ [n. exp.] (kān børihān) EN: Public Sector Management Quality Award (PMQA) FR:
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (kān børihān) EN: human resource management FR: gestion des ressources humaines [f]
การบริหารจัดการเวลา[n. exp.] (kān børihān) EN: time management FR: gestion du temps [f]
การบริหารการโฆษณา[n. exp.] (kān børihān) EN: advertising management FR:
การบริหารคลังพัสดุ[n. exp.] (kān børihān) EN: warehouse management ; inventory management FR:
การบริหารโครงการ[n. exp.] (kān børihān) EN: project management FR: gestion de projet [f] ; conduite de projet [f]
การบริหารคุณภาพ[n. exp.] (kān børihān) EN: quality management (QM) FR:
การบริหารความขัดแย้ง[n. exp.] (kān børihān) EN: conflict management FR:
การบริหารความเสี่ยง[n. exp.] (kān børihān) EN: risk management ; strategic risk management FR: gestion du risque [f]
การบริหารงานบุคคล[n. exp.] (kān børihān) EN: personnel management ; human resource management ; personnel administration FR: gestion des ressources humaines [f]
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน[n. exp.] (kān børihān) EN: working capital management FR:
การบริหารราชการแบบองค์รวม[n. exp.] (kān børihān) EN: holistic management FR:
การบริหารทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (kān børihān) EN: human ressources management FR: gestion des ressources humaines [f]
การบริหารทีมงาน[n. exp.] (kān børihān) EN: team management FR: conduite d'équipe [f]
การบริหารเวลา[n. exp.] (kān børihān) EN: time management FR: organisation du temps [f]
การจัดการ[n.] (kān jatkān) EN: management ; administration ; policy , arrangement ; handling ; supervision ; disposal FR: management [m] ; administration [f] ; gestion [f] ; traitement [m]
การจัดการบุคลากร[n. exp.] (kān jatkān ) EN: personal management FR:
การจัดการเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (kān jatkān ) EN: strategic management FR: management stratégique [m]
การจัดการเชิงปริมาณ[n. exp.] (kān jatkān ) EN: quantitative management FR:
การจัดการดำเนินงาน[n. exp.] (kān jatkān ) EN: operations management FR:
การจัดการกากกัมมันตรังสี[n. exp.] (kān jatkān ) EN: radioactive waste management FR: gestion des déchets nucléaires [f] ; gestion des déchets radioactifs [f]
การจัดการของเสีย[n. exp.] (kān jatkān ) EN: waste management FR: gestion des déchets [f]
การจัดการของเสียอันตราย[n. exp.] (kān jatkān ) EN: hazardous-waste management FR: gestion des déchets dangereux [f]
การจัดการความรู้[n. exp.] (kān jatkān ) EN: knowledge management (KM) FR:
การจัดการน้ำ[n. exp.] (kān jatkān ) EN: water management FR: gestion de l'eau [f]

management ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchungsgebühr {f}account management fee
Erfassungsabwicklung {f}acquisition management
Betriebsvereinbarung {f}agreement between works committee and management
Direktionsassistent {m}assistant to top management
Gebäudeleittechnik {n}central building control system; building services management system
Geschäftsleitung {f}company management
Inhaltsverwaltungssystem {n}; Content Management System
Kostenmanagement {n}cost management
Krisenmanagement {n}crisis management
Datenbankverwaltungssystem {n}database management system
Direktion {f}; oberste Leitungtop management
Motormanagement {n}engine management
Gebäudemanagement {n}facility management
Messeleitung {f}fair management
Dateiverwaltung {f}file management
Finanzverwaltung {f}financial management
Finanzwirtschaft {f}financial management
Betriebswirt {m}graduate in business management
Hausverwaltung {f}house management; property management
Betriebsführung {f}industrial management
Betriebswirtschaftslehre {f}industrial management
Großkunden-Außendienst {m}key account management
Wissensmanagement {n}knowledge management
Verkehrswasserwirtschaft {f}navigational issues of water resources management
Beschaffungsmanagement {n}procurement management
Qualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsmanagement-Beauftragter (QMB)quality management representative (QMR)
Steuerung {f} von Risikenrisk management
Abwasserwirtschaft {f}sewage management
Schleusensteuerung {f}sluice management
Lagerverwaltung {f}warehouse management
Abfallwirtschaft {f}waste management
Gewässerbewirtschaftung {f}water resources management
Management-Buy-Out {n} [econ.]management buyout
Managementmethoden {pl}management methods
Managementprüfung {f}management review
Management-Schulung {f}management training
Gehaltskosten {pl}management labor costs
Prüfmittelverwaltung {f}management of test tools
Unternehmensberatung {f}management consultancy
betriebswirtschaftliche Auswertung {f}management analysis; business assessment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า management
Back to top