ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fighting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fighting*, -fighting-

fighting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fighting (n.) การรบ Syn. battle, combat
fighting (n.) การชกมวย See also: การต่อยมวย Syn. boxing
fighting (adj.) ซึ่งสู้รบกัน Syn. battling
fighting chance (idm.) โอกาสที่จะสำเร็จ (ถ้าพยายามให้ได้มา)
fighting chance (n.) โอกาสประสบความสำเร็จหลังพยายามต่อสู้
fighting cock (n.) ไก่ชน Syn. gamecock
fighting fish (n.) ปลากัด
fighting pilot (n.) นักบิน Syn. pilot
English-Thai: HOPE Dictionary
fighting chanceโอกาสประสบความสำเร็จหลังการต่อสู้ดิ้นรน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fighting wordsคำยุยงให้กระทำผิดกฎหมาย (ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไก่ชน (n.) fighting cock
ปลากัด (n.) fighting fish
การรบทัพจับศึก (n.) fighting in the war See also: going to war, making war, fighting a battle Syn. การสงคราม, การออกศึก, การสู้รบ
การสู้รบ (n.) fighting in the war See also: going to war, making war, fighting a battle Syn. การสงคราม, การออกศึก
การออกศึก (n.) fighting in the war See also: going to war, making war, fighting a battle Syn. การสงคราม, การสู้รบ
การชนช้าง (n.) fighting on an elephant´s back See also: elephant contest Syn. การปะทะ, การสู้
เสียงทะเลาะวิวาท (n.) fighting sound
กลางช้าง (n.) guard on the back of elephant in fighting
กีฬาชนไก่ (n.) cockfighting See also: cockfight
ชนไก่ (n.) cockfighting See also: cockfight Syn. กีฬาชนไก่
สงบศึก (v.) cease fighting Syn. หย่าศึก, เลิกรบ
หย่าศึก (v.) stop fighting See also: halt the fighting
เลิกรบ (v.) cease fighting Syn. หย่าศึก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Violence and fighting should not be watched by childrenเด็กๆ ไม่ควรชมความรุนแรงและการต่อสู้

fighting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
武打[wǔ dǎ, ˇ ㄉㄚˇ, 武打] acrobatic fighting in Chinese opera or dance
威名[wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ, 威名] fame for fighting prowess; military glory
战团[zhàn tuán, ㄓㄢˋ ㄊㄨㄢˊ, 战团 / 戰團] fighting group; by extension, a fight; a fray
战斗力[zhàn dòu lì, ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄌㄧˋ, 战斗力 / 戰鬥力] fighting strength
百折不挠[bǎi zhé bù náo, ㄅㄞˇ ㄓㄜˊ ㄅㄨˋ ㄋㄠˊ, 百折不挠 / 百折不撓] keep on fighting in spite of all setbacks; be undaunted by repeated setbacks; be indomitable
南征北伐[nán zhēng běi fá, ㄋㄢˊ ㄓㄥ ㄅㄟˇ ㄈㄚˊ, 南征北伐] war on all sides (成语 saw); fighting from all four quarters
南征北战[nán zhēng běi zhàn, ㄋㄢˊ ㄓㄥ ㄅㄟˇ ㄓㄢˋ, 南征北战 / 南征北戰] war on all sides (成语 saw); fighting from all four quarters
南征北讨[nán zhēng běi tǎo, ㄋㄢˊ ㄓㄥ ㄅㄟˇ ㄊㄠˇ, 南征北讨 / 南征北討] war on all sides (成语 saw); fighting from all four quarters
斗牛[dòu niú, ㄉㄡˋ ㄋㄧㄡˊ, 斗牛 / 鬥牛] bullfighting; (astr.) Big Dipper and Altair
斗鸡[dòu jī, ㄉㄡˋ ㄐㄧ, 斗鸡 / 鬥雞] cock fighting
拼命[pīn mìng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ, 拼命] doing one's utmost; with all one's might; at all costs; (working or fighting) as if one's life depends on it
酗酒滋事[xù jiǔ zī shì, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄡˇ ㄗ ㄕˋ, 酗酒滋事] drunken fighting; to get drunk and quarrel
战事[zhàn shì, ㄓㄢˋ ㄕˋ, 战事 / 戰事] fighting
扑救[pū jiù, ㄆㄨ ㄐㄧㄡˋ, 扑救 / 撲救] firefighting; to extinguish a fire and save life and property; to dive (of goalkeeper in soccer)
储水管[chǔ shuǐ guǎn, ㄔㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ, 储水管 / 儲水管] standpipe (fire-fighting water storage system for a building)
兵戈[bīng gē, ㄅㄧㄥ ㄍㄜ, 兵戈] weapons; arms; fighting; war

fighting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
F16[エフじゅうろく, efu juuroku] (n) F-16 Fighting Falcon (fighter aircraft)
ベタ[, beta] (n) betta (esp. the Siamese fighting fish, Betta splendens); (P)
一致結束[いっちけっそく, icchikessoku] (n,vs) closing ranks; uniting and working together; coming together for fighting
以毒制毒[いどくせいどく, idokuseidoku] (n) using poisonous medication to control poison; fighting evil with evil; fighting fire with fire
任侠;仁侠[にんきょう;じんきょう, ninkyou ; jinkyou] (adj-na,n,adj-no) (See 任侠団体,男伊達・1) chivalry; generosity; heroism; chivalrous spirit; helping the weak and fighting the strong
修羅場[しゅらば;しゅらじょう(ok), shuraba ; shurajou (ok)] (n) (1) fighting scene; scene of carnage (bloodshed); (2) (しゅらじょう only) location of the fight between Asura and Sakra devanam Indra
健闘[けんとう, kentou] (n,vs,exp) (1) fighting bravely; strenuous efforts; (2) good luck!; good fight; (P)
力戦奮闘[りきせんふんとう, rikisenfuntou] (n,vs) fighting with all one's might; fighting up against; making strenuous efforts
喧嘩別れ[けんかわかれ, kenkawakare] (n) (of a couple) fighting and splitting up
噛み合わせる;噛合わせる;噛み合せる[かみあわせる, kamiawaseru] (v1) (1) to clench (teeth); to engage (gears); (2) to set to fighting
士気旺盛[しきおうせい, shikiousei] (n,adj-na) morale being very high; heightened fighting spirit
大童[おおわらわ, oowarawa] (adj-na,n) (sens) strenuous efforts; hard fighting
孤立無援[こりつむえん, koritsumuen] (n) being isolated and helpless; fighting (struggling) alone and unassisted
応戦[おうせん, ousen] (n,vs) accepting a challenge; returning fire; fighting back; putting up a fight; responding to an attack
悪戦苦闘[あくせんくとう, akusenkutou] (n,vs) hard fighting; hard struggle; fighting against heavy odds
戦意喪失[せんいそうしつ, sen'isoushitsu] (n,vs) lose one's fighting spirit; lose the will to fight; lose heart
敢闘[かんとう, kantou] (n,vs) fighting bravely; (P)
柔術[じゅうじゅつ, juujutsu] (n) jujitsu (classical Japanese martial art, usually referring to fighting without a weapon); jiujitsu; jujutsu
格技;挌技[かくぎ, kakugi] (n) (abbr) (See 格闘技) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport
格闘技;挌闘技[かくとうぎ, kakutougi] (n) martial arts which involve fighting without weapons; combat sport; one-on-one fighting sport
気合(P);気合い[きあい, kiai] (n) scream; yell; fighting spirit; (P)
気概(P);気慨(iK)[きがい, kigai] (n) strong spirit; mettle; backbone; guts; fighting spirit; (P)
消火活動[しょうかかつどう, shoukakatsudou] (n) (See 消防) fire fighting
激闘[げきとう, gekitou] (n,vs) fierce fighting
独り相撲;一人相撲[ひとりずもう, hitorizumou] (exp) (1) fighting (tilting at) windmills; working oneself up even though there really isn't anything to fight at; (2) single-person mimicking a wrestling match
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe
酒乱[しゅらん, shuran] (n) drunken frenzy; fighting drunk
闘争心[とうそうしん, tousoushin] (n) belligerence; fighting spirit
闘志[とうし, toushi] (n) fighting spirit; (will to) fight; (P)
闘志満々;闘志満満[とうしまんまん(uK), toushimanman (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) brimming with fighting spirit; being strong in the will to fight; burning with combativeness
闘犬[とうけん, touken] (n) dogfighting; a fighting dog
闘魚[とうぎょ, tougyo] (n) fighting fish
闘鶏[とうけい, toukei] (n) cockfight; fighting cock
インファイト[, infaito] (n) infighting (boxing)
ソバット[, sobatto] (n) kick-fighting (fre
乱闘[らんとう, rantou] (n,vs) fray; fighting; brawling; scuffle; (P)
修羅[しゅら, shura] (n) fighting; scene of carnage
内紛[ないふん, naifun] (n) domestic discord; internal discord; internal strife; internal struggle; infighting; storm in a teacup
市街戦[しがいせん, shigaisen] (n) street fighting; urban warfare
干戈[かんか, kanka] (n) shield and halberd; fighting; war

fighting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บู๊[adj.] (bū) EN: military ; fighting FR: militaire
จ๊อก[X] (jǿk) EN: cry of a fighting cock when defeated FR:
ไก่ชน[n.] (kaichon) EN: fighting cock FR: coq de combat [m]
ไก่เหลืองหางขาว[n. exp.] (kai leūang ) EN: Thai yellow and white tail fighting cock ; Siamese yellow and white tail fighting cock FR:
การฟาดฟัน[n.] (kān fātfan) EN: struggle ; fighting ; beating FR: lutte [f]
การรบทัพจับศึก[v. exp.] (kān rop tha) EN: fighting in the war ; going to war ; making war ; fighting a battle FR:
ขืนสู้[v. exp.] (kheūn sū) EN: persist in opposing ; persist in fighting FR:
ขวัญ[n.] (khwan) EN: morale ; fortune ; spirit ; heart ; fighting spirit FR: moral [m[ ; esprit [m]
กลางช้าง[n.] (klāngchāng) EN: guard on the back of elephant in fighting FR:
กระบวนยุทธ์[n. exp.] (krabūan yut) EN: fighting tactics FR:
กว่างชน[n. exp.] (kwāng chon) EN: Siamese rhinoceros beetle ; Fighting beetle FR:
ไม่มีทางเป็นไปได้[xp] (mai mī thān) EN: it's like fighting a losing battle FR: il n'y a pas d'issue possible ; c'est perdu d'avance
แนวรบ[n. exp.] (naēorop) EN: battle front ; battle line ; fighting front ; front FR: ligne de front [f] ; front [m] ; ligne de bataille [f]
พยายามตลอดชีวิต[v. exp.] (phayāyām ta) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle FR: lutter toute la vie durant
เพลงดาบ[n. exp.] (phlēng dāp) EN: set of sword fighting tactics FR:
เพลงมวย[n. exp.] (phlēng mūay) EN: set of Thai boxing tactics ; set of kung fu fighting tactics FR:
ปลากัด[n. exp.] (plā kat) EN: fighting fish ; Siamese fighting fish FR: combattant [m] ; poisson-combattant [m]
ปลากัดจีน[n. exp.] (plā kat Jīn) EN: Chinese fighting fish FR:
ปลากัดภาคกลาง[n. exp.] (plā kat Ph) EN: Siamese fighting fish FR:
ปลากัดไทย[n. exp.] (plā kat Tha) EN: Siamese fighting fish ; betta FR:
สมร[n.] (samøn) EN: war ; battle ; fighting FR: bataille [f] ; combat [m]
สมร-[pref.] (samønra- = ) EN: war ; battle ; fighting FR: bataille [f] ; combat [m]
สมรภูมิ[n.] (samønraphūm) EN: battlefield ; battleground ; theater of war ; fighting front FR: champ de bataille [m] ; front [m]
สงบศึก[n. prop.] (sa-ngop seu) EN: armistice ; cease fighting FR: armistice [m] ; cessez-le-feu [m] ; trêve [f]
สงบศึก[v. exp.] (sa-ngop seu) EN: cease fighting FR: cesser les hostilités
ต่อสู้ไปตลอดชีวิต[v. exp.] (tøsū pai ta) EN: keep on fighting throughout one's life ; wage a lifelong struggle FR:
วัวชน[n. exp.] (wūa chon) EN: fighting bull FR:
หย่าศึก[v. exp.] (yā seuk) EN: stop fighting ; halt the fighting FR:
ยก[n.] (yok) EN: round of fighting FR: round [m] ; reprise [f]
อยู่แบบทะเลาะวิวาท[xp] (yū baēp tha) EN: lead a cat-and-dog life ; be fighting like cats and dogs FR: se battre comme chien et chat
ยุทธ-[pref. (n.)] (yuttha-) EN: fight ; battle ; fighting ; war FR:
ยุทธการ[n.] (yutthakān) EN: battle ; military operations ; naval operations ; fighting ; warfare FR:
ชนไก่[n. exp.] (chon kai) EN: cockfighting ; cockfight FR: combat de coqs [m]
สู้สู้ ; สู้ ๆ = สู้ๆ[v. exp.] (sū-sū) EN: Keep on fighting! ; Come on! ; Go, go! FR: Battez-vous ! ; Luttez ! ; Allez ! ; Courage ! ; bon courage

fighting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Siamesischer Kampffisch {m} (Betta splendens) [zool.]siamese fighting fish
Straßenkampf {m}street fighting
Kampf {m}fighting
Nahkampf {m}infighting
Löschwasser {n}water for firefighting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fighting
Back to top